La imatge del mes: La casa d’en Baldiri Sigalés


Tags: Cultura
La casa d’en Baldiri Sigalés

El nucli urbà del Prat s’originà al voltant de l’església (a partir del 1556), l’hostal (1587) i la carnisseria (1418).

Les primeres construccions destinades a habitatges corresponen al segle XVIII i eren modestes barraques de jornalers de vida efímera. Les primeres es van fer al costat de l’hostal i, la majoria, al costat de la carnisseria. Aquesta banda de llevant de la futura plaça, la de la carnisseria, continuarà per l’actual carrer Major, tot aprofitant el camí de la barca.

Una de les edificacions més antigues era la caseta de l’hostaler Baldiri Sigalés. La casa, que es construeix en menys d'un any, fa 28 per 80 pams. Poc després, el 1726, en construeix una altra a tocar, i així forma un únic edifici.

Baldiri Sigalés va ser un dels hostalers més populars d’aquell temps; home inquiet, també va ser barquer, comerciant i regidor. Però no tots els negocis li van anar bé i va perdre bona part de les seves propietats per pagar els deutes.

El 1733, embargat per l'Ajuntament, deixa els arrendaments de la barca i l'hostal, i perd una de les dues cases, que passa a ser bé comunal. La seva casa, amb teulada de dues aigües, perviu fins al segle XX. Avui és ocupada pel mercat municipal.

A la fotografia, de Mercè Fabró, podeu veure, en primer terme, la nena Maria Magda Guilera agafada de la mà del seu avi, el farmacèutic, Baldiri Guilera Mora. Al darrera, la casa d'en Baldiri Sigalés.