La imatge del mes: Proclamació de la República

proclamació_república

Transcripció de l'Acta del Ple del dia 14 d'abril de 1931:

Prat de Llobregat a catorce d'abril de mil noucents trentaun; reunits els sota firmants a les cinc de la tarda en el local del Ajuntament, acorden secundar el moviment revolucionari iniciat a Barcelona per En Francesc Maciá. Constitueixen la Junta Revolucionaria i nomenen President de la mateixa a En Josep Pujol Capsada; Vicepresident a En Jaume Sallés Serra, i Secretari a En Tomàs Pujol Font. Acte seguit acorden i efectuen la proclamació de la República Catalana des del balcó de l'Ajuntament, isant les banderes catalana i republicana als màstils de la Casa de la Vila, amb l'aclamació del poble congregat a la Plaça. Els reunits acorden garantir l'ordre i defensar el nou règim amb el mes gran entusiasme i decisió fins a oferir el sacrifici de llurs vides.

A la imatge, l'alcalde Josep Pujol i Capsada proclama la República des del balcó de l'Ajuntament davant d'una gran expectació popular.