Consell Municipal de les Persones amb Disversitat Funcional

Què és?

El Consell Municipal de les persones amb diversitat funcional és l'òrgan consultiu i de participació de les persones amb diversitat funcional del Prat de Llobregat, que permet establir un marc de treball comú dels ciutadans i ciutadanes implicats en l'àmbit  social i en totes  aquelles qüestions que els afecta com a col·lectiu.

Com a òrgan consultiu, de representació i participació ciutadanes, l'objectiu primordial del Consell és assolir aquesta participació a través de la vinculació de totes les entitats de persones amb diversitat funcional, col·lectius, serveis, ciutadanes i ciutadans amb diversitat funcional, entre d’altres, interessats a participar en el desenvolupament d’accions que tendeixin a millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional.

Concretament, en  l'estudi, l'avaluació, la informació i la formulació de propostes d'actuació, tenint sempre en consideració la implicació d’aquest col·lectiu en temes d’interès per a la comunitat i la seva participació en les activitats de la ciutat.

Quan es va constituir?

El març del 2003.

Qui en forma part?

  • President o presidenta (l’alcalde o alcaldessa).
  • Vicepresident o vicepresidenta (un/a regidor/a designat/da per alcaldia).
  • Vocals:
    • 1 per cada grup polític.
    • 2 per entitat, sindicat, federació... que treballi l'àmbit.
  • Secretari o secretària (la corporació o a qui es delegui).

Calendari de reunions

El plenari es reuneix de manera ordinària, com a mínim, dos cops a l'any.

Reglament del Consell

Reglament del Consell (pdf - 113761 bytes)

Contacte

Programa de les Persones amb Diversitat Funcional

A/e: diversitatfuncional@elprat.cat

Tel. 93 379 00 50 (extensió 5986)

Entitats relacionades

Fundació Rubricatus

C. de Girona 0010-0012
Tel: 934784629 | Web | Mail | Twitter | Facebook

Associació Verge de Montserrat

C. de Gavà 0002, BX 01
Tel: 933709053 | Mail

Associació de Lleure per Discapacitats Disprat-Lleure

Pg. de Lluís Serra i Giribert 0005, L BX 03
Tel: 617158759 | Web | Mail | Facebook

Ass.d'Usuaris de la Residència i Centre de Dia "El Tamariu"

AV PARE ANDREU PALMA 0022
Tel: 933706336 | Mail