Eleccions al Parlament Europeu 2024

Eleccions generals 2023 18h

El diumenge 9 de juny se celebraran eleccions al Parlament Europeu. 

 • Qui pot votar?

A les eleccions al Parlament Europeu poden votar tots els espanyols majors d'edat amb nacionalitat espanyola, que resideixen a Espanya o a l'estranger (llevat que optin per votar al país on resideixen) i els nacionals d'un altre país de la UE que resideixin a Espanya.

Els ciutadans i ciutadanes del Prat de Llobregat, amb dret a vot en les eleccions esmentades, podran consultar les llistes del cens electoral als efectes de comprovar la seva inscripció fins el 29 d'abril.

 

Fins el 29 d'abril es pot fer la consulta:

- Si es disposa de certificat digital o del sistema Cl@ve, al tràmit Consulta d’inscripció al Cens Electoral de la Seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

- Al telèfon 900 343 232 de l’INE.

- Al web municipal www.elprat.cat.

- De forma presencial a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana–OIAC. pl. de la Vila, 1, en l’horari següent:

 • de dilluns a divendres, de 9 a 13:30 h
 • de dilluns a dijous, també de 16:30 a 19h.

- Al xatbot municipal, una eina de consulta i suport als tràmits municipals. S'hi pot accedir mitjançant:

 • Whatsapp ─cal obrir una conversa amb el número 613 03 87 37, saludar i fer la consulta.
 • Telegram ─cal afegir el compte d'usuari @el_prat_bot, iniciar conversa, saludar i fer la consulta.
 • Seu Electrònica ─cal fer clic al botó Accés al xat automatitzat.

 

Les persones que no constin al cens electoral o que hi estiguin inscrites erròniament hauran de formular la reclamació corresponent durant el termini comprès entre els dies 22 i 29 d’abril de 2024, ambdós inclosos. La reclamació es pot presentar a l’Ajuntament (OIAC), a l’Oficina del Cens Electoral de Barcelona, carrer La Nau, 4 o, si es disposa de certificat digital o del sistema Cl@ve, mitjançant la Seu electrònica de l’INE.

Hi hauran d’adjuntar:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • En el supòsit de presentar-la a Barcelona, també un justificant d’empadronament que serà facilitat per l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana.
 • Com votar per correu?

L'elector que vulgui votar per correu haurà de seguir el procediment següent:

Un cop convocades les eleccions, i fins al desè dia anterior a la votació, data en què finalitza el termini per sol·licitar el vot per correu, es podrà descarregar la sol·licitud a través del web de correus, si disposa de certificat electrònic o acudir a qualsevol oficina de Correus i demanar l'imprès per votar per correu.

Degudament emplenat, ho lliurarà personalment a qualsevol oficina de Correus, acreditant la seva identificació davant l'empleat de Correus amb la presentació del seu DNI o document identificatiu (en cap cas fotocòpia), que així ho requerirà per a la comprovació de la seva signatura.

Els serveis de Correus remeten la sol·licitud degudament emplenada a l'Oficina del Cens Electoral, que fa l'anotació corresponent a les llistes del cens. Per tant, l'elector que sol·licita el vot per correu JA NO POT VOTAR PERSONALMENT.

A continuació, l'Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat al domicili indicat per l'elector a l'imprès de sol·licitud un sobre amb la documentació següent:

 • Una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presentin a les eleccions i un sobre de votació, on s'introduirà la papereta corresponent. (Si són diversos processos els que concorren es remet la documentació necessària per procedir a cada procés)
 • El certificat dinscripció en el cens.
 • Un sobre en què figurarà la direcció de la Mesa on li correspondria votar.
 • Un full explicatiu.

Aquesta documentació l'ha de rebre personalment l'elector, amb l'acreditació prèvia de la seva identitat. Si no estiguéssiu al vostre domicili, haureu d'anar personalment a recollir-la a l'oficina de Correus corresponent. Quan l'elector hagi escollit la papereta de vot, la introduirà al sobre de votació i el tancarà. Inclourà el sobre o sobres de votació (on prèviament haurà inclòs la papereta corresponent) i el certificat al sobre dirigit a la Mesa i el remetrà per correu certificat en tot cas abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions. Aquest sobre no necessita franqueig.

El servei de Correus conservarà fins al dia de la votació tota la correspondència adreçada a les meses electorals i la traslladarà a aquestes a les nou del matí. Així mateix, continuarà traslladant la correspondència que es pugui rebre fins a les vint hores del dia de la votació. El servei de Correus portarà un registre de tota la documentació rebuda, que estarà a la disposició de les Juntes Electorals. Els sobres rebuts després de les vint hores del dia fixat per a la votació es remetran a la Junta Electoral de Zona i es destruiran.

Ban de l'alcalde