Què és el servei?

És un programa de suport de la Diputació de Barcelona que té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores, proporcionant-los un temps de descans mitjançant una estada en un centre residencial per als seus familiars amb dependència i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes.

Què ofereix?

  • Places residencials de caràcter temporal per a gent gran, d'una durada màxima de dos mesos a l'any, que es poden gaudir en períodes d'un mínim de 15 dies.
  • Assessorament, orientació social i suport psicològic a les famílies.
  • Professionals especialitzats i atenció personalitzada durant l'estada residencial.
  • Atenció medica permanent i atenció de les necessitats bàsiques de la vida diària de les persones residents.
  • Programes de rehabilitació i fisioteràpia, estimulació cognitiva i activitats ocupacionals i lúdiques.

A qui s’adreça?

  • A les famílies que tenen a càrrec seu persones de més de 65 anys amb un determinat grau de dependència, reconeguda o no per la Generalitat, i que en tinguin cura a casa.
  • A les famílies que tenen a càrrec seu persones de menys de 65 anys, amb un grau de discapacitat superior al 33 % (reconegut per la Generalitat), i que en tinguin cura a casa.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS), als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) o a la Unitat de Dependència, en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Els preus públics estan regulats a la normativa establerta per la Diputació de Barcelona.

Temes relacionats

Transport adaptat

Servei esporàdic o fix per respondre a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.

  •