Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers entre el Prat de Llobregat i l’Hospital de Bellvitge

 

L'Ajuntament del Prat ha creat una nova línia d'autobús per millorar la connexió amb l'Hospital de Bellvitge, que cobreix zones desateses i s'iniciat davant del centre d'atenció primària. El servei s'ha centrat principalment al matí, amb una reducció durant agost, per reduir costos. L'Ajuntament ha finançat el projecte amb recursos propis, amb un total previst de 59.834,70 euros per al 2023.

Títol de la pràctica
Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers entre el Prat de Llobregat i l’Hospital de Bellvitge.
b. Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació
Mobilitat
c. Resum de la pràctica (explicar els continguts bàsics de l'experiència: objectius, resultats, impactes, principals accions realitzades)
d. Elements d’innovació
e. Durada de la pràctica

Data inici ((24/abril/2023) - Indefinida
f. Persona o persones de contacte 
Maite Giralt Sánchez  giralt@elprat.cat ext.5222

a. Context i motivacions 
b. Quins són els Objectius de la pràctica? 

Principals:

Secundaris:

c. Va tenir Diagnosi prèvia? Si. Es van realitzar un informe per part de mobilitat, amb una proposta i valorant el cost de l’actuació, per tal de poder-ho discutir i sol·licitar a l’AMB.

d. Indiqueu la població objectiu Tot el Prat de Llobregat

e. La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions? 

a. Fases i principals línies d'actuació 
Les transformacions que en els darrers anys ha anat patit l’Hospital de Bellvitge i el seu entorn, amb noves instal·lacions i més serveis, ha fet que la ciutadania del Prat demandes millores en la manera de relacionar-s’hi.
La connexió històrica entre el Prat i Bellvitge sempre s’havia produït amb la línia d’autobusos L10, línia que havia escorçat el seu recorregut dins del Prat arrel de diferents obres al municipi, i que les dificultats contractuals no havien permès retornar al seu recorregut inicial.
Cal recordar que el servei d’autobusos depèn de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i amb ells ja s’havia treballat un recorregut per millorar el pas pel Prat i una nova connexió amb l’entorn de l’Hospital de Bellvitge. Millora que va quedar aturada degut a les dificultats en la licitació del servei.
Tots aquests endarreriments va portar a l’Ajuntament a estudiar i valorar un servei d’autobús propi que millores la connexió entre el nucli urbà del Prat de Llobregat i entorn de l’Hospital de Bellvitge. I es va convenir amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona com tirar-ho endavant, assumint l’Ajuntament del Prat el cost del dèficit del servei.
Es va definir una línia d’autobús que complementés dins del Prat el recorregut de la línia L10, donant servei a la zona del Prat que quedava descoberta i iniciant el servei davant del centre d’atenció primària Ramona Via.
Les dades d’usuaris del servei de consultes externes de l’Hospital de Bellvitge son principalment pel matí i amb una davallada gairebé del 50% de les visites durant al mes d’agost. Per aquest motiu i per tal d’acotar el cost del servei l’AMB va optar per un servei fins el migdia i sense funcionar el mes d’agost.
Això facilitava una rapidesa en la licitació d’un servei a mode de prova pilot, que posaria les bases per una futura modificació de les línies.

 

b. Llistat d'actors que han intervingut 
Nom
Tipus (Administració Estatal, Autonómica o Local, Empres o Associació)
Fase de la intervenció (Diagnosi, Disseny, Implementació, Avaluació...)
Tipus d’intervenció
(Gestor, Impulsor, Financer...)
AMB
Administració
Diagnosi, Disseny, Implementació, Avaluació
Gestor i impulsor
El Prat
Administració local
Diagnosi, Disseny, Implementació, Avaluació
Gestor, Impulsor, Financer.
L’Hospitalet de Llobregat
Administració local
Implementació

 


c. Quins recursos econòmics s'han emprat? 

Recursos municipals

-Total euros de tot el projecte pel 2023 59.834,70

-Total euros darrer any: 59.834,70

-Pot explicar les característiques generals del finançament: Dèficit del servei que es assumit per l’ajuntament és la diferencia entre els costos del servei i els ingressos pels títols de transport públic.

d. Quines han estat les fonts dels recursos econòmics:
- Nom de la entitat que dona finançament
- Total anual (Euros)
- Total previst per tot el projecte (Euros)
Ajuntament del Prat
59.834,70
e. Quins han estats els recursos humans utilitzats (total de persones contractades, funcionaris, voluntaris que han intervingut i activitats realitzades)

f. Altres recursos utilitzats 

g. S’ha realitzat amb metodologia participativa? Quina? En quines fases?
h. Comunicació realitzada (interna i externa)
A través de la pàgina web i les xarxes socials, i amb fulletons editats per l’AMB.

a. Quins són els principals productes de l'experiència?

b. Quina documentació ha produït la pràctica?

c. Ha rebut algun reconeixement

d. Quins impactes ha tingut la experiència?

a. S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?

b. Quin Tipus d'avaluació s'ha realitzat? i qui ha realitzat l'avaluació?

c. Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials

d. Quins són els punts forts de la pràctica? 

e. Quins són els punts febles de la pràctica?

f. Quines són propostes de millora de la pràctica?

g. Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits