Habitatges d’inclusió

Atès que l’habitatge és un dels elements fonamentals per assolir processos d’inclusió social, l’Ajuntament del Prat disposa d’un fons d’habitatges socials per tal d’afavorir processos de millora en l’àmbit relacional, educatiu i laboral.

L’objectiu dels habitatges d’inclusió és promoure, a través de l'allotjament social temporal, processos d'empoderament personal i familiar, així com processos de resiliència i d'afrontament de la situació de vulnerabilitat en què es pugui trobar la família. Es tracta, doncs, de desenvolupar habilitats personals, socials, parentals i de protecció, així com nous aprenentatges professionalitzadors per garantir la inclusió social i residencial en tants àmbits com sigui possible.

A qui pot acollir?

Els habitatges poden acollir tant persones soles, homes o dones, com famílies en la seva diversitat de tipologies. En relació amb aquesta diversitat es dissenyen dues tipologies d’habitatges:

  • Habitatges d’inclusió compartits per a persones soles i famílies monoparentals.
  • Habitatges d’inclusió unifamiliars no compartits per a famílies nuclears.

Els habitatges d’inclusió impliquen la prestació d’un suport socioeducatiu específic orientat a consolidar habilitats i competències necessàries per tal de viure de manera autònoma i garantir una convivència positiva entre els companys o companyes de pis així com amb l’entorn veïnal i comunitari.