Campanya de comunicació «Al Prat ens cuidem»

Campanya de comunicació de crisi de la pandèmia mundial per covid. 

 • Títol de la pràctica

Campanya de comunicació «Al Prat ens cuidem»

 • Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

Servei de comunicació

 

 • Resum de la pràctica

Campanya de comunicació de crisi de la pandèmia mundial per covid. 

 

Objectius:

- Informar de forma rigorosa de les mesures de protecció i de l'estat de la pandèmia a la ciutat. 

- Gestionar la incertesa, la por, l’estat d’alarma constant. 

- Augmentar la confiança amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat, la institució més propera.

- Crear una comunitat digital per enfortir les relacions i l'ajuda mútua. 

 

Aspectes innovadors:

- La marca i el concepte "Al Prat ens Cuidem" es converteix en una marca de tota la ciutat. Ajuntament, entitats, empreses i ciutadania creen accions i continguts reforçant el missatge de la cura en comunitat. 

- Es creen espais, accions i comunicacions digitals com a eina per evitar l'aïllament i enfortir la cohesió social i l'ajuda mútua. 

- La coordinació i gestió de totes les peces de disseny sota una mateixa marca paraigües amb autoeditables que van permetre estalviar recursos i rapidesa. 

- La coordinació i gestió en format digital i teletreball. Incoporació de sistemes de gestió Agile. 

 

 • Durada de la pràctica

         Data inici : Març 2020

         Data finalització: Juny 2021

 

 • Persona o persones de contacte 

          Departament de comunicació:

                        Cap del servei de comunicacióBertran Cazorla (cazorla@elprat.cat

                        Cap de la secció de comunicació (asensiom@elprat.cat

         

 

 

 

 

 
 • Context i motivacions 

                        Antecedents: cap referent d’una situació de pandèmia mundial a la ciutat

                        Els problemes a resoldre:

                        - La infoxicació o desinformació als mitjans i xarxes socials versus informació de servei rigorosa i ràpida. 

                        - La gestió de la por, de la incertesa, del dolor, de la tristesa versus la creació de comunitats digitals i una atenció ciutadana contínua. 

                        -  La desconfiança en les institucions versus la confiança en l'Ajuntament, l'administració més propera. 

 

 •  Quins són els Objectius de la pràctica? 

Principals:

        - Informar a la ciutadania de forma rigorosa i ràpida sobre la situació de la pandèmia, mesures de protecció i accions posades en marxa des de l’Ajuntament del Prat i altres agents de la ciutat (empreses, entitats, etc)

        - Fomentar la cohesió, la solidaritat, l’esperança, l’ajuda mútua entre veïns i veïnes. 

       - Augmentar la confiança en l'Ajuntament del Prat de Llobregat

 

Secundaris:

       - Suplir les activitats físiques per campanyes de comunicació en entorns digitals com a punt de trobada

 

 • Va tenir Diagnosi prèvia?

       No___

       Si__X__

 

Quin tipus de diagnosi es va realitzar i nom i tipus d'entitat que ha realitzat el diagnòstic

         1. Quan esclata la pandèmia des del departament de comunicació es crea un grup de treball amb l’entitat Saó Prat.

         2. S’analitza la situació i s’encarrega el concepte creatiu i el desenvolupament de la marca a aquesta entitat. 

         3. Totes les accions  de comunicació es realitzen sota aquesta marca paraïgues amb els atributs propis de disseny. 

         4. Es creen dissenys masters autoeditables que s'entreguen a totes les àrees per facilitar la gestió de disseny i la flexibilitat, autonomia i rapidesa en les accions de comunicació de cada servei. 

 

 • Indiqueu la població objectiu

Ciutadania del Prat

En especial els col·lectius més vulnerables: infància i gent gran 

Entitats

Empreses

Familiars afectats per la pèrdua de persones estimades

 

 • La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions? 

                     Tots els departaments durant la pandèmia van comunicar les seves accions sota la mateixa campanya Al Prat ens Cuidem amb l’objectiu de transmetre en cada acció els valors de la marca i de crear uns missatges coherents orientats als objectius principals. 

 • Fases i principals línies d'actuació 

Primera fase (esclat de la pandèmia):

                       - Creació del concepte i de la imatge gràfica per part de Saó Prat i desenvolupament de la mateixa.

                       - Creació de la plataforma digital elprat.cat/enscuidem com a espai digital aglutinador de tota la informació i de totes les accions posades en marxa. 

                       - Creació de l’etiqueta #alpratenscuidem a xarxes socials com a eina per aglutinar la informació i les accions. 

                       - Organització i gestió amb totes les àrees. 

 

Segona fase (etapa confinament)

                       - Informació acurada sobre les mesures generals

                       - Informació sobre les accions de l’Ajuntament

                       - Informació sobre les accions d’entitats, empreses, ciutadania en general

                       - Atenció ciutadana a xarxes socials

                       - Posada en marxa de campanyes, accions i comunitats virtuals: Fira Avícola 2020, Al Prat ens Llegim (Sant Jordi), Mengem Carxofa, Ens cuidem per cuidar, Confinats però no aïllats, Gràcies Infants (revista), encesa de la Torre de l'Aigua. 

 

Tercera fase (onades i represa)

                       - Informació sobre les noves mesures de protecció en cada onada 

                       - Informació i comunicació de la represa

                        - Campanya de vacunació

                       - Acte de dol per a les víctimes de la covid.

 

 • Llistat d'actors que han intervingut

- Ciutadania en general, empreses i entitats implicant-se en la campanya duent a terme iniciatives pròpies d’ajuda, de suport , de solidaritat sota la marca «Al Prat ens Cuidem»

- Entitat Saó Prat (creació del concepte i de la imatge gràfica)

- Tots els referents de comunicació de l’Ajuntament del Prat amb molt d’esforç, molta cura i gran esperit de servei públic

 

 • Quines han estat les fonts dels recursos econòmics:

                 - Encàrrec a l'entitat Saó Prat de la creació de la marca i aplicaciones de disseny en cadascuna de les fases: 13.800 euros 

 

 • Quins han estats els recursos humans utilitzats

                       - Comité de crisi de la pandèmia

                       - Professionals del servei de comunicació

                       - Referents de comunicació de les diferents àrees de l'Ajuntament 

                       - Servei de Manteniment i serveis

                        - Servei de Logística

                       - Oficina d’Atenció Ciutadana

                       - La col·laboració de persones d’entitats, empreses i ciutadania en general

                        - Professionals dels mitjans locals municipals

                        - Personal de l'entitat Saó Prat 

 

 • Altres recursos utilitzats

                       - Aparells tecnològics (ordinadors, mòbils, internet)

                       - Impremta (logística)

 

 

 • Quins són els principals productes de l'experiència? 

                       - Posada en valor del concepte "Cuidar" a la ciutat. La marca Al Prat ens Cuidem continuarà vigent amb l'objectiu d'emmarcar i potenciar les accions que tenen a veure amb la cura de les persones i les accions comunitàries. 

                       - Confiança per part de la ciutadania en l’Ajuntament del Prat. Un valor intangible molt important.

                      

               

 

 

 • S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?

                        - Sí, avaluacions quantitatives i qualitatives. 

 

 • Quin Tipus d'avaluació s'ha realitzat?  i qui ha realitzat l'avaluació?

                        - Durant la pandèmia, les avaluacions es van dur a terme a diari, gairebé al mateix temps que es produïen les diferents accions. Calia gestionar la incertesa i això suposava haver d’avaluar d’immediat i haver de fer canvis de forma constants els 7 dies de la setmana i a qualsevol hora. Les  avaluacions es feien de forma quantitativa i qualitativa a través d’indicadors digitals: visites web, interaccions a xarxes socials, consultes ciutadanes a xarxes, visites i interaccions en campanyes de mailing, seguiment de les etiquetes #AlPratEnsCuidem #Elprat

                        - Es van realitzar 4 informes d'actuació municipal en el context d'estat d'alarma Covid -19 (es poden consultar totes les dades a www.elprat.cat/enscuidem

                        - Finalitzada la fase de represa, es realitza un baròmetre de ciutat. 800 entrevistes telefòniques a la ciutadania pratenca sobre diferents aspectes socials, econòmics i de valoració de la gestió municipal (https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/lajuntament-es-ladministracio...

                  

 • Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials 

                        - Ciutadania ben informada. 

                        - Confiança en l'administració més propera.

                        - El valor de la ciutat del Prat, una ciutat que cuida. 

 

 • Quins són els punts forts de la pràctica? 

               Punts forts:

                        - Bona gestió i organització de l’equip de referents de comunicació

                        - Rapidesa i flexibilitat en les informacions i comunicacions

                        - Potent concepte creatiu i imatge gràfica

                        - Marca que passa de ser de l’Ajuntament a ser de la ciutat. La ciutadania es fa seu el concepte i els valors que porta implícit.

                        - La comunicació com a eina de cohesió social.

 

 • Quins són els punts febles de la pràctica?

                        - Inexperiència pel fet de no haver viscut una situació de pandèmia mundial.

 

 • Quines són propostes de millora de la pràctica?

                        - La importància de reforçar els plans de crisi municipals i els equips de comunicació davant les noves amenaces, que segur que vindran, en el marc de l’estat d’emergència climàtica en què ens trobem.

 

 • Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits

        - Davant una nova situació de comunicació de crisi.