Pla Director D’enllumenat Públic El Prat de Llobregat

enllumenat

Aquest pla introdueix innovacions com la substitució de l'enllumenat de descàrrega per LEDs, reduint els costos de manteniment i estalviant energia i diners als subministraments elèctrics municipals.

 1. Títol de la pràctica

Pla Director D’enllumenat Públic El Prat de Llobregat

 1. Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

Manteniment i Serveis Urbans.

 • Resum de la pràctica   
 • 1.- Preparació del Pla Director d’Enllumenat al Prat de Llobregat.                 
 • 2.- Criteris normatius d’Aplicació.                                                                         
 •  3.- Comparacions estat Actual – Estat Futur                                                             
 • 4.- Valoració Econòmica
 • 5.- Prioritats d’Actuació.                                                                                                                                                                                        
 • 6.- Licitació Fase Nº 1.                                                                                                 
 • 7.- Resultats d’aplicació d’aquesta fase Nº 1.

 

 1. Elements d’innovació

Substitució d’enllumenat de descàrrega per nou enllumenat LED.

Reducció dels costos de Manteniment.

Estalvi energètic i econòmic als subministraments elèctrics Municipals.

 

 1. Durada de la pràctica

Data d’inici Fase Nº 1: :          23 de maig de 2022

Data finalització fase nº 1:     30 de setembre de 2023

 1. Persona o persones de contacte

Xavier Macarro , macarro@elprat.cat

Jaume Morell, morell@elprat.cat

 1. Context i motivacions  

Diferenciar carrers principals i secundaris.

Diferenciar nivells lumínics en els diferents espais calçades, voreres, places, parcs, rotondes, etc.

Identificar nivells lumínics en funció del tipus de circulació, viaria, carrers, places, vianants, etc.

Unificar i millorar els nivells d’enllumenat. Mesurar nivells d’il·luminació.

 1.  Quins són els Objectius de la pràctica?

Principals: 

1.- Unificació de nivells d’enllumenat a la via Pública, i la seva prioritat d’actuació.

2.-  Estalvi energètic i econòmic.

 

Secundaris:

1.- Reducció Costos de manteniment

 

 1. Va tenir Diagnosi prèvia?

Si

Si la resposta és si:

 

Quin tipus de diagnosi es va realitzar

INTERN: Estat actual de l’enllumenat als carrers del Prat. Entrega d’informació en format de Base de Dades de tots els punts de llum.

Priorització de les Actuacions a realitzar en base al pressupost.

EXTERN:  Mesura de Nivells d’il·luminació. Anàlisi Previ del estat actual. Comparacions respecte l’estat futur del carrer, plaça, voreres, etc.

Realització de les descripcions de les Actuacions a realitzar a les instal·lacions d’Enllumenat del Prat.

 nom i tipus d'entitat que ha realitzat el diagnòstic

 Equip de Treball Municipal  i Empresa Externa Applus.

 1. Indiqueu la població objectiu

El Prat de Llobregat

 1. La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions?

L’aplicació dels criteris establerts en el Pla Director d’enllumenat serveixen a d’altres actuacions que realitzen altres departaments com per exemple urbanisme.

 1. Fases i principals línies d'actuació

S’ha realitzat una primera Fase d’actuació , amb una intervenció a 1815 punts de llum.

 

 1. Llistat d'actors que han intervingut

-Qui o quins han intervingut?

Ajuntament del Prat de Llobregat

Applus ( Direcció d’obra, Seguretat i Salut)

Elecnor, Empresa Instal·ladora contractada.

  

-En quina fase del procés han intervingut? L’Ajuntament del Prat,  ha intervingut en totes les fases del Procés (Diagnòstic, Implementació, Control i pagaments)

 

-Quin tipus d'intervenció han tingut?  

 

Nom

Tipus (Administració Estatal, Autonómica o Local, Empres o Associació)

Fase de la intervenció (Diagnosi, Disseny, Implementació, Avaluació...)

Tipus d’intervenció

(Gestor, Impulsor, Financer...)

Ajunt -Prat

Adminsitració

Disseny, diagnosi, implementació

 

Applus

Privada

Disseny, diagnosi, implementació

 

Elecnor

Privada

Implementació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Quins recursos econòmics s'han emprat?

 

-Total euros de tot el projecte:

FASE Nº 1:   1.027.938,99 € iva inclòs. (Elecnor empresa Instal·ladora )

          Fase Nº 1:          59.867,00 € iva inclòs.  (Applus Direcció d’Obra ).

            -Total euros darrer any:

-Pot explicar les característiques generals del finançament:

Pressupost Municipal 100%

 

 1. Quines han estat les fonts dels recursos econòmics:

 

Nom de la entitat que dona finançament

Total anual (Euros)

Total previst per tot el projecte (Euros)

Ajuntament del Prat de Llobregat

 1.  

Aprox. 4.000.000€

 

 

 

 

 1. Quins han estats els recursos humans utilitzats
 1. Ajuntament: 1 Tècnics Municipals.
 2. Ajuntament: 2 Personal Administratiu.
 3. Empresa Applus: 1 Direcció d’obra. i responsable de seguretat i salut.
 4. Empresa Adjudicatària: 1 Encarregat d’obra 4 Operaris d’obra Civil , 4 operaris Instal·ladors.

 

 1. Altres recursos utilitzats  Instal·lacions Existents, Maquinaria d’obra (civil, elevadora, etc.) i maquinaria elèctrica, Llumeneres, suports d’Enllumenat. Material elèctric.

 

 1. S’ha realitzat amb metodologia participativa? Quina? En quines fases?

Metodologia Participativa dels departaments d’Urbanisme, Mobilitat, Manteniment i Serveis, en el principi de la redacció del Pla director sobre quins son els nivells d’il·luminació, com aplicar-ho i la seva classificació.

 1. Quins són els principals productes de l'experiència?  

Els productes són els assoliments concrets que s'han aconseguit han set els següents:

   1.- Reducció de potencia instal·lada en i contractada en 120 KW.

   2.-  Estalvi Energètic  i econòmic del Projecte ( en 5 mesos de funcionament, estalvi de 186.000 kw.h aproximadament 31.500.-€).

   3.-  Utilització de material d’enllumenat que pot ser reciclat en un 98 % al final del seu cicle de vida.

 

 1. Quina documentació ha produït la pràctica?

-Mesures Luxo mètriques a les zones d’Actuació una vegada acabat el treball.

Actualització de les bases de dades dels NOUS punts de llum canviats i afegits.

 1. Ha rebut algun reconeixement  NO
 2. Quins impactes ha tingut la experiència?

1.- Millora del sistema d’enllumenat en zones deficitàries del Municipi.

2.- Amb 5 mesos de funcionament dels nous punts de llum, s’han aconseguit un estalvi real 186.000 kw.h aprox. 31.500.-€, i una reducció de 120 KW de potencia instal·lada.

 1. S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència? SI, indicada anteriorment.
 2. Quin Tipus d'avaluació s'ha realitzat?  interna, amb el tècnic de Manteniment i Serveis.
 3. Qui ha realitzat l'avaluació? Jaume Morell ( Manteniment i Serveis )

 

 1. Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials (Principals transformacions produïdes)

1.- Reducció de Potencia a les instal·lacions d’enllumenat.

2.- Millora d’enllumenat a zones més deficitàries.

3.- Eliminació de làmpades de descàrrega per nou enllumenat LED:

4.- Unificar criteris de nivells d’enllumenat als carrers del Prat.

 

 1. Quins són els punts forts de la pràctica?
 • Eliminació de les làmpades de descàrrega,
 • Eliminació del Mercuri de les làmpades de descàrrega.
 •  (aspectes innovadors, transformacions
 • Normalitzar nivells d’enllumenat als carrers, places, etc.
 • Reducció de potencies d’enllumenat.
 • Aplicació de la reducció de flux a les instal·lacions
 • Estalvi econòmic de la intervenció.

 

 

 1. Quins són els punts febles de la pràctica?
 • Aplicació pressupostària anual fins acabar la substitució de punts de llum de descàrrega.

 

 1. Quines són propostes de millora de la pràctica?

Aplicació de la mesura a la resta de punts d’enllumenat que resten pendents al municipi, aproximadament 5200 punt.

 

 1. Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits

(Descripció de dificultats o condicions per a replicar la pràctica.) .

Es pot aplicar aquesta pràctica ( idea general i la seva metodologia ) realitzada en Enllumenat, a altres tipus de serveis públics de diferent índole, com pot ser jardineria, mobiliari urbà, neteja, etc.