Ajuts per al pagament de la hipoteca o el lloguer

Què és el servei?

Són ajuts econòmics que atorga l'Agència Catalana de l'Habitatge per prevenir la pèrdua de l'habitatge habitual i per donar una segona oportunitat d’accés a l’habitatge en els supòsits en què s’ha perdut el domicili habitual.

Què ofereix?

  • Ajuts de lloguer per a les persones titulars d’un contracte de lloguer de la seva residència habitual.
  • Prestacions econòmiques d’urgència especial per atendre deutes contrets de lloguer o hipoteca.
  • Prestacions econòmiques d’urgència especial per afrontar el lloguer d’un nou habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.
  • Prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament de rendes de lloguer o quotes d’amortització del préstec hipotecari per a persones que es troben en situació d’atur de llarga durada.

A qui s’adreça?

  • Els ajuts al lloguer s’adrecen a persones o famílies en risc de perdre el seu habitatge habitual per les dificultats per satisfer el pagament de la renda de lloguer.
  • Les prestacions econòmiques d'urgència especial s’adrecen, d’una banda, a persones o famílies en risc de perdre el seu habitatge habitual per les dificultats a l’hora de satisfer el pagament de la hipoteca o del lloguer i, de l’altra, a les que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.

Com s’hi pot accedir?

Presencialment, a les oficinies de Prat Espais, l’empresa municipal d’habitatge i aparcament del Prat Llobregat.

Cost del servei

Gratuït.