Servei bàsic d’atenció social

Què és el servei?

És un conjunt, organitzat i coordinat, d’accions professionals que tenen com a objectiu la millora de la qualitat de vida i la inclusió social de les persones, especialment d’aquelles que es troben en situació de necessitat o risc. Les seves actuacions se centren en el coneixement, la prevenció, la intervenció i el seguiment de les situacions de necessitat social.

L’atenció social s’orienta al treball social individual, grupal i comunitari i es presta des dels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS).

Què ofereix?   

  • Informació, orientació i assessorament.
  • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.
  • Aplicació del tractament social de suport i socioeducatiu a persones, famílies o grups.
  • Tramitació i seguiment de programes i prestacions.
  • Derivació als serveis socials d’atenció especialitzada o a altres recursos de benestar social.

A qui s’adreça?

A persones empadronades al municipi en situació de necessitat o de risc social.

Com s’hi pot accedir?

En cas que necessiteu el servei, la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) us derivarà als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), on disposareu d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.

Més serveis socials bàsics

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Allotjament d’urgència

Residència temporal i cobertura de les necessitats bàsiques.

Centre obert municipal "La Caseta"

Servei adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament.

Menjador social

Dinars per a persones grans.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Un punt de referència per a les dones del Prat.