El Pla Educatiu d’Entorn de Sant Cosme s’inicia el curs 2005-2006, desplegant actuacions encaminades a la millora de l’èxit educatiu dels alumnes del barri. A nivell de ciutat es desplega també un Pla Educatiu d’Entorn, de manera que s’estableixen sinergies entre ambdós plans, treballant amb una visió de ciutat i del barri de Sant Cosme en les comissions d’Alfabetització i d’Absentisme.

La posada en marxa del Pla Estratègic ha facilitat que el Pla Educatiu d’Entorn de Sant Cosme es desplegui de formi coordinada, sumant objectius i estratègies d’actuació.

El Pla Educatiu d’Entorn s’organitza en diverses comissions (institucional i operativa) i diversos grups de treball. En aquestes espais participen diversos agents de l’àmbit educatiu (Inspecció i Serveis educatius, centres educatius, tècnics municipals d’Educació i Acció Social), treballant per l’augment de la participació de la comunitat, des dels propis alumnes i famílies a entitats.

El PEE disposa d'una nova figura de coordinació de manera que es possibilita una millor coordinació dels diversos agents, espais i accions del pla.

Els reptes principals que es plantegen inicialment son incrementar l’escolarització de l’alumnat de l’educació de les diverses etapes d’ensenyament obligatori en centres del barri (el 30% estudia en centres de fora del barri) i la reducció de l’absentisme escola. Per avançar en aquestes dues línies s’ha anat treballant amb la Oficina Municipal d’Escolarització i amb el Pla Local d’Absentisme.

El Pla Educatiu d’Entorn del Prat es concreta en 5 objectius generals i un de metodològic:

1. Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu.

2. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència.

3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i filles i la participació en la vida escolar.

4. Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió social.

5. Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’activitat físicoesportiva.

6. Objectiu metodològic: Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa.

S’adreça a tot l’alumnat del Prat treballant pel seu èxit educatiu en totes les dimensions:  personal, acadèmica, social i laboral. Per fer-ho possible fomenta la convivència i la cohesió social amb especial atenció a l’equitat i la igualtat d’oportunitats, el dret a la diferència i la interculturalitat, el foment de la llengua catalana amb respecte i valoració de la diversitat lingüística, i la convivència, el sentit de pertinença i el compromís cívic.

Aquesta proposta demanda el compromís de la comunitat creant una xarxa educativa com a resposta global, integral i més eficaç per aconseguir continuïtat i coherència educativa en la formació i educació de nois i noies.

Si vols saber més fes click aquí.

Fitxes relacionades

Bassa (Reforç Educatiu per a ensenyament postobligatori)

Reforç educatiu per a ensenyament post-obligatori