Què és el servei?

És un servei d'acolliment residencial que supleix puntualment la llar familiar en casos excepcionals, d'urgència o emergència social.

Què ofereix?

Allotjament puntual i cobertura temporal de les necessitats bàsiques.

A qui s’adreça?

A persones o famílies en situació de risc o emergència social.

Com s’hi pot accedir?

A través del servei d'atenció social d'urgència i emergència social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.

Més serveis socials bàsics

Servei d’Intervenció Socioeducativa - SIS

Servei adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament.

  •