A qui s'adreça?

Qualsevol persona amb greus problemes de mobilitat per pujar o baixar d’una vorera pot sol·licitar la construcció d’un o més guals de vianants per poder desplaçar-se amb una cadira de rodes.

Què cal fer?

Cal presentar a l’OIAC un model ordinari d’instància facilitat per l’Ajuntament, indicant-hi la necessitat i el lloc on es demana la construcció del gual.

Aquest carnet, juntament amb la targeta rosa metropolitana o la targeta multiviatge T4, permet utilitzar la xarxa d’autobusos i metro de TMB (excepte els serveis especials i el bus turístic), la xarxa d’atuobusos de l’EMT, les línies de FGC dins la corona 1, el TramBaix i el TramBesós.

A qui s’adreça?

A persones empadronades al Prat, que hagin fet els 60 anys o amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i amb un nivell d’ingressos econòmics no superiors al doble de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

Com s’hi pot accedir?

Cal dirigir-se a l’OIAC i presentar una sol·licitud.

L’empresa pública dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) emet dos tipus de carnet que, juntament amb el títol de transport corresponent, donen dret a fer els trajectes de FGC de la corona 1 i altres trajectes amb diferents descomptes. També permet utilitzar la xarxa d’autobusos i metro de TMB (excepte en serveis especials i bus turístic), la xarxa d’atuobusos de l’EMT, el TramBaix i el TramBesós.

 • Canet tipus A: amb el carnet es lliura el títol de transport i té una validesa de 3 anys.
 • Carnet tipus B: el carnet té una validesa de 5 anys i possibilita l’adquisició de la targeta T-4, vàlida per a 10 desplaçaments.

A qui s’adreça?

A persones empadronades al Prat, que hagin fet els 65 anys o que presentin un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

Si no es tenen ingressos per pensió o són inferiors al salari mínim interprofessional (SMI), se’ls oferirà el carnet tipus A. Si els ingressos són superiors, s’haurà d’adquirir el carnet tipus B.

Com s’hi pot accedir?

Cal dirigir-se a l’OIAC i presentar una sol·licitud, o a les estacions de FGC de Pl. Espanya i Provença de Barcelona.

És un passi que permet que una persona n'acompanyi una altra amb diversitat funcional en un transport públic de l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) sense haver de pagar.

La persona titular del passi és qui té la discapacitat i l’acompanyant pot ser qualsevol persona, però ha de viatjar amb la persona amb diversitat funcional.

A qui s’adreça?

Persones amb una diversitat funcional que impliqui la necessitat d’anar acompanyades.

Com s’hi pot accedir?

Cal dirigir-se a l’OIAC i presentar una sol·licitud.

És una prestació econòmica, de caràcter periòdic, destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del domicili habitual d’aquelles persones amb discapacitat que, per raó de la seva disminució, pateixen greus dificultats per utilitzar transports col·lectius.

Com s’hi pot accedir?

Cal dirigir-se a l’Oficina de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’un document acreditatiu del dret que tenen les persones amb mobilitat reduïda a parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o destinació.

Les modalitats de targeta d’aparcament són:

 • Targetes d’aparcament per a persones amb disminució (titular conductor del vehicle o titular no conductor).
 • Targeta d’aparcament de transport no col·lectiu.

A qui s’adreça?

A persones amb disminució que superin el barem de mobilitat i que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica igual o inferior a 10 graus.

Com s’hi pot accedir?

Cal dirigir-se a l’OIAC.

És una autorització que permet disposar d’una reserva d’estacionament de vehicle a la via pública.

A qui s’adreça?

A persones que acreditin una discapacitat que els provoca problemes de mobilitat greus i una necessitat de desplaçament.

Com s’hi pot accedir?

Cal dirigir-se a l’OIAC.

És un ajut econòmic per a l’obtenció o reconversió del carnet de conduir, incorporat en el Programa d’ajudes d’atenció social de la Generalitat de Catalunya a persones amb diversitat funcional.

A qui s’adreça?

A persones afectades per una disminució que els impedeix utilitzar altres mitjans de desplaçament o transport públic, que tinguin la ciutadania europea, resideixin legalment a Catalunya i no s’hagin beneficiat d’altres ajudes amb la mateixa finalitat.

Com s’hi pot accedir?

Cal dirigir-se a l’Oficina de Benestar Social i Família del Prat de Llobregat o al Servei de Prestacions Individuals de la Generalitat de Catalunya.

És un ajut econòmic per a l’adaptació del vehicle, incorporat al Programa d’ajudes d’atenció social de la Generalitat de Catalunya a persones amb disminució.

A qui s’adreça?

A persones que acompleixin els següents requisits:

 • Ciutadania europea i residència legal a Catalunya.
 • Certificat de reconeixement de discapacitat amb mobilitat reduïda (les ajudes es podran atorgar a persones que no superin el barem de mobilitat, però que requereixin adaptacions al vehicle).
 • Si la persona beneficiària té 65 anys o més, s’ha d’acreditar que el reconeixement de la discapacitat va tenir lloc abans dels 65 anys.
 • No beneficiar-se d’altres ajudes amb la mateixa finalitat o d’aquesta ajuda en els 5 anys anteriors (excepte en el cas de sinistre total).

Com s’hi pot accedir?

Cal dirigir-se a l’Oficina de Benestar Social i Família del Prat de Llobregat o al Servei de Prestacions Individuals de la Generalitat de Catalunya.

És un ajut econòmic per a l’adquisició d’un vehicle, incorporat en el Programa d’ajudes d’atenció social de la Generalitat de Catalunya a persones amb diversitat funcional.

A qui s’adreça?

A persones que acompleixin els següents requisits:

 • Ciutadania europea i residència legal a Catalunya.
 • Certificat de reconeixement de discapacitat amb mobilitat reduïda.
 • Permís de conduir.
 • Si la persona beneficiària té 65 anys o més, s’ha d’acreditar que el reconeixement de la discapacitat va tenir lloc abans dels 65 anys.
 • No beneficiar-se d’altres ajudes amb la mateixa finalitat o d’aquesta ajuda en els 5 anys anteriors (excepte en el cas de sinistre total).

Com s’hi pot accedir?

Cal dirigir-se a l’Oficina de Benestar Social i Família del Prat de Llobregat o al Servei de Prestacions Individuals de la Generalitat de Catalunya.

Les persones amb diversitat funcional tenen dret a tramitar l’exempció de l’impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT) del seu vehicle.

A qui s’adreça?

A persones que disposen del reconeixement de la discapacitat amb un percentatge igual o superior al 33 %. Requisits necessaris:

 • El vehicle ha d’estar a nom de la persona amb diversitat funcional i ha de ser del seu ús exclusiu.
 • No se’n pot fer transmissió posterior inter vivos, com a mínim en els 4 anys següents a l'adquisició, i ha d’haver passat el mateix temps des de la compra anterior (llevat dels casos de sinistre total).

Com s’hi pot accedir?

Cal dirigir-se a la delegació d’Hisenda que correspongui.

Exempció del pagament d’aquest impost per a vehicles de persones amb diversitat funcional.

A qui s’adreça?

A persones amb discapacitat legalment reconeguda (en grau igual o superior al 33 %) que disposen de vehicles matriculats al seu nom, per al seu ús exclusiu, tant si el condueixen elles mateixes o només els serveix de transport.

Poden tenir aquesta exempció els vehicles de persones amb diversitat funcional, els adaptats per a persones amb discapacitat física i els autoturismes que tinguin reconeguda l’exempció per a l’exercici de 2002, sempre que el vehicle acompleixi els mateixos requisits que es fan exigir per a la concessió de l’exempció inicial.

Com s’hi pot accedir?

Cal dirigir-se a l’OIAC i presentar una sol·licitud o al departament de Gestió Tributària (Tel. 901 33 55 33).