Procés d’Implementació del Pla d’Igualtat de El Prat Comunicació SL.

El Prat Comunicació SL, ha impulsat en aquest exercici el procés d’implementació del seu propi Pla d’Igualtat amb l’objectiu fonamental de vetllar pel compliment del principi d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de dones i homes a l’empresa municipal.

 • Títol de la pràctica

Procés d’Implementació del Pla d’Igualtat de El Prat Comunicació SL.

 • Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

El Prat Comunicació SL

 

 • Resum de la pràctica

El Prat Comunicació SL, tot i no estar obligat a fer-ho, ha impulsat en aquest exercici el procés d’implementació del seu propi Pla d’Igualtat amb l’objectiu fonamental de vetllar pel compliment del principi d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de dones i homes a l’empresa municipal.

 

El projecte s’ha portat a terme amb l’empresa Chamana Comunicación, especialitzada en l’àmbit audiovisual i en la comunicació amb perspectiva de gènere. I s’ha fet a partir d’un mètode heurístic-experimental on la formació i els espais de reflexió des d’una mirada transversal és l’eix vertebrador del projecte.

 

Després d’una primera dinàmica de grup molt enriquidora, s’ha constituït la Comissió d’Igualtat de El Prat Comunicació SL, un espai de representació tant de l’empresa com del personal laboral que ha permès realitzar tot un diagnòstic transversal de diferents àmbits i implementar mesures. Les funcions de la Comissió són les següents:

1) Estar al corrent dels avenços de l'etapa de diagnòstic del Pla d'Igualtat.

2) Fomentar la participació de la plantilla durant tot el procés.

3) Participar activament en el disseny de les accions del Pla d'Igualtat.

4) Implementar el Pla d'Igualtat, una vegada que estigui definit.

5) Realitzar un seguiment de la seva execució.

6) Avaluar el seu impacte en l'organització a través d'indicadors.

7) Proposar la modificació del Pla, si escau, per adaptar-lo a noves circumstàncies de l'empresa.

8) Recollir, d'ara en endavant, les iniciatives i suggeriments proposats per la plantilla en relació a la igualtat d'oportunitats d'homes i dones.

 

                        Després de nombroses entrevistes individuals, una enquesta col·lectiva i diferents sessions de la Comissió, el Pla d’Igualtat recull una vintena d’actuacions i millores a implementar al llarg dels pròxims quatre anys. Tot gràcies a un espai de reflexió inèdit i molt excepcional que converteix la igualtat d’oportunitats en un element central en l’activitat d’aquesta empresa i que té la vocació de servir d’exemple per a altres empreses petites i mitjanes de l’àmbit públic i privat. 

              

 • Durada de la pràctica

         Data inici (01/03/2021)

         Data finalització: (30/10/2021)

 

 • Persona o persones de contacte

                        Florencia Coll – Directora de Chamana Comunicación - 682 328 953 - https://chamanacomunicacion.com/

                        Imanol Crespo – Director-Gerent de El Prat Comunicació SL - 934785360

 

 • Context i motivacions

La ciutat del Prat s’ha declarat recentment ‘ciutat feminista’ en Ple Municipal i treballa per mirar de tenir una mirada transversal pel que fa la perspectiva de gènere. D’altra banda, el Govern de l’Estat va implementar l’obligatorietat de tenir un Pla d’Igualtat a mitjanes i grans empreses.

 

En aquest context, l’àmbit de la comunicació és cabdal per afavorir la transformació social en favor de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. De fet, així es recull segons una moció aprovada al Prat presentada pel seu Consell de Dones. Per tot, El Prat Comunicació SL ha volgut impulsar aquest Pla d’Igualtat propi, inèdit fins el moment, que esdevé un espai de reflexió transversal internament molt enriquidor i que pot servir d’exemple per a altres petites empreses.

 

El Prat Comunicació SL sempre ha tingut aquesta inquietud per afavorir la comunicació amb perspectiva de gènere. Fa més de deu anys va col·laborar amb l’Ajuntament per realitzar una guia de llenguatge inclusiu per implementar tant al Consistori com als mitjans de comunicació de la societat; una guia que va rebre un reconeixement per part del Consell Comarcal.

 

Darrerament, El Prat Comunicació SL va aprovar retirar la publicitat comercial de la Revista El Prat per evitar anuncis que, tot i ser legals, no respectaven les recomanacions de bones pràctiques en aquest sentit.

 

Amb tot, des de la direcció entenem que la societat ha avançat a una velocitat que cal fer una actualització notable i proactiva per garantir una bona comunicació amb perspectiva de gènere. I és què la comunicació de perspectiva de gènere no és només comptar amb més veus femenines als mitjans de comunicació o fer servir el femení com a genèric. Les discriminacions poden ser diverses en termes generals, però també en qüestions més quotidianes i, en aquest sentit, el projecte vol donar resposta a aquestes necessitats.

 

 •  Quins són els Objectius de la pràctica? 

Principals:

- Constituir una Comissió d’Igualtat a El Prat Comunicació SL

- Realitzar una formació per a tota l’empresa en matèria de comunicació amb perspectiva de gènere.

- Realitzar un diagnòstic de la situació actual de El Prat Comunicació SL en matèria de perspectiva de gènere.

- Implementar una relació d’objectius i indicadors per mesurar el nivell de compliment en el nou Pla d’Igualtat de El Prat Comunicació SL.

 

Secundaris:

- Generar un nou espai de reflexió i comunicació entre la direcció de l’empresa i l’equip laboral, però també intra i interdepartamental.

- Reforçar els valors fundacionals de l’empresa, entre els quals es troba la no discriminació per gènere.

- Servir d’exemple, com a empresa municipal, per a altres petites empreses, atès que el projecte repercuteix positivament.

- Documentar millor els processos i dinàmiques empresarials tal i com es va iniciar amb el ‘Compliance de Responsabilitat Penal’.

 

 • Va tenir Diagnosi prèvia?

No__x_

 

Si____

 

 • Indiqueu la població objectiu

El Pla d’Igualtat afecta fonamentalment al personal laboral de El Prat Comunicació SL, però també a col·laboradors i col·laboradores que tenen algun tipus de relació amb l’activitat dels mitjans de comunicació que gestiona l’empresa municipal.

 

 • La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions?

El procés d’implementació del Pla d’Igualtat dona continuïtat a tota una estratègia de documentar millor els pilars fonamentals de l’empresa i les seves obligacions com a empresa municipal. En aquest sentit, es va realitzar el ‘Compliance’ de responsabilitat penal; es va crear un codi ètic; es va definir la missió, visió i valors de l’empresa; es va implementar un canal de denúncies intern; i ara s’aborda específicament el Pla d’Igualtat que fa que la perspectiva de gènere esdevingui una qüestió central inherent a l’activitat d’aquesta empresa.

 

D’altra banda, com a resultat de l’èxit de l’experiència amb les professionals de ‘Chamana Comunicación’, la direcció els ha ofert la possibilitat d’impulsar un programa de ràdio especialitzat en la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats. Un espai que s’ha materialitzat en aquest nova temporada amb l’espai ‘Femiñetas Ràdio’, que s’emet cada dimarts, de 15 a 16 hores, al 91.6 fm.

 

 • Fases i principals línies d'actuació:

Fases:

1. Iniciativa: materialització de l’equip directiu i de la representació legal de les persones treballadores, essencials per iniciar el projecte i executar-lo amb els recursos necessaris. Es constitueix la Comissió d’Igualtat; es posa en comú les formes de treball, calendari i expectatives.

 

2. Diagnòstic: anàlisis de la situació actual de l’organització mitjançant la investigació qualitativa i quantitativa que permeti detectar les desigualtats existents i formular propostes d’actuació. Es dissenya i s’estableix el mètode de treball; es realitzen entrevistes individuals i dinàmiques grupals; a més de l’observació no participant. Àmbits que s’analitzen:

 

- Cultura i Gestió organitzativa

- Condicions laborals

- Promoció interna i desenvolupament professionals

- Temps de treball i corresponsabilitat

- Comunicació no sexista

- Salut laborals

- Prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raons de sexe.

 

3. Definició d’objectius i accions: definició dels objectius que volem assolir com a empresa al Pla d’Igualtat i actuacions concretes.

 

4. Implementació i seguiment: posada en marxa de les mesures acordades i el seguiment d’aquestes.

 

 • Llistat d'actors que han intervingut 

-Qui o quins han intervingut? 

-En quina fase del procés han intervingut?

-Quin tipus d'intervenció han tingut? 

 

Nom

Tipus (Administració Estatal, Autonómica o Local, Empres o Associació)

Fase de la intervenció (Diagnosi, Disseny, Implementació, Avaluació...)

Tipus d’intervenció

(Gestor, Impulsor, Financer...)

Chamana

Empresa

Tot

Proveïdor

Gerència

Empresa municipal

Tot

Impulsor

Equip laboral

Empresa municipal

Tot

Enquestes individuals, dinàmiques grupals, Comissió Igualtat.

 

 • Quins recursos econòmics s'han emprat?

-Total euros de tot el projecte: 6.590 (+IVA).

 

-Total euros darrer any: 6.590(+ IVA)

 

 • Quines han estat les fonts dels recursos econòmics:

Nom de la entitat que dona finançament

Total anual (Euros)

Total previst per tot el projecte (Euros)

Ajuntament del Prat (partida d’Assessors i serveis fets per tercers)

39.956,20

 1. 590

 

 • Quins han estats els recursos humans utilitzats 

Els serveis els oferirà la consultora especialitzada Chamana Comunicación, que està integrada per tres professionals especialitzades en comunicació amb perspectiva de gènere.

 

 

 

 • Quins són els principals productes de l'experiència? 

S’aniran implementant progressivament a partir de la definició de mesures i accions del Pla d’Igualtat.

 

 • Quina informació ha produït la pràctica?

- Implementació del Pla d’Igualtat propi de El Prat Comunicació SL.

 

- Diagnòstic general i específic de set àmbits relacionats amb l’activitat de l’empresa: cultura i gestió organitzacional; condicions laborals, accés i retribucions; promoció i formació interna; temps de treball i corresponsabilitat; salut laboral; comunicació no sexista i prevenció i actuació davant l’assetjament.

 

- Document DAFO amb els punts forts i les àrees de millora per àmbits.

 

- Definició d’objectius a seguir durant la implementació del Pla d’Igualtat.

 

- Disseny i planificació d’accions prioritzades a curt, mig i llarg termini.

 

- Constitució de la nova Comissió d’Igualtat de El Prat Comunicació SL.

 

 • Quins impactes ha tingut la experiència?

Els impactes són els beneficis o efectes que ha tingut la implementació de la pràctica sobre un col·lectiu, una activitat o un territori determinat. Per exemple, l'aplicació d'una normativa sobre aigües ha fet disminuir un 10% el consum d'aigua d'ús domiciliari.