El document del mes: La provisió reial

provisió_reial

L'Edat moderna viu el sorgiment dels grans estats europeus en els que les monarquies esdevenen absolutes i els reis concentren la major part dels poders que abans exercien altres jurisdiccions.

Com a conseqüència d'aquesta centralització, neix un important aparell burocràtic per tal de controlar i gestionar l'estat. Aquest complex entramat administratiu va provocar un extraordinari creixement de la documentació.

Els documents ordenats pel Rei, van ser sempre documents solemnes, referendats pels alts funcionaris de l'Administració, representants d'òrgans i institucions de  l'Estat,  que signaven els originals per tal de donar fe de les ordres reials. La Provisió Reial, en els seus orígens, sempre anava signada pel rei, però amb el pas del temps s'acaba autoritzant als alts càrrecs de l'administració pública perquè puguin expedir provisions en nom del monarca.

Alguns d'aquests documents eren: Real Provisión, Real Cédula, Pragmática Real, etc. Aquestes documents, descrits en genèric com a cartes reials, serien una mena d'antecessors de l'actual Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i, gràcies a la difusió de la impremta, es van poder editar còpies que arribaven a tots els racons del Regne, com és en el cas del Prat.

El document d'aquest mes és una còpia d'una Provisió Reial datada l'any 1768.  La seva estructura presenta alguns trets que la caracteritzen, per exemple: s'inicia amb el nom del monarca precedit pel Don, en aquest cas Don Carlos, referint-se a Carles III, rei d'Espanya (1759-1788); continua amb la fórmula del dret diví (por la gracia de Dios), el càrrec i l'enumeració de tots els seus títol; va dirigida a persones o entitats de caràcter públic i funcionariat; la notificació fa referència a una determinada petició on s'expressa un greuge que s'ha de compensar.

A la validació del document no apareix la formula yo el rey, però si altres elements, com el nom del secretari i els dels que formen part del Consejo, que garanteixen la seva autenticitat. Al tractar-se d'una còpia no apareixen les signatures dels que validaven el que s'havia acordat.

Aquesta Provisió Reial forma part de Les Cartes Reials (1740-1833) que es conserven a l'Arxiu municipal, dins la sèrie Correspondència.