imv_960x540

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Es configura com a dret subjectiu a una prestació econòmica, que forma part de l’acció protectora de la Seguretat Social, i garanteix un nivell mínim de renda als qui es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica.  Persegueix garantir una millora real d’oportunitats d’inclusió social i laboral de les persones beneficiàries.

Opera com una xarxa de protecció dirigida a permetre el trànsit des d’una situació d’exclusió a una participació en la societat. Per a això, contindrà en el seu disseny incentius a l’ocupació i a la inclusió, articulats a través de diferents fórmules de cooperació entre administracions.

1. Els beneficiaris individuals o membres d’una unitat de convivència han de tenir residència legal i efectiva a  Espanya de manera continuada i ininterrompuda durant almenys l’any anterior a presentar la sol·licitud, a excepció de:

  • Les persones incorporades a la unitat de convivència per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.  
  • Les persones víctimes de tràfic d’éssers humans i d’explotació sexual, circumstància que acreditaran mitjançant un informe emès pels serveis públics encarregats de l’atenció integral a aquestes víctimes o pels serveis socials.
  • Les dones víctima de violència de gènere acreditada per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

2. Estar en situació de vulnerabilitat econòmica:     

Per determinar la situació de vulnerabilitat econòmica es pren en consideració la capacitat econòmica de la persona sol·licitadora individual o de la unitat de convivència, computant els recursos de tots els seus membres.

Aquest requisit es compleix quan la mitjana mensual d’ingressos i rendes anuals computables de l’exercici anterior sigui inferior almenys en 10 euros a la quantia mensual garantida per l’ingrés mínim vital que correspongui segons la modalitat i el nombre de membres de la unitat de convivència.  

La quantia mensual de la renda garantida per l'any 2020  és:

  • Per a un beneficiari individual són 461,53 euros.  
  • 599,99 euros per a una unitat de convivència formada per dos adults.         
  • 738,45 euros per a una unitat de convivència formada per dos adults i un menor o tres adults.
  • 876,91 euros per a una unitat de convivència formada per dos adults i dos menors o tres adults i un menor o per quatre adults.  
  • 1.015,37 euros per a una unitat de convivència formada per dos adults i tres o més menors o tres adults i dos o més menors o per quatre adults i un menor.

No computa com a ingrés els salaris socials, les rendes mínimes d'inserció o els ajuts anàlegs d'assistència social concedits per les comunitats autònomes.

No es considera en situació de vulnerabilitat econòmica la persona beneficiària individual que sigui titular d’un patrimoni, sense incloure l’habitatge habitual, valorat en un import igual o superior a tres vegades la quantia corresponent de renda garantida per l’ingrés mínim vital per a una persona beneficiària individual. El 2020 això equival a 16.614 euros.

Tampoc no es consideren en situació de vulnerabilitat econòmica, amb independència de la valoració del patrimoni, les persones beneficiàries individuals o les persones que s’integrin a una unitat de convivència en la qual qualsevol dels seus membres sigui administrador de dret d’una societat mercantil.
 

3. Haver sol·licitat les pensions i prestacions a què pugui tenir dret, en els termes que es fixin. Se n’exceptuen els salaris socials, les rendes mínimes d'inserció o els ajuts anàlegs d'assistència social, concedits per les diferents comunitats autònomes.
 

4. Figurar inscrits com a demandants d’ocupació, quan es tracti de persones majors d’edat o menors emancipats, si no estan treballant.

La percepció de la prestació de l’ingrés mínim vital serà incompatible amb la percepció de l’assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec, sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33 per 100, quan existeixi identitat de causant o beneficiaris d’aquesta prestació, sense perjudici de la possibilitat d’exercir el dret d’opció per una d’elles.

 

Podeu consultar si teniu dret a la prestació al següent simulador: https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador

Les famílies que tramitin la prestació del 15 de juny al 15 de setembre cobraran la prestació de forma retroactiva des del dia 1 de juny.

Les famílies que reben l’assignació econòmica per fill a càrrec de la Seguretat Social i compleixin els requisits per accedir a l’ Ingrés Mínim Vital, podran rebre notificació del canvi de prestació de manera automàtica.

Podeu fer el tràmit de la prestació de forma telemàtica a: https://sede.seg-social.gob.es/ 

Si necessiteu suport per fer el tràmit telemàtic us podeu adreçar a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS).

Millora i manteniment de l'habitatge

Accions orientades a conservar unes condicions dignes d’habitabilitat i salubritat a totes les llars

Punt d'orientació jurídica

Descobriu com rebre assistència jurídica gratuïta.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Ajuts per al pagament de la hipoteca o el lloguer

Suport al dret d’accés a un habitatge digne.

Allotjament d’urgència

Residència temporal i cobertura de les necessitats bàsiques.