El pressupost municipal

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de Ciutat. És una eina clau per a la gestió pública, que serveix a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

Presentació Pressupost 2024 (pdf - 8376679 bytes)

Pressupost 2024 (pdf - 1097184 bytes)