Accés i consultes

Totes les persones tenen dret a accedir als documents de les administracions públiques i el seu accés només es limita pels motius previstos a les lleis.

S’entén per informació pública tota informació, independentment de la seva naturalesa i del suport o mitjà en què es trobi, produïda o rebuda per l’Administració, així com els documents d’origen privat que formin part del patrimoni documental municipal i els de qualsevol altre fons o col·lecció custodiats a l’Arxiu Municipal.

Queden exclosos de la consulta els documents en curs d’elaboració i els documents d’accés restringit, totalment o parcialment, ja sigui per la necessitat de salvaguardar interessos públics o de garantir el dret de terceres persones. També es pot limitar per raons tècniques, atenent al seu estat de conservació.

No és necessari justificar les sol·licituds, excepte quan la persona sol·licitant vulgui consultar documents o dades d’accés restringit. En aquest cas cal exposar els motius o circumstàncies que, a criteri de la persona sol·licitant, podrien justificar la suspensió de la restricció.

Es facilitaran còpies amb els mitjans disponibles i sempre que no afecti la conservació de la documentació. Les taxes estan establertes a les ordenances fiscals vigents.

Els usuaris hauran de signar en el llibre de registre de consultes i se’ls podrà demanar el document oficial per tal d’acreditar-se.

Més informació sobre accés al portal de transparència.