El document del mes: Llibre de comptes

llibre_comptes1

El Llibre per posàr los comptas del Pràt, 1760, és un dels documents més antics que es conserven a l'Arxiu municipal i és, sens dubte, un dels més importants per conèixer la història del Prat de l'últim quart del segle XVIII.

Es tracta d'un llibre de comptabilitat municipal que recull els moviments comptables efectuats des del 1760 fins al 1793. S'hi deixava constància dels ingressos i les despeses fetes per l'Ajuntament del Prat anualment, i s'hi indicava la data i el motiu pel qual s'havien efectuat. Així, hi figuren els salaris del personal del comú (regidors, procurador síndic, corredor, mestre de primeres lletres...), els arbitris, diferents arrendaments, etc.

La persona encarregada de les finances del municipi i, per tant, del llibre del comptes, era el clavari, funcionari que a l'actualitat equivaldria a la figura del tresorer.

Aquest llibre de comptes és un document manuscrit que s'inicia en llengua catalana i que, més endavant, passa al castellà. És de paper i té una coberta de pell. Es troba en molt bon estat de conservació i s'havia conservat, durant molt anys, a Secretaria, juntament amb els llibres d'actes de plens municipals.

Per garantir-ne la  conservació correcta, el document ha estat tractat per professionals de la restauració, sobretot pel que fa a la coberta i a la neteja, i ha estat digitalitzat, format en el qual s'han d'efectuar les consultes.

L'Arxiu municipal del Prat conserva llibres de comptabilitat des de l'any 1720.

llibre_comptes2