Què és el servei?

És un programa de suport de la Diputació de Barcelona que té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores, proporcionant-los un temps de descans mitjançant una estada en un centre residencial per als seus familiars amb dependència i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes.

Què ofereix?

  • Places residencials de caràcter temporal per a gent gran, d'una durada màxima de dos mesos a l'any, que es poden gaudir en períodes d'un mínim de 15 dies.
  • Assessorament, orientació social i suport psicològic a les famílies.
  • Professionals especialitzats i atenció personalitzada durant l'estada residencial.
  • Atenció medica permanent i atenció de les necessitats bàsiques de la vida diària de les persones residents.
  • Programes de rehabilitació i fisioteràpia, estimulació cognitiva i activitats ocupacionals i lúdiques.

A qui s’adreça?

  • A les famílies que tenen a càrrec seu persones de més de 65 anys amb un determinat grau de dependència, reconeguda o no per la Generalitat, i que en tinguin cura a casa.
  • A les famílies que tenen a càrrec seu persones de menys de 65 anys, amb un grau de discapacitat superior al 33 % (reconegut per la Generalitat), i que en tinguin cura a casa.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS), als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) o a la Unitat de Dependència, en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Els preus públics estan regulats a la normativa establerta per la Diputació de Barcelona.

Temes relacionats

Horts Lúdics

110 horts amb una finalitat lúdica, cultural, terapèutica, d’activitat física i de relació social.

Menjador social

Dinars per a persones grans.

Programa Municipal de Lleure per a la Gent Gran

Propostes que busquen conservar la salut física i psíquica de les persones grans.

Punt d’Informació de la Gent Gran

Espai de referència per a les persones grans del Prat.

Residència assistida

Acolliment d’assistència integral per a persones grans.

Residència municipal d'avis Penedès

Idònia per a persones grans amb un grau baix de dependència.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Teleassistència domiciliària

Servei per donar resposta ràpida a emergències dins del domicili.