Beques del ministeri d'educació 2021

El Ministeri d'Educació i Ciència concedeix cada any beques dedicades al suport dels i les estudiants d'ensenyaments postobligatoris.

Aquestes beques generals les pot sol·licitar qualsevol persona matriculada a un centre d'ensenyamentles.

Ensenyaments objectes de la beca

Estudis no universitaris

 • Batxillerat (primer i segon curs)
 • Formació Professional Bàsica
 • Formació Professional de Grau Mig i Superior
 • Ensenyaments Artístics Professionals
 • Ensenyaments Esportius
 • Ensenyaments Artístics Superiors
 • Cursos de Preparació per les Proves d'Accés a la Formació Professional
 • Programes de Qualificació Professional Incial (PQPI)

Estudis universitaris

 • Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior:
 • Graus universitaris
 • Màsters oficials
 • Ensenyaments universitaris corresponents a títols oficials:
 • Llicenciatura
 • Enginyeria
 • Diplomatura
 • Cursos de preparació per l'accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • Complements de formació per l'accés o obtenció del títol de Màster i crèdits complementaris per l'obtenició del títol de Grau

Termini de sol·licitud

 • Per les beques d'estudis no universitaris: 30 de setembre
 • Per les beques per estudis universitaris: 14 d'octubre

Documentació necessària

 • DNI, NIE o Certificat de Ciutadans UE de tots els membres computables de la família majors de 14 anys que convisquin en el mateix domicili familiar a 31 de desembre de 2020.
 • Número de compte

Altres documents

 • Carnet de família nombrosa
 • Certificat de discapacitat

Tramitació

Per  a la concessió de les beques, en la sol·licitud s'ha d'especificar la unitat familiar (quantitat de persones que conviuen en una mateixa llar: pare, mare, avis i àvies, germans i germanes... ). A partir d'aquesta dada, el Ministeri calcula la quantitat d'ingressos que hi ha en aquella llar, i decideix si s'atorga o no la beca, i en cas afirmatiu quina quantitat dóna.

La sol·licitud de les beques només es pot realitzar per internet i dins del termini, des del següent enllaç

Un cop realitzada la sol·licitud, el Ministeri l'estudiarà, i fins a mitjans del proper any no comunicarà si s'aprova o es denega. Aquest termini, s'estableix perquè durant el curs controlen que la persona que ha sol·licitat la beca efectivament ha cursat el curs i l'està aprovant. Cap a la primavera, el Ministeri envia un correu electrònic a cada sol·licitant confirmant o denegant la beca, i si s'aprova en setmanes posteriors es fa l'ingrés al compte corrent.

Altres ajuts d'interés

Ajuts als estudis superiors

Ajuts per facilitar a la gent jove de la ciutat, l'accés als estudis superiors.