Què és el servei?

És un servei municipal que vol garantir àpats de qualitat a les persones grans amb dependència reconeguda que visquin soles o amb una altra persona gran.

Què ofereix?

La preparació i la distribució d’àpats a domicili.

Un pla d’intervenció amb la persona usuària, d’acord amb una valoració prèvia de la seva situació sociofamiliar i econòmica i dels seus dèficits alimentaris.

A qui s’adreça?

A persones majors de 65 anys amb dependència reconeguda,  que visquin soles o amb una altra persona major de 65 anys.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Unitat de Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS/UDEP), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social. L'accés a aquest servei està condicionat al nivell de renda.

Cost del servei

El servei es presta en règim de copagament (5 € per la persona usuària) o gratuïtament, en funció dels seus ingressos.

Temes relacionats

Transport adaptat

Servei esporàdic o fix per respondre a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.

  •