IntersECCions, programa municipal d’Educació, Cultura i Comunitat

IntersECCions és un programa de ciutat que, des del 2016, impulsa l'Ajuntament del Prat de Llobregat, per millorar la qualitat de vida de les persones.

 • Títol de la pràctica

                IntersECCions, programa municipal d’Educació, Cultura i Comunitat

 

 • Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

               Àrea d’Educació i Cultura

 

 • Resum de la pràctica

IntersECCions és un programa de ciutat que, des del 2016, impulsa l'Ajuntament del Prat de Llobregat, per millorar la qualitat de vida de les persones.

Impulsa el treball transversal entre cultura i educació com a eina per la transformació social i comunitària. Es desenvolupa a partir de la cooperació i corresponsabilitat amb l'ecosistema educatiu i cultural del municipi, implicant-los en el repte d'impulsar els drets culturals i la democratització de la pràctica cultural així com el dret a una educació de qualitat al llarg i ample de la vida.

El programa planteja tres tipus d'accions -projectes, laboratoris i entorns d'aprenentatge- que es desenvolupen en relació a cinc àmbits de coneixement -Lectura, Impuls de l'anglès, Educació en les arts (teatre, música, dansa, arts visuals i cinema), Coneixement de la ciutat i Coneixement Científic, tecnològic i digital-.

L’Ajuntament ha impulsat un nova xarxa de relacions de col·laboració  entre centres educatius, equipaments culturals, serveis educatius i entitats perquè construeixin plegats propostes educatives i culturals més transformadores, que passin dins i fora l’horari lectiu, i que estiguin vinculades amb la ciutat.

En el tercer curs d’implementació, el curs 2019-2020, s’han  realitzat 67 accions en forma de projectes i entorns d’aprenentatge, gràcies a la col·laboració de 47 comunitats de l’àmbit educatiu, cultural i social de la ciutat (centres educatius, AMPA, equipaments culturals, entitats culturals i socials, i famílies).

 

Els aspectes innovadors del programa són:

- Transversalitat entre Educació i Cultura per a la transformació social. Construcció d’ un projecte col·lectiu que permeti el desenvolupament cultural i artístic de totes les persones al llarg de la vida.

- Concepció de l’educació i la cultura, des de la participació activa, posant les persones al centre dels processos d’aprenentatge i culturals, fomentant aprenentatges vivencial, significatiu i des de la pràctica cultural (versus consum cultural).

- Metodologia comunitària. El programa es basa en la corresponsabilitat de tots els agents culturals i educatius.  L’Ajuntament canvia el seu rol de prestador de serveis al de mediador i facilitador d’espais de treball per a la construcció col·lectiva de projectes.

- Voluntat de transformació de les organitzacions (Ajuntament, institucions educatives i culturals) i de les formes de treballar dels professionals.

- Planificació estratègica. El programa ha generat documentació de planificació estratègica i d’avaluació.

- Incorporació d’una dimensió crítica i reflexiva a totes les accions del programa.

- Organització oberta i permeable. Model de governança multinivell en què s’articulen diferents espais de treball de l’organització, des del nivell estratègic al més operatiu

- Pla de comunicació del programa, per a alinear visions,  cohesionar els agents implicats, i donar a conèixer les accions del programa a la ciutadania (web, notícies, xarxes socials etc…).

- Construcció d’un sistema de recollida d’indicadors quantitatius i qualitatius del programa, per fer una avaluació completa que reculli la pluralitat de veus i actors.

 

 • Durada de la pràctica

Data inici: 2016

Data finalització: en curs

Indefinida (x) ________

 

 • Persona o persones de contacte

Fina Rifà: rifa@elprat.cat, ext. 5376

Rafa Milán: milan@elprat.cat, ext.5057

Joan Carles Navarro: navarrom@elprat.cat, ext.5333

Cristina Castells: castells@elprat.cat, ext. 5988

 

 • Context i motivacions 

El Prat de Llobregat és un municipi de 64.199 habitants (2018), amb un important teixit socioeducatiu i cultural. Prova d’això, en són els seus 29 centres educatius (escoles bressol, escoles, instituts, Escola oficial d’idiomes i Escola d’Adults), tretze equipaments culturals i més d’una cinquantena d’entitats educatives, culturals i socials. És un municipi caracteritzat per la seva diversitat sociocultural, fent visibles desigualtats que de naturalesa econòmica i social són condicions desfavorables a l’equitat, la justícia social i la cohesió social.

Davant d’aquesta realitat, calia una estratègia àmplia i transversal per lluitar contra les desigualtats i contribuir al benestar personal. Un projecte col·lectiu que situa l’educació i la cultura com a àmbits prioritaris d’acció. Es considera que el treball transversal entre la cultura i l’educació genera en el municipi necessàries i noves lògiques de corresponsabilitat real. Una aposta innovadora capaç de generar una nova lògica i cultura de la participació.

En l’anterior legislatura política, l’equip de govern situa la cultura i l’educació com un dels eixos estratègics d’actuació, i així es recull en Pla d’Actuació Municipal 2016-2019. L’educació i la cultura per al desenvolupament personal, social i comunitari, i per fomentar la participació activa de les persones a la societat.

 

 • Quins són els Objectius de la pràctica?

La missió i les línies estratègiques recollides en el document marc del programa són:

 

Missió

L’Ajuntament posa en marxa un espai de treball conjunt dels professionals d’Educació i Cultura que permeti organitzar les polítiques municipals adreçades a teixir un projecte educatiu global, que generi contextos d’aprenentatge amb corresponsabilitat entre els diferents agents educatius i culturals. Pretén:

- Posar en valor el desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la seva vida, amb l’objectiu de construir una ciutadania conscient, crítica, lliure i feliç.

- Millorar la qualitat de vida de la ciutadania, formant persones amb capacitat crítica, amb una mirada oberta, amb interessos culturals diversos i facilitant pràctiques culturals diverses.

 

Línies estratègiques

 

 1. Reconèixer, visibilitzar, impulsar i acompanyar les propostes educatives transformadores que ja s’estiguin desenvolupant en diferents contextos educatius (dins l’educació formal, la no formal i l’informal).
 2. Facilitar l’accés al coneixement en totes les seves dimensions (artístic, històric, cultural, lingüístic, científico-tècnic, tecnològic…) per tal que la ciutadania pugui desenvolupar-se plenament.
 3. Impulsar un programa de foment de les pràctiques culturals i artístiques (en totes les seves dimensions) per a totes les edats, articulat en els diferents contextos educatius, que ofereixi tan la possibilitat de seguir itineraris formatius, com l’aprenentatge d’aquestes pràctiques i sabers en qualsevol moment de la vida, així com el seu gaudi.
 4. Construir el projecte amb la col·laboració dels diferents agents culturals i educatius de la ciutat (professors, tècnics municipals, entitats, AMPA…) i la ciutadania.
  • Promovent la participació de les diverses entitats i institucions en el desenvolupament dels projectes dels centres educatius (ús social dels centres).
  • Impulsant, acompanyant i donant suport a xarxes i estructures ciutadanes i comunitàries de producció i experimentació.
  • Obrint espais de debat, coneixement i reflexió cap a les accions desenvolupades en els diferents contextos educatius, que permeti obrir la mirada, desenvolupar el sentit crític, adoptar una actitud creativa i constructiva davant dels reptes personals i col·lectius.
 5. Crear un pla de comunicació i difusió que doni a conèixer el projecte a la ciutadania i fomenti la participació, entre d’altres:
  • Documentant els processos de treball de forma que puguin ser compartits amb les persones interessades.
  • Creant un espai digital de visualització.
 6. Definir l’estructura tècnica de treball dels dos departaments, les funcions de tots els agents en el projecte, els espais de relació, diàleg i presa de decisions de tot l’equip, així com els recursos disponibles, la sostenibilitat i la temporalització

 

 • Va tenir Diagnosi prèvia?

No___

Si_x_

Si la resposta és si:

 • Quin tipus de diagnosi es va realitzar  i nom i tipus d'entitat que ha realitzat el diagnòstic 

Al 2016-2017  es va realitzar una diagnosi interna entre els equips tècnics del Departament d’Educació i de Cultura en 2 fases:

 

- Fase de reflexió tècnico-política per concretar l’encàrrec, conduïdes per la consultoria Institut Relacional del Joan Quintana,  que va culminar amb la redacció del document marc.

 

- Fase de diagnosi i definició de les accions

Es va posar en marxa l’organització municipal: es van crear grups de treball mixtos entre tècnics de cultura i educació,  amb responsabilitats clares i definides, que van fer una recollida sistemàtica d’informació i anàlisi de l’activitat municipal en diferents contextos educatius, necessària per l’ordenació del projecte i la presa de decisions.

Es van realitzar reunions amb diferents agents i institucions de la ciutat per tal d’aconseguir la seva implicació en el disseny i desenvolupament del projecte (associacions culturals, AMPA, centres educatius, centre de recursos. pedagògics, inspecció, serveis territorials del departament d’ensenyament).

L’equip del Programa es va entrevistar amb tots els centres educatius de la ciutat per tal de conèixer en profunditat les seves necessitats i la seva disponibilitat a participar en el projecte.

 

 • Indiqueu la població objectiu

En aquesta primera fase de desplegament del programa (2017-2021), en major proporció, infants, joves, i professionals del món educatiu i cultural. En menor proporció, adults (representants d’AMPA-AFA, membres d’entitats culturals i voluntaris).

En la segona fase del programa (2021 en endavant) es preveu incoporar de forma més activa la ciutadania en general.

 

 • La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions?

Les polítiques culturals i educatives tenen molt present els valors i objectius del programa. I alhora, les accions del programa incideixen i transformen les formes de fer dels diferents programes culturals i educatius.

 

 

 

 • Fases i principals línies d'actuació 

Fase 1 (2016) Posada en marxa

El Departament d’Educació i el Departament de Cultura de l’Ajuntament es posen a treballar conjuntament i, durant el 2016, inicien una primera fase de reconeixement de les línies de treball de cadascú i de diagnosi de les accions que interseccionen la cultura amb l’educació.

- Redacció del document marc d'Interseccions, Educació, Cultura i Comunitat que defineix la missió, visió, valors i línies estratègiques d'aquest nou projecte compartit​.

- Es contracta una consultoria especialitzada per ajudar a la construcció del projecte i les seves relacions per tal de donar un primer impuls durant el curs escolar 2017-18 i organitzar les diferents formes de treballar per anar desplegant progressivament totes les línies estratègiques i convertir-les en projectes d’actuació.

- Prenent com a punt de partida la informació recollida a les entrevistes, es fa una proposta de desplegament del Programa als centres educatius per al curs 2017-2018, basada en tres línies de treball (els projectes, els entorns d’aprenentatge i els laboratoris).

 

Fase 2 (2017-2021) Centres educatius com a espais de pràctica cultural

S’han desenvolupat un conjunt de projectes col·laboratius entre els centres educatius i els centres culturals que han permès, gràcies al treball compartit entre professionals dels dos àmbits, introduir noves metodologies educatives en els cinc àmbits d’actuació del programa.

Per tal de definir aquests projectes s’han obert nous espais de treball compartit entre professionals: els laboratoris de projectes (espais de cocreació de projectes entre diferents agents educatius i culturals) i els entorns d’aprenentatge (espais formatius i d’intercanvi de coneixements entre els professionals educatius i culturals).

En aquesta primera fase de desplegament del programa la major part dels projectes han tingut lloc dins l’horari lectiu dels centres educatius. Les relacions i vincles entre el món educatiu i cultural s’han intensificat, produint transformacions a diferents escales (ciutat, equipaments culturals/educatius, aula/taller), però s’ha incidit, sobretot, en el canvi de mirada dels professionals dels dos àmbits, i en l’impacte que això ha tingut en els infants i joves escolaritzats

 

Fase 3 (2021 en endavant)

En aquesta segona fase es vol continuar treballant en la consolidació del programa incidint en aquestes tres línies: l’enfortiment dels vincles amb la comunitat, la definició d’un model d’intervenció a l’educació secundària, i la revisió de la governança del programa.

 

Llistat d'actors que han intervingut. Qui o quins han intervingut? En quina fase del procés han intervingut? Quin tipus d'intervenció han tingut?

Durant els 5 primers anys del programa, han participat de forma continuada un total de 55  actors (centres educatius, equipaments culturals, entitats culturals, i serveis i comunitats educatives), així com un ampli ventall d’entitats locals i serveis municipals que s’hi han implicat de forma puntual.

Es pot consultar el detall de participants aquí.

 

 • Quins recursos econòmics s'han emprat?

-Total euros de tot el projecte:      

Curs 17/18: 344.476.03 €

Curs 18/19: 631.913,32 €

Curs 19-20: 713.753,77 €

 

-Pot explicar les característiques generals del finançament:

El pressupost del Programa Interseccions compta amb diferents partides municipals de la secció d’Educació i del Servei de Cultura, des de les quals s’aporten els recursos humans i materials per desplegar el conjunt d’accions, i acompanyar metodològicament tots aquests processos, a través de l’oficina tècnica.

En la secció d’Educació hi ha els següents contractes de serveis relacionats amb el Programa: l’Oficina tècnica del Programa Interseccions, el projecte d’Auxiliars de conversa en llengua inglesa, el projecte English Workshops i el projecte Lècxit.

En el Servei de Cultura, el pressupost del programa Interseccions està dins de les partides pressupostàries dels equipaments culturals  o  dins del conveni d’algunes entitats culturals, en tant que són aquests equipaments i entitats els impulsors d’aquestes accions: L’Escola d’Arts en Viu, el Cèntric Espai Cultural, l’Arxiu Municipal, els centres cívics, i l’Associació L’Atòmica.

 

 • Quines han estat les fonts dels recursos econòmics:

Nom de la entitat que dona finançament

Total anual (Euros)

Total previst per tot el projecte (Euros)

Ajuntament

713.753,77 €

713.753,77 €

 

 • Quins han estats els recursos humans utilitzats 

Interseccions és un programa amb una organització complexa que mobilitza i posa en relació una 386 professionals de diferents administracions, departaments municipals i àmbits d’actuació, en diferents espais de coordinació i governança.

S’ha segmentat els diferents professionals que interven en el programa, en tres grans categories.

- Docents: mestres i professorat dels centre educatius, especialistes, tutors i equips directius implicats. 79%.

- Educadors i dinamitzadors: treballen directament amb docents i alumnat, o dinamitzant propostes vinculades al programa que es realitzen en equipaments culturals (inclou també els formadors/es externs).  11%

- Tècnics de cultura i d’educació de l’Ajuntament (tècnics municipals, membres d’entitats o treballadors d’empreses externes) que formen part de l’equip directiu del programa, coordinen projectes des dels equipaments culturals o formen part de l’Oficina Tècnica d’Interseccions. 10%

 

Es pot consultar l’estructura organitzativa i l’equip impulsor del programa aquí

 

 • Altres recursos utilitzats 

              El programa es desplega a centres educatius, a equipaments culturals i a l’espai públic.

 

 • Quins són els principals productes de l'experiència?  

El desenvolupament del programa ha generat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat, que s’ha anat renovant periòdicament, per a poder desplegar totes les accions dins dels centres educatius i amb els equips docents.

El programa, en la seva definició, es planteja com un projecte transformador, un laboratori de polítiques públiques innovadores que necessita tots els agents per poder-se desplegar, cosa que comporta que aquests agents modifiquin alguns aspectes de la seva manera de treballar i d’interrelacionar-se.

Es tracta d’un desafiament que demana canvis en les institucions i que també incideix sobre la manera com els i les professionals treballen.

En el primer cas, cal modificar certs aspectes de l’organització interna i de les seves estratègies institucionals. En el segon cas, cal que els i les professionals implicats en el programa introdueixin en la seva tasca habitual metodologies innovadores, desenvolupant noves competències professionals.

 

 • Quina informació ha produït la pràctica? 

Fitxa d’avaluació de l’experiència per part d’Educació 360, com a resultat del procés de mentoria que vam tenir el curs 2018-2019.

Memòries dels 4 cursos des de l’inici del programa

Publicació dels 5 primers anys del programa, amb informació sobre el programa i articles d’experts de l’àmbit de l’educació i la cultura.

Elements de comunicació: web que recull la informació de totes les accions i notícies i vídeos dels processos de treball, butlletí bimensual, dinamització xarxes socials, lones a tots els equipaments culturals i educatius locals.

 

 • Ha rebut algun reconeixement 

Durant el període 2018-2021 el programa ha estat convidat a participar en 6 jornades especialitzades d’Educació i cultura, i ha estat mencionat en 7 publicacions.

També ha tingut una àmplia presència mediàtica tan en mitjans generalistes com especialitzats:

              - Presència en mitjans generalistes: 11

              - Presència en mitjans especialitzats: 9

              - Mitjans de comunicació de premsa escrita i audiovisual locals, generalistes i especialitzats: 30

 

 • Quins impactes ha tingut la experiència?

L’impacte sobre les persones participants i destinatàries del programa és difícil de mesurar ja que són intangibles que incideixen sobre els imaginaris i les competències personals.

Tenim recollit l’impacte del programa des del punt de vista quantitatiu d’accions i persones destinatàries.

Desplegament d’accions

Durant el curs 2019-2020 s’han realitzat 67 accions en forma de projectes, projectes en xarxa i entorns d’aprenentatge, agrupats en els 5 àmbits de treball: 25 d’Impuls de l’anglès 21 d’Educació artística, 18  de Lectura, 6 de Coneixement de la ciutat i 1 de  Coneixement científic-digital.

               Destinataris

El conjunt de projectes ha generat 11.953 oportunitats de participació entre alumnat, professionals, voluntaris, a títol personal o en tant que membres d’AFA, AMPA i entitats socials o culturals. Per àmbits la participació ha estat: Impuls de l’anglès 59%, Ed. Artística 25%, Lectura 15%, Coneixement de la ciutat 0,5% i Coneixement científic tècnic i digital 0,5%.

Els entorns d’aprenentatge han estat una oportunitat d’intercanvi i aprenentatge compartit entre professionals que ha involucrat a 90 persones.

 

 • S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?

 

 • Quin tipus d'avaluació s'ha realitzat? iIqui ha realitzat l'avaluació?

    S’ha realitzat una avaluació interna, per part de tots els equips humans implicats en el programa, en els diferents espais de governança del programa (estratègics, de coordinació i operatius).

               Avaluació estratègica:

- Reunions del la comissió tècnico-política, el Grup motor, i el Grup de direccions dels centres educatius.

- Comissió d’indicadors d’avaluació: reunions  amb representants de centres educatius, Inspecció i ajuntament, per treballar l’alineament dels objectius del Programa amb els objectius de cada centre educatiu i treballar conjuntament els indicadors d’avaluació dels projectes.

Avaluació d’àmbit: reunions de seguiment de tots els projectes d’un àmbit concret per compartir informació i generar sinèrgies entre projectes.

Avaluació operativa de les accions: la realitzen els diferents equips que desenvolupen les accions (equip docent+ equip d'educadors/dinamitzadors externs), i  l’equip de  l’oficina tècnica coordina els processos i realitza les memòries.

- Qualitativa: a través de reunions i enquestes.

- Quantitativa: recollida dels assistents a totes les accions

 

 • Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials 

Els objectius del programa suposen un repte que demana i necessita la transformació en les maneres de treballar d'institucions i professionals per tal que ciutadania puguin experimentar i viure una relació amb l'educació i la cultura diferent i transformadora, tant en l'àmbit col·lectiu com individual.

Es pot consultar els reptes de transformació que el programa demana a les institucions i als professionals aquí.

 

 • Quins són els punts forts i febles  de la pràctica?

Punts forts

          - Posada en marxa des de la col·laboració, escolta i participació d'agents i departaments implicats.

          - Plantejament global i de llarg recorregut genera oportunitats de transformacions profundes

          - Generar marcs comuns per alinear objectius d'agents diferents a escala municipal

          - Facilitar el treball interdepartamental i les polítiques transversals

          - Potenciar el treball en xarxa i el reconeixement i coneixement entre àmbits i agents del municipi

          - Capacitat d'incidir en el canvi d'imaginaris entorn a les pràctiques educatives i culturals a nivells diversos.

          - Impuls de processos de canvi i d'innovació organitzativa i metodològica.

          - Oportunitats de formació i millores competencials dels professionals implicats.


Punts febles

- La diversitat d'agents i àmbits implicats demanen una inversió de temps en forma de treball conjunt per alinear maneres de fer i objectius.

- El processos de transformació es poden plantejar amb relativa immediatesa, però la implementació dels mateixos demanen temps i fer front a moltes resistències.

- El treball en xarxa i la cooperació des l'horitzontalitat col·laboració necessita d'aprenentatges institucionals i professionals i l'habilitació d'espais de treball en comú.

 

 • Quines són propostes de millora de la pràctica?

​La proposta en la qual s’està treballant actualment és de reforçar la participació de la comunitat en el programa, definir una estratègia de treball amb la secundària i revisar el model de governança.

 

 • Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits 

Els factors claus de l’experiència són: 

- Alineació entre la dimensió política i tècnica.

La transversalitat i canvi de cultura organitzativa dins l’Ajuntament necessita un aval polític i una execució tècnica.

- Gestió d’un canvi de cultura.

N’és un factor clau la gestió i l’acompanyament de les inquietuds, o els neguits dels tècnics de l’Ajuntament i professionals de la comunitat. Preveure-ho i un abordatge des de la proximitat són condicions clau per a la gestió d’un canvi de cultura professional. A més, aquests factors afavoreixen el canvi de la lògica de servei a una lògica de col·laboració interna.

- Dotació de recursos.

L’impuls i la sostenibilitat d’un programa de la naturalesa d’IntersECCions necessita unes condicions econòmiques i humanes definides i al servei del seu propi desenvolupament. N’és un factor clau la seva previsió i execució.

-Pla estratègic.

Haver dissenyat un Pla Estratègic, assentant els fonaments, la visió i les accions per al seu impuls n’és un factor clau. Disposar d’un full de ruta previ situant els primers passos i les estratègies que cal fer esdevé cabdal per a la gestió del canvi.

-Comunicació estratègica.

La diversificació d’estratègies comunicatives sobre l’estat del programa i les oportunitats d’aprenentatge que ofereix és un factor clau. Aquesta complementarietat reconeix la diversitat de comunitats i llenguatges i connecta l’emissor (l’Ajuntament) amb múltiples receptors.

-Disseny corresponsable.

És un requisit dels seus projectes el disseny i consens entre els diferents professionals. Aquest plantejament genera lògiques de corresponsabilitat i una adhesió professional. També s’hi suma incorporar la veu i els interessos de l’alumnat.