Objectius:

Els serveis socials són una xarxa d’accés a universal a diverses prestacions i serveis i esdevenen clau en el context de reconstrucció per tal de donar resposta tan a necessitats meterials com a enfortir la capacitat de cures de les persones en situación de fragilitat per raó d’edat, salut, discapacitat o altres. L’objectiu és disposar d’uns serveis socials amb capacitat d’atenció a les persones, més propers a la ciutadania, segurs, àgils i accesibles. També treballar en xarxa amb salut, educació i altres serveis per garantir la prevenció i detecció de necessitats interdisciplinàries.

Descripció

Desburocratitzarem l’accés als serveis i crearem una oficina que agrupi les diferents prestacions socials municipals, que redueixi les tasques de gestió dels EBAS i que agilitzi l’atenció a la ciutadania reformant la Unitat de Primera Atenció. 

Estat de l'acció

Millora de processos, definició tasques, servei tràmits.

Descripció

Reforçarem els serveis socials bàsics per adaptar-los a la nova realitat. Acompanyant els equips, fent formació, millorant els processos i ampliant si cal els professionals. Impulsem canvis organitzatius per potenciar l’atenció grupal i comunitària i el model d’atenció centrada en la persona.

Estat de l'acció
Posada en marxa

Contractació TS per habitatge, dotació ES, incorporació 2 administratives, TS de servei, Plans ocupació, organització equipc comunitària, coordinadores PAD, nou SIS, places SOAF, seguiment PIAs violeta

Descripció

Condicionarem i millorarem els centres, començant per EBAS Sant Cosme i Ribera Baixa i adequarem el CC Palmira per a l’ampliació dels serveis. Incorporarem mesures de protecció per a la població i als professionals però garantint l’accessibilitat, l’acollida, la visibilitat dels espais i per fer-los amables a la ciutadania. Garantirem les eines TIC a professionals per poder fer teletreball i garantirem connexió wifi als equipaments així com d’altres sistemes que permetin l’eficàcia i eficiència en el servei.

Estat de l'acció
Dotació de recursos per a posada en marxa
Descripció

Compartirem estratègies amb els serveis de salut de la ciutat per atendre amb millor qualitat i coherència a les persones del Prat, analitzarem els projectes grupals i comunitaris per ajustar-los a les noves necessitats, potenciant les xarxes d’atenció primària. Elaborarem protocols per detecció precoç de vulnerabilitat social o sanitària a persones grans i infants i vetllarem per una bona cobertura dels serveis de salut a les residències de persones grans. Avançarem en compartir idees , sistemes de treball i histories socials i sanitàries entre els professionals per a una millor atenció a les persones.

Estat de l'acció

Accions de cura compartides gent gran, xarxa salut mental, xarxa proximitat i addiccions, trobades amb els CAPs per desenvolupar col:laboració

Objectius:

L’increment del nombre de persones aturades i els efectes socials de la crisi requereixen activar i ampliar els mecanismes per la cobertura de necessitats bàsiques de la ciutadania del Prat. Els objectius inclouen donar seguretat alimentària i suports socials que fugin de l’assistencialime i normalitzin al màxim la inclusió, facilitar el drets a l’habitatge i promoure l’autonomia material de les famílies i acompanyar els processos d’inserció laboral.

Descripció

Hem ampliat la capacitat del punt solidari i hem acondicionat una nau per obrir una nova botiga solidària que substituirà el 2021 el punt solidari desplegant un model de distribució alimentària menys assistencialista i que fomenti l’acció comunitària i la corresponsabilitat de les persones que hi participen i es farà en col·laboració amb l’economia social i el comerç de la ciutat

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Hem ampliat els suports econòmics i la targeta moneder (fins ara s’han distribuït 616 targetes moneder) com a eina d’urgència facilitadora per cobrir les necessitats bàsiques i dotarem del suport professional necessari a les famílies per accedir a la renda garantida i l’ ingrés Mínim Vital.

Estat de l'acció

Convocatòries ajuts, balanç ajuts....notícia

Descripció

Posarem en marxa un pis d’inclusió per persones sense llar que pugui dotar-se de 8 o 9 places fixes, amb un model que fomenti l’autonomia i la recuperació de les persones que es troben sense llar. Ampliarem l’equip de professionals de carrer, treballant en xarxa amb altres serveis, potenciant els servei d’higiene i acompanyament social.Elaborarem un protocol d’actuació davant de detecció de situacions de persones sense llar. Treballarem amb l’AMB un criteri comú d’empadronament que garanteixi drets a les persones.

Estat de l'acció

Podem demanar a Atra balanç de la Llar

Descripció

Hem garantit l’allotjament a totes les persones en exclusió residencial severa durant els confinaments i elaborarem plans de transició per reubicació. Ampliarem la capacitat d’allotjament i el contracte i per assegurar un mínim de 25 places mensuals per a urgències en allotjament. Millorarem la qualitat dels allotjaments i facilitar l’autonomia. S’ha posat en funcionament una casa amb 18 places per allotjar famílies.

Estat de l'acció

Nou contracte allotjaments, despeses

Objectius:

Cal tenir en compte la perspectiva dels drets dels infants en les polítiques municipals i cal desplegar mesures per reduir les desigualtats que ha generat la pandèmia i l’impacte en la pobresa infantil de la crisi social que se’n deriva. Treballar pel dret a l’alimentació saludable, el dret al lleure i a facilitar oportunitats educatives de qualitat, alhora que treballem perquè els infants tinguis entorns familiars i comunitaris segurs i que afavoreixin el seu desenvolupament.

Descripció

Garantirem els ajuts complementaris de menjador escolar, targetes moneder durant el confinament i promourem activitats d’estiu, també les activitats extraescolar i de lleure que afavoreixi la igualtat d’ oportunitats entre els menors i joves i ajudin a compensar el biaix del confinament a les escoles.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Estem promovent de forma activa de les activitats d’estiu especialment a famílies vulnerables, amb un increment de la inversió per als ajuts a les activitat i facilitar la inscripció. Garantirem la contractació de vetlladors per a oci inclusiu. Col·laborem amb entitats que treballen amb infants i joves amb convenis de suport que garanteixin l’acompanyament per normalitzar la tornada a l’escola, que proporcionin reforç emocional i educatiu. Garantirem els ajuts complementaris de menjador escolar, targetes moneder durant confinament i l’ estiu per promoure les activitats extraescolars i de lleure que afavoreixin la igualtat d’ oportunitats entre els menors i joves i que ajudin a compensar el biaix del confinament a les escoles.

Estat de l'acció

Addenda al Conveni Saó i ajuts i posada en marxa SIS

Descripció

Ampliarem la capacitat de l’equip d’atenció a famílies com ja s’ha fet en el confinament, arribant, a 170 i posarem en marxa en els propers mesos un nou Servei d’Orientació adreçat a totes les famílies per acompanyar a nivell terapèutic, la criança i la millora del benestar dins la família.

Estat de l'acció
Posada en marxa

Conveni amb EDUVIC

Objectius:

Les persones grans han de ser protagonistes de la recuperació i incloure la seva mirada i necessitats en la millora dels serveis públics socials, sanitaris, residencials... Hem de treballar per oferir espais de qualitat i suport a l’autonomia en totes les etapes de la vida i repensar aquells serveis que no han funcionat correctament i que la pandèmia ha agreujat.

Descripció

Elaborarem un pla de xoc contra la solitud i implementarem a tota la ciutat el programa Antenes i altres accions per combatre l’aïllament, com l’ampliació del servei d’àpats a domicili per a persones grans o amb mobilitat reduïda. Promourem habitatge compartit per a persones grans que viuen soles. 

Estat de l'acció
Publicació del pla
Descripció

Realitzarem anualment adaptacions funcionals a la llar de persones grans detectades pels serveis socials o els serveis domiciliaris que ho necessitin per mantenir les persones el màxim de temps possible als seus domicilis amb qualitat de vida i autonomia. Promoure habitatges amb serveis per persones grans al Pla d’habitatge de la ciutat.

Estat de l'acció
Procediment de contractació: convocatòria
Descripció

Millorarem el Serveis d’atenció domiciliària, diversificant-lo i promovent equips de proximitat, potenciant illes socials de cures amb equips de professionals qualificats que garanteixin qualitat i estabilitat del serveis i que treballin de manera integrada amb els serveis socials i amb l’entorn comunitari. Un SAD que afavoreixi la col·laboració amb els serveis de salut.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Formacions, zonificació

Descripció

Promourem una nova residencia assistida per a persones grans en la era post COVID 19, amb disseny innovador, de qualitat i segur, basat en petites unitats de convivència i el model d’atenció centrada en la persona, que afavoreixi el benestar de les persones com si estiguessin a casa seva. Aconseguir que la Generalitat concerti el major nombre de places publiques.

Estat de l'acció
Procediment de contractació: adjudicació

Licitació executiu i adjudicació juny

Descripció

Consolidarem el dispositiu de seguiment de les residències per tenir informació precisa i puntual de les necessitats sanitàries, de recursos humans i materials dels centres d’atenció a la gent gran. Coordinarem el suport necessari per garantir la qualitat assistencial.

Estat de l'acció

Diàleg constant amb les residències, centres de dia, dispositius de vacunació

Descripció

Ampliarem el servei d’àpats a domicili per a persones grans o amb mobilitat reduïda i facilitarem l’accés a la teleassistència a persones majors de 75 anys per millorar la capacitat de prevenció i la cura de persones grans que viuen soles.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:

La salut mental és una dimensió essencial de la salut i és també un factor clau per a la qualitat de vida de les persones, les famílies i les comunitats. El context social, econòmic i polític que ens ha envoltat aquests darrers anys ha impactat en la salut mental de moltes persones i, la pandèmia i el confinament ha agreujat moltes situacions i els nivells d’angoixa de moltes persones que viuen a la ciutat. Impulsem l’Estratègia de Salut Mental Comunitària amb serveis i accions de promoció de la salut mental que ens permetin aprendre noves habilitats com la resiliència, per fer front a les adversitats i situacions complexes, individuals i familiars

Descripció

Hem impulsat un nou servei d’atenció vinculat a l’Oficina Integral d’Atenció Social que s’inicia l’1 de juliol de 2020, que orientarà a la ciutadania sobre els serveis disponibles i opcions davant casos de trastorns mentals, fragilitat emocional i altres. També es reforçarem els especialistes en psicoteràpia dels serveis municipals i els espais grupals de benestar emocional.

Estat de l'acció

Memòria de l'activa't

Descripció

Desenvoluparem accions de suport adreçades a la població general, i específicament a adolescents i joves, per mitigar els conflictes emocionals derivats de les conseqüències de la COVID-19. Consistiran en un abordatge inicial de contenció per mitjans digitals i telefònics, que es coordinarà amb els serveis públics de salut mental. Així mateix, impulsarem accions formatives per a professionals de l’àmbit social, sanitari, voluntariat i entitats per activar grups de dol, amb professionals especialistes per situacions relacionades amb el covid 19 i altres situacions de pèrdua per malaltia o canvis vitals traumàtics

Estat de l'acció
Posada en marxa
Descripció

Llençarem una campanya de ciutat, participada pels protagonistes, per sensibilitzar sobre la necessitat de promoure del benestar emocional i per lluita contra l’estigma que pateixen les persones amb malaltia mental, promovent millorar l’ acompanyament comunitari per la ciutadania en situació de fragilitat emocional.

Estat de l'acció
Mesura de resultats
Objectius:

Les administracions públiques han d’implementar els mitjans necessaris per garantir l’absència de diferències evitables, injustes o irremeiables entre grups i persones que provoquin desigualtats en salut per raons d’edat, gènere, nivell socioeconòmic o qualsevol altre situació que limiti l’accés als recursos comunitaris de salut i d’assistència sanitària. Després de la focalització dels recursos sanitaris en l’abordatge de la crisi de la COVID-19, s’ha de revertir la desatenció dels darrers mesos a la resta de problemes de salut de la població, cal enfortir el sistema per disminuir les llistes d’espera i garantir la qualitat assistencial, incloent l’àmbit de la salut mental. Els objectius de les mesures plantejades són garantir que cap col·lectiu o persona individual quedi exclòs del sistema comunitari de salut, millorar la coordinació dels recursos sanitaris i assistencials de la ciutat, actualitzar els plans de contingència i preveure recursos per abordar una possible nova crisi sanitària, reforçar els programes de vigilància i control sanitaris i els de vigilància mediambiental i ampliar els recursos d’atenció a la salut mental.

Descripció

Posarem en marxa l’Observatori local, lligat al Consell Municipal de Salut, per fer un seguiment dels recursos i l’accessibilitat de la ciutadania als serveis sanitaris, tant d’atenció primària com d’atenció especialitzada i hospitalària.

Estat de l'acció
Creació oficial de l'òrgan

Formalització del grup de treball en el Consell de Salut de l'11/11/2020

Descripció

Implementarem un dispositiu de seguiment sanitari de col·lectius i persones vulnerables, en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, per detectar de forma precoç problemes de salut i reorientar els recursos i les accions necessàries per abordar-los.

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Formalitzarem un òrgan de seguiment interadministratiu amb la participació del CatSalut, els responsables d’atenció primària de l’ICS i la direcció de l’Hospital de Bellvitge per coordinar els recursos i les accions de salut adreçades a la població del Prat.

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat

Comissió creada, manté reunions setmanals.

Descripció

Actualitzarem el Pla local d’emergència sanitària recollint tota la experiència adquirida en l’abordatge de la crisi sanitària del COVID-19 i preveient els recursos necessaris per fer front a un possible brot.

Estat de l'acció
Redacció del pla

L'actualització del pla està redactada, i pendent de la seva aprovació.

Descripció

Hem creat un protocol i una campanya de vigilància i control d’establiments minoristes, de restauració i de mercats no sedentaris focalitzat al compliment de les mesures sanitàries de prevenció del COVID-19, que s’executarà tenint en compte les mesures de suport establertes al punt 50.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

La campanya està ja actualment en funcionament.

Objectius:

La pràctica d’activitat física ha adquirit una gran rellevància durant la crisi sanitària del COVID-19, ha ajudat al benestar físic i emocional durant les fases més dures de confinament i ha estat fonamental durant el procés de desescalada. La pràctica d’activitat física i la reducció del sedentarisme són factors que, a més de tenir una influència positiva en la millora de la salut de les persones, esdevenen un factor socialitzador i cohesionador de primera magnitud. D’altre banda, l’activitat física i l’esport configuren un sector econòmic que precisa suport per a la seva reactivació i adaptació a la nova realitat que s’esdevé. Els objectius de les mesures proposades són promocionar i facilitar la pràctica d’activitat física i esport saludable per a tothom, garantir la pràctica esportiva amb les màximes garanties sanitàries i de seguretat, i donar suport al sector esportiu per enfrontar la nova realitat social i econòmica.

Descripció

Programarem activitats físiques dirigides gratuïtes a l’aire lliure, a l’espai públic i als equipaments esportius municipals, amb totes les garanties de seguretat sanitàries.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Hem elaborat un Pla de reobertura d’instal·lacions esportives municipals que inclou les adaptacions precises per garantir el compliment de les mesures sanitàries preventives davant la COVID-19.

Estat de l'acció
Aprovació del pla
Objectius:

La nostra ciutat desenvolupa des de fa molt de temps una política pública que mira de promoure una ciutadania activa, crítica, enxarxada i compromesa amb la seva comunitat. La situació d’emergència que hem viscut ha posat de relleu com d’important és comptar amb un veïnat solidari, disposat a exercir el suport mutu, i organitzat en un teixit cívic i associatiu actiu. La crisi econòmica i social que patim requerirà del compromís i del foment d’aquest gran capital social de la nostra ciutat.

Descripció

Hem augmentat les hores d’atenció psicològica de les dues psicòlogues del SIAD, donada la situació de vulnerabilitat de les dones en situació de patir violència masclista en l’actual context, per tal de poder donar resposta a l’augment de demandes.

Estat de l'acció

Posada en marxa

Descripció

Durem a terme una anàlisi de totes les entitats i associacions pratenques, dels àmbits ciutadà, esportiu, i cultural, amb l’objecte d’identificar les necessitats i dificultats per tal de poder plantejar un pla de suport específic. Els prestarem acompanyament i suport per tal de superar la crisi i que segueixin sent un motor de la vida social i cultural de la ciutat, fomentant les relacions i vincles entre la nostra comunitat.

Estat de l'acció

Posada en marxa de l'estudi de l'estat de les entitats

Objectius:

L’educació i la cultura juguen un paper clau en la construcció del Prat que volem. En aquests moments complicats, és important mantenir el compromís amb una educació pública de qualitat per a tot l’alumnat de la nostra ciutat i estar al costat d’una cultura sense la qual seríem una societat més trista, menys crítica i en definitiva menys emancipada. Ara més que mai, creiem en l’educació i la cultura com a eines de transformació social.

Descripció

Identificarem conjuntament amb els centres educatius i els Serveis Territorials del Departament d’Educació, les necessitats d’espais per desenvolupar l’ activitat educativa presencial en el marc de les noves mesures de protecció definides arran de la pandèmia. Identificades aquestes necessitats, cercarem amb els diferents departaments municipals, els possibles espais municipals en situació i condicions de poder ser cedits per assegurar la plena escolarització dels infants i joves del Prat d’acord amb les instruccions del Departament d’Educació.

Estat de l'acció

Es van establir els mecanismes adequats per treballar amb els centres educatius i la inspecció educativa amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats d'espais fruit de la situació produïda per la pandèmia del COVID-19.

Descripció

Promourem als instituts de la ciutat el desenvolupament d’activitats extraescolars, organitzades per les AMPA/AFA, i el teixit cultural i esportiu de la ciutat. Aquesta acció es durà a terme en el cas que a l’ inici del nou curs escolar 2020-21, els espais habituals dels centres educatius de primària, centres esportius i altres, no siguin suficients degut a la normativa sanitària de prevenció de contagis del COVID-19 que determini noves ràtios i metres de distanciaments entre alumnes.

Estat de l'acció

No s'ha pogut activar aquest projecte amb motiu de la situació de pandèmia actual. S'ha treballat amb altres departaments per tal de reforçar aquells espais educatius on els joves hi poden participar actualment.

Descripció

Del 25 al 28 de setembre 2020, celebrarem la Festa Major del Prat que enguany, dins dels marges que permeti la normativa i les mesures sanitàries vigents en el moment, tindrà un model diferenciat amb una important dimensió comunitària, i de regeneració de la vida ciutadana. Els principals trets que distingiran aquesta festa major seran la participació de les entitats, la distribució d’espais festius per tota la ciutat, la participació del sector cultural i artístic local i el suport al teixit econòmic local.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització