Segell de Qualitat del Sistema Esportiu Català, modalitat Segell de Qualitat de Gestió Esportiva Municipal

atletisme al Prat

La pràctica "Segell de Qualitat del Sistema Esportiu Català" impulsada per la Secció d’Esports certifica la qualitat dels serveis esportius aportant confiança als clients i ciutadans. Garantitza una gestió transparent i actualitzada del sistema, promovint la col·laboració amb altres agents i considerant l'impacte de l'esport al municipi.

 1. Títol de la pràctica

Segell de Qualitat del Sistema Esportiu Català, modalitat Segell de Qualitat de Gestió Esportiva Municipal.

 1. Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

Secció d’Esports

 

 1. Resum de la pràctica

El Col·legi Professional de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC) impulsa el SEGELL DE QUALITAT del sistema esportiu català. El SEGELL DE QUALITAT és una certificació que acredita la qualitat dels serveis aportant confiança als clients i a la ciutadania en general.

El SEGELL DE QUALITAT pretén esdevenir la referència de qualitat que necessita el sistema esportiu català en totes les seves vessants.

 

El Segell garanteix que l’organització:

 • Gestiona els serveis i centres de forma útil, transparent i accessible, vers els seus ciutadans.
 • Disposa de documents normatius actualitzats que regulen el sistema.
 • Lidera el sistema esportiu amb simbiosis amb els altres agents: privats i associatius.
 • Contempla tot l’impacte que genera l’esport en el municipi.

 

 1. Elements d’innovació

Certificació de la qualitat en la gestió d’un dels departaments de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

 

 1. Durada de la pràctica

Data inici (2021)

Data finalització: (5/10/2023) Indefinida - Segell renovable periòdicament

 1. Persona o persones de contacte Olga Asensio Farrés, asensio@elprat.cat tl.93.379.00.50 ext. 5337
Descripció de l'experiència
 1. Context i motivacions 

El sistema esportiu del Prat de Llobregat sempre ha estat un referent català, tant pels recursos dels que disposa com per la gestió que se’n fa, tant a nivell de l’administració com per l’acció de les entitats del municipi.

Davant la creació d’un Segell de Qualitat hem volgut reconèixer la vàlua del nostre sistema i de totes les persones que diàriament treballem per a fer-ho realitat, amb l’objectiu d’una millora constant que permeti els millors serveis als nostres ciutadans.

 1.  Quins són els Objectius de la pràctica? 

Principals:

La missió del segell és augmentar el valor percebut per part dels ciutadans amb els agents que actuen al sistema esportiu. Donar una garantia que el servei que es presta és de qualitat. Així com serveixi d’instrument per a prestigiar i millorar la gestió actual del nostre sistema.

 

Secundaris:

 • Generar un model de gestió dels agents del sistema esportiu basat en els principis de gestió de la qualitat.
 • Establir un patró per garantir la qualitat en la prestació dels serveis esportius.
 • Implantar eines i plataformes tecnològiques d’interacció entre els agents esportius i els “sport-lovers”.
 • Crear, compartir i difondre el coneixement esportiu que es disposa.
 • Aportar un instrument que permeti als ciutadans avaluar la qualitat dels serveis esportius.

 

 1. Va tenir Diagnosi prèvia?

No

 1. Indiqueu la població objectiu

Tota la ciutadania del Prat de Llobregat i, especialment, els usuaris/ies del nostre sistema esportiu.

 

 1. La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions? (descrigui la relació. Ex: està vinculada a un pla general)

El segell de qualitat pretén esdevenir la referència de qualitat que necessita el sistema esportiu català en totes les seves vessants, per això és un projecte propi del COPLEFC.

S’han dissenyat diferents segells de qualitat en funció del seu àmbit d’aplicació: instal·lacions i equipaments esportius, gestió esportiva municipal, entitats esportives i esdeveniments esportius.

Com a Ajuntament hem obtingut el Segell en Gestió Esportiva Municipal.

 1. Fases i principals línies d'actuació (Breu història. Descripció de les principals actuacions realitzades a les diferents etapes en les que s'ha desenvolupat l'experiència.)

 

Procés de petició i accés a l’obtenció del Segell: implica la realització d’un test inicial d’avaluació general del funcionament de la gestió.

 

Procés de tutorització per empresa assessora: realització de sessions explicatives per a cada una de les dimensions d’obtenció del Segell (8). Posteriorment, conforme es va aportant documentació, hi ha una revisió constant i periòdica per corregir o modificar allò necessari.

 

El Segell implica aportar documentació en 136 articles, repartits en 8 dimensions diferents.

 

Procés d’auditoria del Segell: empresa auditora revisa inicialment la sessió i durant una jornada conjunta es resolen dubtes que es considerin, així com anotacions de documentació que pugui ser aportada.

 

Obtenció del Segell: acte oficial de lliurament presencial.

 

Seguiment del Segell: cada 2 anys es realitzaran auditories de forma periòdica. En les revisions sempre s’ha d’obtenir millora, no poden rebaixar la puntuació obtinguda en l’auditoria anterior.

 

 1. Llistat d'actors que han intervingut (completi el següent quadre amb les següents preguntes)

-Qui o quins han intervingut? (nom i tipus dels principals actors).

 

Alumne en pràctiques, Antonio Godoy.

Cap de Secció d’Esports, Olga Asensio.

 

-En quina fase del procés han intervingut? (Diagnòstic, Implementació, Control)

 

Fase d’implementació.

 

-Quin tipus d'intervenció han tingut? (impulsor, finançador, etc.).

 

  Nom

Tipus (Administració Estatal, Autonómica o Local, Empres o Associació)

Fase de la intervenció (Diagnosi, Disseny, Implementació, Avaluació...)

Tipus d’intervenció

(Gestor, Impulsor, Financer...)

Antonio Godoy

Pràctiques CAFE

 Implementació

Suport

Olga Asensio

Administració local

Implementació i avaluació

Direcció projecte

 

 1. Quins recursos econòmics s'han emprat?

 

-Total euros de tot el projecte:

Servei de tutorització: 3.000€ (3.630€ iva inclòs)

Auditoria: 450€ (544’50 iva inclòs)

Total projecte: 3.450€ (4.174’50€ iva inclòs)

 

-Total euros darrer any: 3.450€ (4.174’50€ iva inclòs)

 

-Pot explicar les característiques generals del finançament:

Pressupost propi de la Secció d’Esports.

 

 1. Quines han estat les fonts dels recursos econòmics:

 

Nom de la entitat que dona finançament

Total anual (Euros)

Total previst per tot el projecte (Euros)

Ajuntament del Prat de Llobregat

 1.  
 1.  

 

 1. Quins són els principals productes de l'experiència?  Els productes són els assoliments concrets que s'han aconseguit amb la implementació de la pràctica. Per exemple, una pràctica ambiental pot haver produït una reforma en la normativa, o la creació d'una nova entitat, o una modificació en els procediments, o noves instal·lacions o equipaments, etc. (cal no confondre-ho amb impactes)

 

El Segell neix amb la voluntat d’atendre els reptes que es tenen en la gestió pública:

 • Fer de la ciutat un gran espai de pràctica.
 • Donar qualitat a tots els serveis esportius de la ciutat.
 • Incrementar els recursos propis.
 • Automatització de processos.
 • Transferència digital del servei i les seves estructures.
 • Augment de la capacitació dels agents del sistema.
 • Diversificació dels serveis esportius.
 1. Quina documentació ha produït la pràctica? (ex: informe, conveni, memòria, diagnosi, pla, etc.)

Tota la documentació es recull a un Cloud compartit per empresa que fa el suport i empresa auditora.

 1. Ha rebut algun reconeixement (Premis, mencions, estudis i investigacions d'altres institucions, presentacions a congressos, etc.)

Sí, reconeixement a nivell català.

 1. Quins impactes ha tingut la experiència? Els impactes són els beneficis o efectes que ha tingut la implementació de la pràctica sobre un col·lectiu, una activitat o un territori determinat. Per exemple, l'aplicació d'una normativa sobre aigües ha fet disminuir un 10% el consum d'aigua d'ús domiciliari.

No hi ha impactes directes.

 

 1. S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?

Auditoria per empresa especialista.

 

 1. Quin Tipus d'avaluació s'ha realitzat? (interna-externa, qualitativa-quantitativa) i qui ha realitzat l'avaluació?

Empresa auditora SGS (Servicios de Auditoría y Supervisión)

 

 1. Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials (Principals transformacions produïdes)

Ordenació de processos i reconeixement dels procediments i organització del nostre sistema esportiu.

 

 1. Quins són els punts forts de la pràctica? (aspectes innovadors, transformacions

Valoració de l’equip de treball de forma estandaritzada i pública.

 

 1. Quins són els punts febles de la pràctica?

Volum d’hores necessàries per a l’elaboració il’aportació de tota la documentació.

 

 1. Quines són propostes de millora de la pràctica?

Es creen línies de treball futures per al sistema esportiu, en base a l’assoliment dels màxims de qualitat del Segell.

 

 1. Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits (Descripció de dificultats o condicions per a replicar la pràctica.)

Aquest Segell és específic del sistema esportiu però, es poden cercar altres reconeixements (ISO) per a altres Departaments i/o funcionament municipal.