Diversificació curricular


Tags: Jove, diversitat

L’objectiu principal del Projecte de diversificació curricular de la ciutat del Prat és donar suport als alumnes que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral.

A qui s’adreça?

Concretament, s’ofereix suport als i les alumnes que des del tercer curs de l’educació secundària obligatòria presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic i problemes de conducta.

En què consisteix?

Els centres adscrits duen a terme el seu projecte, aprovat pel seu Consell Escolar, en què es preveu la realització d’activitats formatives en instal·lacions exteriors al centre en un període no superior al 40% de l'horari escolar setmanal.

Aquestes activitats tenen com a finalitat, d’una banda, que l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits pugui ser un element motivador i, de l’altra, que l’apropament a la relació adulta que s’estableix entre agents laborals pugui ser un element potenciador de comportaments madurs que permetin a aquests alumnes l’assoliment dels objectius generals de l’educació secundària obligatòria.

Com s’hi pot accedir?

Les condicions perquè un/a alumne/a pugui acollir-se a aquest programa són les següents:

  1. Que l’alumne/a tingui complerts o compleixi, en el curs acadèmic en què s’incorpori al programa, l’edat de 15 anys i cursi 3r o 4t d’ESO.
  2. Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals, expressada amb la signatura d’un document escrit.
  3. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa.

Activitats El Prat Educa

Buscant activitats...

Centres participants

Institut Salvador Dalí

Fundat el 1985, s’adapta a les noves realitats i a les necessitats de l’alumnat.

Institut Ribera Baixa

Fundat el 1996, ofereix un acompanyament individual als seu alumnat.

Institut Estany de la Ricarda

Centre innovador, vinculat a projectes europeus d’innovació, de noves tecnologies i...

Institut Escola Pepa Colomer

Escola de nova creació amb música, dansa i arts escèniques en horari lectiu. Adscrita a...