Vigilància de la contaminació de l'aire

Què és el servei?

La presència d’elements contaminants a l’aire pot perjudicar la salut, reduir la qualitat de vida de les persones i afectar el medi ambient.

Per tal de controlar l’estat de l’aire, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va crear la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA)

Aquesta xarxa està integrada per 15 Zones de Qualitat Atmosfèrica. El Prat de Llobregat està dins la Zona de Qualitat de l'Aire 1- Àrea de Barcelona i disposa de 2 punts de mesura.

Què ofereix?

Gràcies a aquest servei es pot conèixer l’estat de l’aire del Part de Llobregat, com ha evolucionat al llarg del temps i veure com varia en funció de les condicions meteorològiques.

Aquesta informació permet adoptar les mesures preventives i de sanejament que siguin més adients per a la protecció de les persones i l’entorn i la millora de la qualitat de l’aire.  

Altres

En cas que els nivells de contaminació atmosfèrica superin els legislats, cal consultar els avisos i els consells a seguir a protecció civil.