Projectes compartits

Des del Pla Estratègic de Sant Cosme es contempla com a un dels eixos principals la definició  d’una organització municipal eficaç i unes actuacions del conjunt d'administracions alineades i coherents amb les necessitats del barri per ampliar l'impacte dels recursos a través del reconeixement, enfortiment o creació de projectes estratègics compartits entre les diferents administracions, departaments i àrees municipals.

Alguns dels projectes destacables compartits amb el Pla Estratègic de Sant Cosme son els següents:

El Pla Educatiu d’Entorn de Sant Cosme s’inicia el curs 2005-2006, desplegant actuacions encaminades a la millora de l’èxit educatiu dels alumnes del barri. A nivell de ciutat es desplega també un Pla Educatiu d’Entorn, de manera que s’estableixen sinergies entre ambdós plans, treballant amb una visió de ciutat i del barri de Sant Cosme en les comissions d’Alfabetització i d’Absentisme.

La posada en marxa del Pla Estratègic ha facilitat que el Pla Educatiu d’Entorn de Sant Cosme es desplegui de formi coordinada, sumant objectius i estratègies d’actuació.

El Pla Educatiu d’Entorn s’organitza en diverses comissions (institucional i operativa) i diversos grups de treball. En aquestes espais participen diversos agents de l’àmbit educatiu (Inspecció i Serveis educatius, centres educatius, tècnics municipals d’Educació i Acció Social), treballant per l’augment de la participació de la comunitat, des dels propis alumnes i famílies a entitats.

El PEE disposa d'una nova figura de coordinació de manera que es possibilita una millor coordinació dels diversos agents, espais i accions del pla.

Els reptes principals que es plantegen inicialment son incrementar l’escolarització de l’alumnat de l’educació de les diverses etapes d’ensenyament obligatori en centres del barri (el 30% estudia en centres de fora del barri) i la reducció de l’absentisme escola. Per avançar en aquestes dues línies s’ha anat treballant amb la Oficina Municipal d’Escolarització i amb el Pla Local d’Absentisme.

Des del Pla Estratègic de Sant Cosme es desenvolupa, en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, el projecte de dinamització de l’economia local i d’ocupació “Treball als barris”. Es tracta d’un programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya destinat al suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, i en el cas del Prat de Llobregat té com objectiu la dinamització d’actuacions ocupacionals que contribueixi a la cohesió social i la millora urbana del barri de Sant Cosme.

El programa es va iniciar el 2006 i ha atès a diferents col•lectius de persones del barri amb dificultats d’inserció, generant plans d’ocupació i acompanyant a les persones en la seva millora de l’ocupabilitat.

En les darreres edicions “treball als barris” està desenvolupant els següents programes:

Programa d’orientació laboral. Sant Cosme ocupa’t: Suport en la recerca de feina de les persones residents al barri de Sant Cosme que es trobin en situació d’atur mitjançant orientacions personalitzades, el club de la feina i dinàmiques grupals.

Programes d’experienciació laboral: Contractació laboral de persones  en situació d'atur per tal que pugui adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d’un contracte temporal.

Programa de desenvolupament local: Dinamització, promoció i execució dels programes i mesures ocupacionals que afavoreixin la dinamització integral, social i econòmica del barri de Sant Cosme, així com la seva integració en el conjunt de la població, mitjançant la generació d'activitat i el desenvolupament del territori en cooperació amb altres actors.

 

soc

El municipi del Prat de Llobregat ha estat inclòs en la prova pilot d’una nova línia de col·laboració municipal de la Diputació de Barcelona identificada com a “Barris i Comunitats; motors de transformació Social” amb el “Programa de convivència, veïnatge i promoció sociocomunitaria”

El programa “Barris i Comunitats; motors de transformació Social” pretén impulsar i donar suport a aquells projectes que se centren, de manera específica, en barris on es concentra la vulnerabilitat urbana (social i territorial), tot generant coneixement i metodologies de treball entorn del barri com a unitat d’intervenció prioritària.

Entre els objectius del programa es troben la generació i divulgació de coneixement entorn dels projectes als barris, l’impuls d'una figura professional específica per a projectes municipals als barris, la promoció d'accions de lluita contra la pobresa, exclusió i vulnerabilitat social en els projectes als barris, o la promoció d’accions per apoderar el veïnat perquè tingui un paper actiu en el procés de transformació del barri, reforçant vincles de confiança i la cohesió, en els projectes als barris i la promoció d’accions per a un model urbà sostenible, cohesionat i saludable, en els projectes als barris.

L’Ajuntament del Prat i la Diputació de Barcelona han acordat que donada la tasca generada per l’Ajuntament al barri de Sant Cosme i la seva realitat sociocomunitaria, té tot el sentit que la línia de col·laboració “Barris i Comunitats” es desenvolupi al barri de Sant Cosme i en el marc del Pla Estratègic de Sant Cosme 2020-2030.

Amb aquest compromís econòmic s’ha realitzat la contractació de 2 tècniques socials comunitàries ubicades al barri de Sant Cosme per a dur a terme l’execució del programa de convivència, veïnatge i promoció sociocomunitària.

 

Servei de convivència i veïnatge

Assessorament en qüestions de convivència i gestió comunitària.

OMISC, oficina municipal d'informació de Sant Cosme

OMISC, oficina municipal d'informació de Sant Cosme