El Reglament de Participació Ciutadana estableix el règim jurídic i les diferents modalitats, procediments i instruments que regeixen la participació ciutadania en l’àmbit municipal.   Detalla sota quins principis s’ha de regir la participació ciutadana i explica quins són els instruments de participació que la ciutadania, les entitats i col·lectius de la ciutat tenen al seu abast per prendre part del procés d’elaboració de les polítiques locals.

L’objectiu del Reglament de Participació, és millorar la qualitat democràtica  en la presa de decisions establint mecanismes de participació política que impliqui la ciutadania  en la vida  col·lectiva  i en els assumptes públics, tot tenint en compte :

  • La diversitat de la societat per tal d’ impulsar una participació inclusiva i accessible per a tothom.
  • Fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania en els projectes municipals
  • Promoure una participació de qualitat, en un marc d’igualtat d’oportunitats, tot facilitant espais de diàleg i de deliberació col·lectiva .
  • Incorporar mecanismes per retre comptes a la ciutadania .

L’elaboració del Reglament de Participació, parteix de les conclusions del procés d’elaboració del Pla director de Participació Ciutadana i incorpora les propostes i els criteris acordats en relació al model de participació ciutadana que es vol impulsar al municipi.  A més, l’articulat del mateix ha estat debatut  i validat en diferents espais de participació, presencials i virtuals, que han implicat ciutadania, representants d’entitats, representants politics i personal tècnic.

Consulta del document complet

Reglament de participació ciutadana del Prat (pdf - 179689 bytes)

Consulta la Guia fàcil del Reglament de Participació Ciutadana

Guia fàcil del Reglament de Participació Ciutadana (pdf - 569073 bytes)

Coneix els mecanismes de participació ciutadana que pots impulsar

Infografia mecanismes de participació ciutadana al Prat (pdf - 195506 bytes)

Espais de participació

Òrgans consultius de la ciutat

Processos participatius

Pensar, debatre i opinar

Pla director de participació ciutadana

Tota la informació sobre el pla director de participació ciutadana