La imatge del mes: Dona i mercat

La plena incorporació de les dones al món laboral, en el marc de les societats patriarcals, s’ha vist condicionada pels rols tradicionals i la imatge cultural i social que s’han atribuït a la dona.

La condició femenina ha anat associada a la llar i la família. Aquesta imatge tradicional no ha estat superada i encara és molt present a la nostra societat. Així, la dona va haver d’assumir les tasques associades al manteniment de la casa, l’alimentació de la família, la cura dels malalts i, en bona part, de l’educació dels fills, relegant la incorporació al mercat laboral, que s’associava a un incompliment de les funcions que li eren pròpies.

D’altra banda, el treball domèstic i familiar no ha tingut consideració social i ha situat la dona en una doble indefensió, respecte al cap de família i al conjunt de la societat. La dependència econòmica és l’aspecte més visible, però no s’han de menystenir altres elements com la dependència psicològica.

Els treballs remunerats associats a les dones eren en el camp del comerç, l’administració, la sanitat, l’educació i d’altres de més baixa qualificació, però amb diferències salarials respecte als homes. En aquesta fotografia, feta a l’entrada del mercat municipal, es pot apreciar el volum de dones que hi treballaven.

A l’actualitat les dones encara topen amb barreres i dificultats, diferències salarials i les repercussions de les conjuntures econòmiques.

Fotografia: Fons Municipal de l’AMEP