La peça del mes: Ventadora

Ventadora

Juny 2016

Mides: 164 x 200 cm.
Font d'ingrés: Salvador Fernández
Forma d'ingrés: Donació
Núm. registre: 15

La ventadora és una màquina agrícola que s'utilitza per eliminar les impureses lleugeres del gra mitjançant el sacseig sobre unes graelles a través de les quals passa corrent d'aire produït per un ventilador. Serveix per ventar el gra. A la ventadora hi ha la inscripció de la marca de fàbrica: Ajuria Vitoria, Número de fabricació: 0.

Les feines derivades del conreu dels cereals requeria molta mà d'obra. Després de la sega calia fer la batuda per netejar el gra de les espigues abans d'ensacar-lo. Per acabar de netejar el gra s'utilitzaven els garbells, que eren rodons i tenien la base foradada per retenir el gra i deixar caure les impureses. Segons el tipus de gra els forats eren més petits o més grans. Era una feina molt feixuga que es feia sempre a l'estiu, a ple sol, a l'era.

La introducció de determinades màquines agrícoles, com la ventadora, facilitava aquesta tasca i disminuïa la contractació de jornalers temporers.