Diversificació curricular


Tags: Jove, diversitat

L’objectiu principal del Projecte de diversificació curricular de la ciutat del Prat és donar suport als alumnes que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral.

A qui s’adreça?

Concretament, s’ofereix suport als i les alumnes que des del tercer curs de l’educació secundària obligatòria presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic i problemes de conducta.

En què consisteix?

Els centres adscrits duen a terme el seu projecte, aprovat pel seu Consell Escolar, en què es preveu la realització d’activitats formatives en instal·lacions exteriors al centre en un període no superior al 40% de l'horari escolar setmanal.

Aquestes activitats tenen com a finalitat, d’una banda, que l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits pugui ser un element motivador i, de l’altra, que l’apropament a la relació adulta que s’estableix entre agents laborals pugui ser un element potenciador de comportaments madurs que permetin a aquests alumnes l’assoliment dels objectius generals de l’educació secundària obligatòria.

Com s’hi pot accedir?

Les condicions perquè un/a alumne/a pugui acollir-se a aquest programa són les següents:

  1. Que l’alumne/a tingui complerts o compleixi, en el curs acadèmic en què s’incorpori al programa, l’edat de 15 anys i cursi 3r o 4t d’ESO.
  2. Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals, expressada amb la signatura d’un document escrit.
  3. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa.

Activitats El Prat Educa

Buscant activitats...

Centres participants

Escola Can Rigol

Acull alumnes amb necessitats educatives especials des dels tres fins als divuit o vint...

  •