Tarifació social de l'aigua

Què és el servei?

Consisteix en un seguit d’ajuts i descomptes sobre la tarifa del subministrament d’aigua. El servei té com a objectiu facilitar que les persones amb pocs recursos econòmics es puguin fer càrrec del cost del subministrament i es concedeix sempre que es compleixin els requisits expressats en la normativa aplicable.

Què ofereix?

Reduccions en la tarifa de l’aigua que varien en funció del consum i del nombre de persones que conviuen.  

Cànon social de l’aigua: reducció adreçada a persones aturades i pensionistes.

Tarifa social: reducció adreçada a famílies amb ingressos inferiors a l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència) que no gaudeixen del cànon social de l’aigua.

A qui s’adreça?

  • Cànon social de l’aigua: adreçat a persones aturades i pensionistes que siguin titulars del contracte de subministrament. S’hi inclouen les persones que percebin la pensió mínima de jubilació, incapacitat permanent o viudetat; o bé les llars amb tots els membres a l’atur.
  • Tarifa social: hi accedeixen les persones titulars del contracte de subministrament d'una llar on els ingressos de la unitat de convivència siguin inferiors al valor de l'IRSC ponderat segons els membres de la unitat familiar, basant-se en la regulació de l'empresa Aigües del Prat.

Com s’hi pot accedir?

Cal adreçar-se presencialment a les oficines d’Aigües del Prat.

Cost del servei

Variable en funció del descompte aplicat, segons la capacitat econòmica i la situació de la unitat de convivència.