Ús d’aigua NO potable per a la descàrrega de sanitaris al Prat sud.

A les zones de nova urbanització, tipus Prat Sud, dotar als habitatges d’una xarxa addicional d’aigua NO potable destinada exclusivament a la descàrrega dels WC.

 • Títol de la pràctica

Ús d’aigua NO potable per a la descàrrega de sanitaris al Prat sud.

 

 • Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

Aigües del Prat SA.

 

 • Resum de la pràctica

A les zones de nova urbanització, tipus Prat Sud, dotar als habitatges d’una xarxa addicional d’aigua NO potable destinada exclusivament a la descàrrega dels WC.

Es pretén estalviar aigua potable, en usos que es poden atendre amb aigua NO potable, com la descàrrega de sanitaris, ja sigui amb la reutilització d’aigua regenerada o amb aigua freàtica.

 

 • Durada de la pràctica

         Data inici:  finals 2014

         Data finalització: Indefinida (x) ?No hi data, el projecte es viu

 

 • Persona o persones de contacte

                        Aureliano Garcia Ruz.

                        Email: agarcia@aiguesdelprat.cat

                        Tf. 93.479.35.35. Ext. 2044

 • Context i motivacions 

               Fer un ús sostenible de l’aigua. Ser més resilients davant les afectacions derivades del canvi climàtic i especialment amb la disminució de la disponibilitat del recurs aigua. Cal aprofitar l’escenari on convergeixen factors com la construcció de nous “barris”, Prat sud i Prat Nord, la proximitat d’una estació depuradora de les aigües residuals, amb la tecnologia necessària per a la seva reutilització, així com la disponibilitat d’aigua subterrània en el subsol per tractar-se d’una ciutat ubicada en un delta com el del Llobregat.

 

 • Quins són els Objectius de la pràctica?

Principals:

Estalvi d’aigua, increment dels recursos hídrics disponibles.

 

Secundaris:

Conscienciar a la ciutadania de la necessitat de no malbaratar un recurs escàs bàsic com es l’aigua

 

 • Va tenir Diagnosi prèvia?

No___

Si_x___

Si la resposta és si:

 

Quin tipus de diagnosi es va realitzar i nom i tipus d'entitat que ha realitzat el diagnòstic 

Diagnosi prèvia a partir de la col·laboració entre diferents departaments de l’ajuntament i l’empresa municipal, a partir bàsicament de literatura existent per tal d’avaluar en primera instància la bondat i / o conveniència de la proposta.

 

 • Indiqueu la població objectiu

             Malgrat que la proposta, per qüestions òbvies, es limita als habitatges de nova construcció, on l’execució de les obres ho permet, la incidència arriba a tota la població, donat que tota la població surt beneficiada de l’increment del recurs.

 

 

 

 • Fases i principals línies d'actuació
 • Execució progressiva de les conduccions necessàries per portar aigua regenerada de la Estació de regeneració (Polígon Pratenc) als punts de reutilització (casc urbà)
 • “Acord“ amb els promotors dels nous habitatges per a la instal·lació dels mecanismes necessaris, en fase d’obra, per portar l’aigua fins al seu destí final: els WC dels habitatges.
 • Gestió del servei d’abastament d’aigua a partir de l’existència de doble bateria de comptadors a les noves vivendes.
 • L’experiència no està finalitzada a l’espera, principalment, de que els aspectes administratius i sanitaris pendents donin via lliure a la disponibilitat d’aigua NO potable.

 

 • Llistat d'actors que han intervingut 

- Ajuntament

- Vertix

- APSA

 • Quina informació ha produït la pràctica?

L’experiència, donat que a data d’avui no hi ha disponibilitat d’aigua NO potable, fet que s’espera es resolgui en els propers mesos, s’ha portat a la pràctica amb aigua potable. Es a dir els habitatges de nova construcció , disposen tots de la infraestructura necessària per utilitzar aigua NO potable a l’hora de fer servir els WC i de moment l’ús es segueix fent amb aigua potable.

 

Aquest fet, ens ha permès quantificar d’una forma “experimental”, amb una gran mostra de població, quin es el percentatge d’aigua que es destina a la descarrega dels WC, en relació al volum total d’aigua que entra a la vivenda.

 

A data 31 de desembre de 2020, sobre un total de 434 habitatges, i prop de 8000 factures emeses, el percentatge d’aigua destinada a la descàrrega de la cisterna dels WC es de 23, 4 %.

 

 • Ha rebut algun reconeixement 

L’entitat Amics de l’Aigua, organitzadora del Congrés d’aigua a Catalunya, va reconèixer l’any 2020 a Aigües del Prat la labor feta en pro de la reutilització de l’aigua. 

 

 • Quins impactes ha tingut la experiència?

Els impactes només es podran avaluar quan l’arribada de l’aigua regenerada, arribi al municipi sigui una realitat , o en el seu defecte quan s’executi un projecte associat a l’estació de bombament de l’Anti DSU, i que previsiblement s’adjudicarà cap a finals d’aquest any, projecte que contempla l’execució d’un pou del freàtic.

 

En qualsevol cas, el resultat es clar, evitar llençar el 23 % de l’aigua d’us domèstic per la cisterna del WC.

 

 

 • Quins són els punts forts de la pràctica?

               La planificació preexistent que facilita la seva execució. Sense planificació prèvia, sense conduccions, la seva execució no seria possible

 

 • Quins són els punts febles de la pràctica?

 La gestió d’una xarxa addicional d’aquest tipus requereix més dificultat, més control dels punts crítics i per tant major despesa.

 

 • Quines són propostes de millora de la pràctica?

               Incrementar la col·laboració i coordinació entre els agents implicats, especialment les diferents administracions donades les responsabilitats i competències.

 

 • Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits 

Barris de nova construcció que tinguin raonablement a prop la disponibilitat d’aigua regenerada, es a dir una EDAR a prop.