Objectius:

Els serveis socials són una xarxa d’accés a universal a diverses prestacions i serveis i esdevenen clau en el context de reconstrucció per tal de donar resposta tan a necessitats meterials com a enfortir la capacitat de cures de les persones en situación de fragilitat per raó d’edat, salut, discapacitat o altres. L’objectiu és disposar d’uns serveis socials amb capacitat d’atenció a les persones, més propers a la ciutadania, segurs, àgils i accesibles. També treballar en xarxa amb salut, educació i altres serveis per garantir la prevenció i detecció de necessitats interdisciplinàries.

Descripció

Condicionarem i millorarem els centres, començant per EBAS Sant Cosme i Ribera Baixa i adequarem el CC Palmira per a l’ampliació dels serveis. Incorporarem mesures de protecció per a la població i als professionals però garantint l’accessibilitat, l’acollida, la visibilitat dels espais i per fer-los amables a la ciutadania. Garantirem les eines TIC a professionals per poder fer teletreball i garantirem connexió wifi als equipaments així com d’altres sistemes que permetin l’eficàcia i eficiència en el servei.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Compartirem estratègies amb els serveis de salut de la ciutat per atendre amb millor qualitat i coherència a les persones del Prat, analitzarem els projectes grupals i comunitaris per ajustar-los a les noves necessitats, potenciant les xarxes d’atenció primària. Elaborarem protocols per detecció precoç de vulnerabilitat social o sanitària a persones grans i infants i vetllarem per una bona cobertura dels serveis de salut a les residències de persones grans. Avançarem en compartir idees , sistemes de treball i histories socials i sanitàries entre els professionals per a una millor atenció a les persones.

Estat de l'acció

Accions de cura compartides gent gran, xarxa salut mental, xarxa proximitat i addiccions, trobades amb els CAPs per desenvolupar col:laboració

Descripció

Reforçarem els equips amb tècnics socials per emergència post covid per qüestions d’acompanyament i gestió de prestacions, garantia subministraments, i intervenció comunitària.

Estat de l'acció
Avaluació de la formació / acció
Descripció

Desburocratitzarem l’accés als serveis i crearem una oficina que agrupi les diferents prestacions socials municipals, que redueixi les tasques de gestió dels EBAS i que agilitzi l’atenció a la ciutadania reformant la Unitat de Primera Atenció. 

Veure més
Estat de l'acció

Millora de processos, definició tasques, servei tràmits.

Descripció

Reforçarem els serveis socials bàsics per adaptar-los a la nova realitat. Acompanyant els equips, fent formació, millorant els processos i ampliant si cal els professionals. Impulsem canvis organitzatius per potenciar l’atenció grupal i comunitària i el model d’atenció centrada en la persona.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Contractació TS per habitatge, dotació ES, incorporació 2 administratives, TS de servei, Plans ocupació, organització equipc comunitària, coordinadores PAD, nou SIS, places SOAF, seguiment PIAs violeta

Objectius:

L’increment del nombre de persones aturades i els efectes socials de la crisi requereixen activar i ampliar els mecanismes per la cobertura de necessitats bàsiques de la ciutadania del Prat. Els objectius inclouen donar seguretat alimentària i suports socials que fugin de l’assistencialime i normalitzin al màxim la inclusió, facilitar el drets a l’habitatge i promoure l’autonomia material de les famílies i acompanyar els processos d’inserció laboral.

Descripció

Hem ampliat la capacitat del punt solidari i hem acondicionat una nau per obrir una nova botiga solidària que substituirà el 2021 el punt solidari desplegant un model de distribució alimentària menys assistencialista i que fomenti l’acció comunitària i la corresponsabilitat de les persones que hi participen i es farà en col·laboració amb l’economia social i el comerç de la ciutat

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Hem ampliat els suports econòmics i la targeta moneder (fins ara s’han distribuït 616 targetes moneder) com a eina d’urgència facilitadora per cobrir les necessitats bàsiques i dotarem del suport professional necessari a les famílies per accedir a la renda garantida i l’ ingrés Mínim Vital.

Veure més
Estat de l'acció

Convocatòries ajuts, balanç ajuts....notícia

Descripció

Posarem en marxa un pis d’inclusió per persones sense llar que pugui dotar-se de 8 o 9 places fixes, amb un model que fomenti l’autonomia i la recuperació de les persones que es troben sense llar. Ampliarem l’equip de professionals de carrer, treballant en xarxa amb altres serveis, potenciant els servei d’higiene i acompanyament social.Elaborarem un protocol d’actuació davant de detecció de situacions de persones sense llar. Treballarem amb l’AMB un criteri comú d’empadronament que garanteixi drets a les persones.

Veure més
Estat de l'acció

Podem demanar a Atra balanç de la Llar

Descripció

Hem garantit l’allotjament a totes les persones en exclusió residencial severa durant els confinaments i elaborarem plans de transició per reubicació. Ampliarem la capacitat d’allotjament i el contracte i per assegurar un mínim de 25 places mensuals per a urgències en allotjament. Millorarem la qualitat dels allotjaments i facilitar l’autonomia. S’ha posat en funcionament una casa amb 18 places per allotjar famílies.

Veure més
Estat de l'acció

Nou contracte allotjaments, despeses

Descripció

En col·laboració amb Prat Espais posar dos habitatges en un programa pilot de “Housing First” per lluita contra sensellarisme crònic. Ampliar també els pisos d’inclusió i els serveis d’atenció a persones en exclusió residencial. Millorarem la qualitat dels allotjaments i facilitar l’autonomia. Impulsar el projecte Viure i Conviure gestionat amb Creu Roja. Enfortir l’ACTUA per habitatges on hi viuen persones amb trastorns mentals severs i poca autonomia.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

S’ha reforçat el Servei d’Intervenció i prevenció davant l’exclusió redidencial amb la incorporació de treballadora social i suport jurídic a Prat Espais en coordinació amb Acció Social. Volem ampliar la coordinació amb les entitats socials de la ciutat incorporant-les a la participació de la Taula d’habitatge i reforçar els mecanismes de seguiment.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:

Cal tenir en compte la perspectiva dels drets dels infants en les polítiques municipals i cal desplegar mesures per reduir les desigualtats que ha generat la pandèmia i l’impacte en la pobresa infantil de la crisi social que se’n deriva. Treballar pel dret a l’alimentació saludable, el dret al lleure i a facilitar oportunitats educatives de qualitat, alhora que treballem perquè els infants tinguis entorns familiars i comunitaris segurs i que afavoreixin el seu desenvolupament.

Descripció

Garantirem els ajuts complementaris de menjador escolar, targetes moneder durant el confinament i promourem activitats d’estiu, també les activitats extraescolar i de lleure que afavoreixi la igualtat d’ oportunitats entre els menors i joves i ajudin a compensar el biaix del confinament a les escoles.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Estem promovent de forma activa de les activitats d’estiu especialment a famílies vulnerables, amb un increment de la inversió per als ajuts a les activitat i facilitar la inscripció. Garantirem la contractació de vetlladors per a oci inclusiu. Col·laborem amb entitats que treballen amb infants i joves amb convenis de suport que garanteixin l’acompanyament per normalitzar la tornada a l’escola, que proporcionin reforç emocional i educatiu. Garantirem els ajuts complementaris de menjador escolar, targetes moneder durant confinament i l’ estiu per promoure les activitats extraescolars i de lleure que afavoreixin la igualtat d’ oportunitats entre els menors i joves i que ajudin a compensar el biaix del confinament a les escoles.

Veure més
Estat de l'acció

Addenda al Conveni Saó i ajuts i posada en marxa SIS

Descripció

Ampliarem la capacitat de l’equip d’atenció a famílies com ja s’ha fet en el confinament, arribant, a 170 i posarem en marxa en els propers mesos un nou Servei d’Orientació adreçat a totes les famílies per acompanyar a nivell terapèutic, la criança i la millora del benestar dins la família.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Conveni amb EDUVIC

Descripció

Reforçar el lleure al carrer amb dinamització comunitària de l’esport de la ciutat especialment adreçat als joves (impuls projecte Esport Jove), acondicionament de pistes esportives i nou circuit de Parkourt, calistènies.... entre d’altres. 

Veure més
Estat de l'acció
Aprovació de la norma

Reforçar el lleure al carrer amb dinamització comunitària de l’esport de la ciutat especialment adreçat als joves (impuls projecte Esport Jove), acondicionament de pistes esportives i nou circuit de Parkour, calistènies.... (en construcció amb esports)  entre d’altres. 

Descripció

Ampliarem la capacitat de l’equip de suport psicològic, complementarem a més amb una assessoria especialitzada en violències masclistes per a les adolescents i joves i reforçar els programes de mentoria per a joves en situació de vulnerabilitat o fragilitat emocional.  Posar en marxa el projecte Antenes Joves per combatre l’aïllament d’adolescents i joves, que han incrementat durant el període de confinament.

Veure més
Estat de l'acció
Mesura de resultats

El programa de Referent d’Ocupació Juvenil (ROJ), , s’ha  prorrogat servei al 2022 del servei amb una finalitat d’acompanyament especialitzat en la inserció laboral o en la facilitació d0itineraris formatius per a l’ocupació. Un servei coordinat amb el projecte NOE de Noves Oportunitats  Educatives.

Descripció

Impuls al projecte de “Tardes Joves” de dinamització de joves. Desplegar una de les línies del Pla estratègic Sant Cosme 20-30 per enfortir el treball amb joves del barri que tenen baix nivell de formació i cap experiència en entorns laborals, iniciant actuacions en el marc de les actuacions d’estiu. Es reforçaran també activitats culturals i esportives durant l’estiu amb un especial enfoc cap al públic jove.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Des de l’àmbit de Joventut, Salut pública i Acció Social estem recollint reptes i propostes d’acció comunitària pel benestar emocional i la salut mental dels joves i fer front al patiment detectat pels serveis de salut mental definint una pla d’actuació específic. També es posarà en marxa una nova assessoria LGTBI (La Lore).

Veure més
Estat de l'acció
Difusió de la campanya

L’equip d’Intervenció socioeducativa al medi obert continua treballant amb els seus 6 professionals als espais relacionals dels joves, els patis dels instituts i a les Tardes joves. Aquest projecte contacta amb uns 2.000 joves i s’ha vinculat i fet intervencions específiques amb 350 perosnes joves. S’han realitzat 4.598 intervencions (3.127 al medi obert, 839 a les xarxes socials, 534 activitats i 98 acompanyaments a serveis especialitzats). A destacar la intervenció a les xarxes.

Objectius:

Les persones grans han de ser protagonistes de la recuperació i incloure la seva mirada i necessitats en la millora dels serveis públics socials, sanitaris, residencials... Hem de treballar per oferir espais de qualitat i suport a l’autonomia en totes les etapes de la vida i repensar aquells serveis que no han funcionat correctament i que la pandèmia ha agreujat.

Descripció

Elaborarem un pla de xoc contra la solitud i implementarem a tota la ciutat el programa Antenes i altres accions per combatre l’aïllament, com l’ampliació del servei d’àpats a domicili per a persones grans o amb mobilitat reduïda. Promourem habitatge compartit per a persones grans que viuen soles. 

Veure més
Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

Realitzarem anualment adaptacions funcionals a la llar de persones grans detectades pels serveis socials o els serveis domiciliaris que ho necessitin per mantenir les persones el màxim de temps possible als seus domicilis amb qualitat de vida i autonomia. Promoure habitatges amb serveis per persones grans al Pla d’habitatge de la ciutat.

Veure més
Estat de l'acció
Inici dels treballs
Descripció

Millorarem el Serveis d’atenció domiciliària, diversificant-lo i promovent equips de proximitat, potenciant illes socials de cures amb equips de professionals qualificats que garanteixin qualitat i estabilitat del serveis i que treballin de manera integrada amb els serveis socials i amb l’entorn comunitari. Un SAD que afavoreixi la col·laboració amb els serveis de salut.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Formacions, zonificació

Descripció

Promourem una nova residencia assistida per a persones grans en la era post COVID 19, amb disseny innovador, de qualitat i segur, basat en petites unitats de convivència i el model d’atenció centrada en la persona, que afavoreixi el benestar de les persones com si estiguessin a casa seva. Aconseguir que la Generalitat concerti el major nombre de places publiques.

Veure més
Estat de l'acció
Inici dels treballs

Licitació executiu i adjudicació juny

Descripció

Consolidarem el dispositiu de seguiment de les residències per tenir informació precisa i puntual de les necessitats sanitàries, de recursos humans i materials dels centres d’atenció a la gent gran. Coordinarem el suport necessari per garantir la qualitat assistencial.

Veure més
Estat de l'acció

Diàleg constant amb les residències, centres de dia, dispositius de vacunació

Descripció

Ampliarem el servei d’àpats a domicili per a persones grans o amb mobilitat reduïda i facilitarem l’accés a la teleassistència a persones majors de 75 anys per millorar la capacitat de prevenció i la cura de persones grans que viuen soles.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:

La salut mental és una dimensió essencial de la salut i és també un factor clau per a la qualitat de vida de les persones, les famílies i les comunitats. El context social, econòmic i polític que ens ha envoltat aquests darrers anys ha impactat en la salut mental de moltes persones i, la pandèmia i el confinament ha agreujat moltes situacions i els nivells d’angoixa de moltes persones que viuen a la ciutat. Impulsem l’Estratègia de Salut Mental Comunitària amb serveis i accions de promoció de la salut mental que ens permetin aprendre noves habilitats com la resiliència, per fer front a les adversitats i situacions complexes, individuals i familiars

Descripció

Hem impulsat un nou servei d’atenció vinculat a l’Oficina Integral d’Atenció Social que s’inicia l’1 de juliol de 2020, que orientarà a la ciutadania sobre els serveis disponibles i opcions davant casos de trastorns mentals, fragilitat emocional i altres. També es reforçarem els especialistes en psicoteràpia dels serveis municipals i els espais grupals de benestar emocional.

Veure més
Estat de l'acció

Memòria de l'activa't

Descripció

Desenvoluparem accions de suport adreçades a la població general, i específicament a adolescents i joves, per mitigar els conflictes emocionals derivats de les conseqüències de la COVID-19. Consistiran en un abordatge inicial de contenció per mitjans digitals i telefònics, que es coordinarà amb els serveis públics de salut mental. Així mateix, impulsarem accions formatives per a professionals de l’àmbit social, sanitari, voluntariat i entitats per activar grups de dol, amb professionals especialistes per situacions relacionades amb el covid 19 i altres situacions de pèrdua per malaltia o canvis vitals traumàtics

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Llençarem una campanya de ciutat, participada pels protagonistes, per sensibilitzar sobre la necessitat de promoure del benestar emocional i per lluita contra l’estigma que pateixen les persones amb malaltia mental, promovent millorar l’ acompanyament comunitari per la ciutadania en situació de fragilitat emocional.

Veure més
Estat de l'acció
Mesura de resultats
Descripció

Per tal d’enfortir el treball en xarxa per a atendre millor les casuístiques de més complexitat que requereixen intervenció professional social i sanitària, s’està valorant l’aplicabilitat i innovació d’altres models d’intervenció, de més proximitat i més treball interprofessional. Actualment, els Ajuntaments del Baix implicats en buscar i valorar noves maneres d’atendre a les famílies són: Sant Just, Sant Boi, Sant Joan Despí, i el Prat.

Estat de l'acció
Mesura de resultats
Descripció

Ampliarem els serveis de salut mental comunitària amb un nou contracte que inclourà diversos serveis com l’ampliació d’hores de suport psicològic, dinamització de grups d’ajuda mútua. Farem suport al dol en coordinació amb el CSMA formant a professionals socials i sanitaris per poder conduir grups.

Treballarem amb els serveis de salut per ampliar la capacitat del CSMIJ i CSMA.

A partir del programa ACTIVA’T s’aniran desplegant altres accions de promoció de benestar emocional i atenció de suport en primera persona i en seguiment pels serveis especialitzats de salut mental.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:

Les administracions públiques han d’implementar els mitjans necessaris per garantir l’absència de diferències evitables, injustes o irremeiables entre grups i persones que provoquin desigualtats en salut per raons d’edat, gènere, nivell socioeconòmic o qualsevol altre situació que limiti l’accés als recursos comunitaris de salut i d’assistència sanitària. Després de la focalització dels recursos sanitaris en l’abordatge de la crisi de la COVID-19, s’ha de revertir la desatenció dels darrers mesos a la resta de problemes de salut de la població, cal enfortir el sistema per disminuir les llistes d’espera i garantir la qualitat assistencial, incloent l’àmbit de la salut mental. Els objectius de les mesures plantejades són garantir que cap col·lectiu o persona individual quedi exclòs del sistema comunitari de salut, millorar la coordinació dels recursos sanitaris i assistencials de la ciutat, actualitzar els plans de contingència i preveure recursos per abordar una possible nova crisi sanitària, reforçar els programes de vigilància i control sanitaris i els de vigilància mediambiental i ampliar els recursos d’atenció a la salut mental.

Descripció

Posarem en marxa l’Observatori local, lligat al Consell Municipal de Salut, per fer un seguiment dels recursos i l’accessibilitat de la ciutadania als serveis sanitaris, tant d’atenció primària com d’atenció especialitzada i hospitalària.

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat

Formalització del grup de treball en el Consell de Salut de l'11/11/2020

Descripció

Implementarem un dispositiu de seguiment sanitari de col·lectius i persones vulnerables, en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, per detectar de forma precoç problemes de salut i reorientar els recursos i les accions necessàries per abordar-los.

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Formalitzarem un òrgan de seguiment interadministratiu amb la participació del CatSalut, els responsables d’atenció primària de l’ICS i la direcció de l’Hospital de Bellvitge per coordinar els recursos i les accions de salut adreçades a la població del Prat.

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat

Comissió creada, manté reunions setmanals.

Descripció

Actualitzarem el Pla local d’emergència sanitària recollint tota la experiència adquirida en l’abordatge de la crisi sanitària del COVID-19 i preveient els recursos necessaris per fer front a un possible brot.

Estat de l'acció
Redacció del pla

L'actualització del pla està redactada, i pendent de la seva aprovació.

Descripció

Hem creat un protocol i una campanya de vigilància i control d’establiments minoristes, de restauració i de mercats no sedentaris focalitzat al compliment de les mesures sanitàries de prevenció del COVID-19, que s’executarà tenint en compte les mesures de suport establertes al punt 50.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

La campanya està ja actualment en funcionament.

Descripció

Desenvoluparem el programa de prescripció social d'actius comunitaris de salut (activitats físicques, culturals, relacionals, etc), en coordinació amb els serveis sanitaris, els serveis socials i altres serveis assistencials.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Reprendrem al setembre la prescripció social en salut, recuperant el mapa d’actius de la ciutat, incloent els serveis de les entitats, del municipi i altres actius que té El Prat per la millora del benestar i la salut de la ciutadania. Treballarem en comunicació per tal de donar a conèixer els recursos i amb els professionals implicats en la xarxa d’atenció per tal d’afavorir cricuits i prescripció.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:

La pràctica d’activitat física ha adquirit una gran rellevància durant la crisi sanitària del COVID-19, ha ajudat al benestar físic i emocional durant les fases més dures de confinament i ha estat fonamental durant el procés de desescalada. La pràctica d’activitat física i la reducció del sedentarisme són factors que, a més de tenir una influència positiva en la millora de la salut de les persones, esdevenen un factor socialitzador i cohesionador de primera magnitud. D’altre banda, l’activitat física i l’esport configuren un sector econòmic que precisa suport per a la seva reactivació i adaptació a la nova realitat que s’esdevé. Els objectius de les mesures proposades són promocionar i facilitar la pràctica d’activitat física i esport saludable per a tothom, garantir la pràctica esportiva amb les màximes garanties sanitàries i de seguretat, i donar suport al sector esportiu per enfrontar la nova realitat social i econòmica.

Descripció

Programarem activitats físiques dirigides gratuïtes a l’aire lliure, a l’espai públic i als equipaments esportius municipals, amb totes les garanties de seguretat sanitàries.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Hem elaborat un Pla de reobertura d’instal·lacions esportives municipals que inclou les adaptacions precises per garantir el compliment de les mesures sanitàries preventives davant la COVID-19.

Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

El juny del 2021 realitzarem  jornades de portes obertes, amb la participació de 12 entitats, totes elles amb escoles esportives.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Durant tota la temporada esportiva 2021/22 treballarem la campanya de promoció “Sortiu i disfruteu”, en coordinació amb Premsa i visualitzat la pràctica esportiva als complexos esportius, a les activitats extraescolars i als espais naturals i públics.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Reactivarem l’activitat, per assolir el mateix número de llicències de JJEE en la temporada 2021/22 que en la temporada pre-pandèmia.

Formarem els tècnics referents d’activitats esportives de les AMPA, unificant els criteris d’activitats basats en la promoció dels valors i l’educació.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Realitzarem tallers amb Joves dels diferents instituts, per treballar en una nova proposta d’activitats la propera temporada.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Campanya d’activitats gratuïtes per a Joves durant el mes de juliol, en coordinació amb Joventut, Cultura i PASC.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Durant caps de setmana de juny, les entitats amb escoles esportives ofereixen a la ciutadania activitats de promoció i lliure accés per donar a conèixer el seu funcionament.

Estat de l'acció
Difusió de la campanya
Descripció

Campanya de ciutat específica per a la promoció de la reactivació de l’activitat física i l’esport entre tota la ciutadania, fent especial atenció a les activitats i serveis dels complexos esportius municipals.

Estat de l'acció
Mesura de resultats
Descripció

Creació de taules de treball entre Educació, equips directius i AMPA/AFA de les escoles i Esports per fomentar la reactivació de l’activitat esportiva en horari extraescolar.

Creació d’una única campanya de publicitat i promoció de les activitats de les escoles a nivell municipal, amb una oferta bàsica comuna i de qualitat.

Creació d’un espai formatiu, gairebé d’obligat compliment, per a tots els tècnics/ques que imparteixin les sessions d’activitat física a les escoles de primària.

Reformulació de les normatives de Jocs Esportius Escolars per fomentar la pràctica més poliesportiva.

Reforma de les pistes poliesportives escolars amb paviments de qualitat i amb marcatges que permetin la pràctica de disciplines més diverses i polivalents.

Estat de l'acció
Mesura de resultats
Descripció

Creació d’un grup motor amb els referents d’Educació Física dels instituts, Educació i Esports per fomentar la reactivació de l’activitat esportiva en horari extraescolar dels joves.

Promoció específica dins dels centres del Club Esport Jove, per fomentar tant la participació com la proposta de les activitats del club.

Creació de grups d’alumnes a cada un dels instituts per a l’anàlisi, disseny i promoció de les activitats del Club Esport Jove.

Coordinació amb els centres per a la implementació d’activitats del CEJ als propis instituts, obertes a tots els joves i en horaris més atractius per el col·lectiu.

Dinamització des dels grups motors dels tallers trimestrals i sortides mensuals.

Estat de l'acció
Mesura de resultats
Descripció

Oferta gratuïta d’activitats físico-esportives obertes a tots els joves de la ciutat, durant els mesos de juliol, agost i setembre. Promoció d’activitats dinamitzades a l’entorn de la platja del Prat (nàutiques, volei i tennis platja, salting), al CEM Estruch (zona de futbol), a la calistènia del Parc Nou i als patis oberts de les escoles.

Estat de l'acció
Mesura de resultats
Objectius:

La nostra ciutat desenvolupa des de fa molt de temps una política pública que mira de promoure una ciutadania activa, crítica, enxarxada i compromesa amb la seva comunitat. La situació d’emergència que hem viscut ha posat de relleu com d’important és comptar amb un veïnat solidari, disposat a exercir el suport mutu, i organitzat en un teixit cívic i associatiu actiu. La crisi econòmica i social que patim requerirà del compromís i del foment d’aquest gran capital social de la nostra ciutat.

Descripció

Hem augmentat les hores d’atenció psicològica de les dues psicòlogues del SIAD, donada la situació de vulnerabilitat de les dones en situació de patir violència masclista en l’actual context, per tal de poder donar resposta a l’augment de demandes.

Veure més
Estat de l'acció

Posada en marxa

Descripció

Durem a terme una anàlisi de totes les entitats i associacions pratenques, dels àmbits ciutadà, esportiu, i cultural, amb l’objecte d’identificar les necessitats i dificultats per tal de poder plantejar un pla de suport específic. Els prestarem acompanyament i suport per tal de superar la crisi i que segueixin sent un motor de la vida social i cultural de la ciutat, fomentant les relacions i vincles entre la nostra comunitat.

Veure més
Estat de l'acció

Diagnosi sobre l'estat de les entitats i elaboració conjunta del Pla d'Acció

Descripció

Campanyes i accions per captar i fidelitzar voluntaris a projectes de la ciutat a través del Punt de Voluntariat i altres suports des del programa de Participació. Facilitar espais per actuacions de les entitats i la ciutadania a través d’equipaments municipals.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

Incorporació a la web de l’estratègia de reconstrucció de les actuacions dutes a terme per les entitats.

Estat de l'acció
Difusió de la campanya
Objectius:

L’educació i la cultura juguen un paper clau en la construcció del Prat que volem. En aquests moments complicats, és important mantenir el compromís amb una educació pública de qualitat per a tot l’alumnat de la nostra ciutat i estar al costat d’una cultura sense la qual seríem una societat més trista, menys crítica i en definitiva menys emancipada. Ara més que mai, creiem en l’educació i la cultura com a eines de transformació social.

Descripció

Identificarem conjuntament amb els centres educatius i els Serveis Territorials del Departament d’Educació, les necessitats d’espais per desenvolupar l’ activitat educativa presencial en el marc de les noves mesures de protecció definides arran de la pandèmia. Identificades aquestes necessitats, cercarem amb els diferents departaments municipals, els possibles espais municipals en situació i condicions de poder ser cedits per assegurar la plena escolarització dels infants i joves del Prat d’acord amb les instruccions del Departament d’Educació.

Estat de l'acció

Es van establir els mecanismes adequats per treballar amb els centres educatius i la inspecció educativa amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats d'espais fruit de la situació produïda per la pandèmia del COVID-19.

Descripció

Promourem als instituts de la ciutat el desenvolupament d’activitats extraescolars, organitzades per les AMPA/AFA, i el teixit cultural i esportiu de la ciutat. Aquesta acció es durà a terme en el cas que a l’ inici del nou curs escolar 2020-21, els espais habituals dels centres educatius de primària, centres esportius i altres, no siguin suficients degut a la normativa sanitària de prevenció de contagis del COVID-19 que determini noves ràtios i metres de distanciaments entre alumnes.

Estat de l'acció

No s'ha pogut activar aquest projecte amb motiu de la situació de pandèmia actual. S'ha treballat amb altres departaments per tal de reforçar aquells espais educatius on els joves hi poden participar actualment.

Descripció

Del 25 al 28 de setembre 2020, celebrarem la Festa Major del Prat que enguany, dins dels marges que permeti la normativa i les mesures sanitàries vigents en el moment, tindrà un model diferenciat amb una important dimensió comunitària, i de regeneració de la vida ciutadana. Els principals trets que distingiran aquesta festa major seran la participació de les entitats, la distribució d’espais festius per tota la ciutat, la participació del sector cultural i artístic local i el suport al teixit econòmic local.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

En l’àmbit de l’ Educació i equitat , s’obrirà una nova línia d’ajuts a tots els centres educatius adreçada als infants i adolescents més vulnerables o de famílies amb escassa capacitat econòmica per fer front a les despeses de les activitats complementàries (sortides pedagògiques i colònies bàsicament).

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat

S’ha creat una convocatòria específica de subvencions als centres educatius per assegurar la participació de tots els infants en les activitats complementàries dotada amb 50.000€

Descripció

Desenvolupament del projecte de noves oportunitats educatives (NOE), per tal d’oferir oportunitats formatives per als joves i reduir l’abandonament escolar prematur i acompanyament en la recerca de feina (amb el suport referent ocupació juvenil).

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat

Oferir noves oportunitats formatives per als joves i reduir l’abandonament escolar prematur, i acompanyament en la recerca de feina (coordinat amb Joventut i Promoció Econòmica), amb 150 joves en seguiment.

S’ha incorporat una tècnica (subvenció Diputació) i s’ha generat una xarxa de treball de noves oportunitats educatives.

Descripció

Impulsar el desenvolupament de projectes de Servei Comunitari i d’Aprenentatge Servei als centres educatius, una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’aprenentatge servei és un projecte educatiu amb utilitat social.

Estat de l'acció
Avaluació de la formació / acció

Integrat en el Pla Educatiu d’Entorn, ofereix 31 projectes per a la realització de Servei Comunitari, en 9 centres educatius de la ciutat (650 alumnes de 3r i 4rt d’ESO)

S’ha incorporat un tècnic (amb el finançament de la Generalitat en el marc del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE) que impulsa i coordina l’actuació.

Descripció

La cultura, com element cohesionador de ciutat i generadora de vincles comunitaris. Foment de les oportunitats i dels drets culturals per a tothom . Programació d’actes culturals i d’arts escèniques majoritàriament a l’espai públic, i també als equipaments culturals, comptant amb la participació del teixit cultural i associatiu sempre que sigui possible.

L’objectiu és generar espais de relació i socialització de la ciutadania, que reconstrueixi els lligams entre les persones i ajudi al benestar emocional.

El Pla consta de tres fases: estiu (juny-agost), Festa Major (setembre) i Tardor (octubre-desembre). En les tres fases es reforçarà la programació i el suport a l’organització d’accions per part de les entitats.

Estat de l'acció
Aprovació del pla

Reconnectar amb les entitats i col·lectius de la ciutat per donar suport a les seves activitats, ocupant el carrer segons els contextos normatius: dansa, activitats culturals i activitats d’estiu.

Festa major distribuïda per la ciutat amb utilització de patis d’escoles i places públiques

Represa de l’activitat cultural a l’octubre a tots els centres de la ciutat.

Dificultats a les activitats de Nadal i de Carnaval pel context d’incertesa pandèmica, buscant alternatives de suport a les entitats implicades.