Procés de transformació del Centre Obert Municipal a un Servei universal d’atenció a famílies.

El nou model ofereix un servei universal de atenció a famílies amb diferents programes (Servei de orientació a famílies, Àncora, Ruta, Passarel·la i Suetí), així com un renovat model d’ajuts de estiu i extraescolar amb vocació universal i un servei de vetlladors per necessitats educatives especials i necessitats socials.

 • Títol de la pràctica

Procés de transformació del Centre Obert Municipal a un Servei universal d’atenció a famílies.

 

 • Àrea que presenta l'actuació

Àrea d’Acció Social

 

 • Resum de la pràctica

El Centre Obert municipal del Prat del Llobregat va obrir les seves portes l’any 1984 al barri de Sant Cosme. Des d’aleshores ha ofert un servei socioeducatiu especialitzat dirigit a reduir els factors de risc social de infants, adolescents i joves. L’any 2018 l’Ajuntament va iniciar un procés de transformació del Centre Obert. La finalitat del projecte era que els infants i joves del Prat poguessin fer ús dels serveis de lleure de forma inclusiva i no segregada per raó de origen, classe social o ètnia. Tradicionalment s’ha acompanyat a la infància en risc des de dispositius segregats, especialitzats i sovint allunyats de la família. El projecte busca oferir un acompanyament intensiu i uns recursos per aconseguir la millora de les capacitats parentals, reduir els factors de risc i aconseguir la inclusió social efectiva en el temps de lleure, l’esport, l’oci i la cultura.El nou model ofereix un servei universal de atenció a famílies amb diferents programes (Servei de orientació a famílies, Àncora, Ruta, Passarel·la i Suetí), així com un renovat model d’ajuts de estiu i extraescolar amb vocació universal i un servei de vetlladors per necessitats educatives especials i necessitats socials.

 

 • Durada de la pràctica

        Data inici Setembre del 2018

        Data finalització: Setembre del 2020

        El projecte segueix en fase de implementació.

 

 • Persona o persones de contacte

                      Arnau Garcia Conesa

                      garciaca@elprat.cat Ext. 5137

 • Context i motivacions

              - Diferents entitats de lleure implicades en oferir activitats de lleure, activitats socioeducatives de tarda i d’estiu dirigit a infància amb valoració de risc lleu, moderat o greu. Derivació i finançament directe des dels serveis socials municipals. Entitats molt segregades.

             - Es generalitzen les activitats de lleure d’estiu i de lleure diari. Les famílies no volen portar els seus fills i filles al Centre Obert.

             - L’atenció durant anys només dirigida als infants no millora la situació del principal agent socialitzador: la família reproduint els mateixos contextos familiars any rere any.

             - Poca permeabilitat dels infants i joves atesos pels serveis socials bàsics en activitats generalistes de lleure, culturals i esportives de la ciutat.  

 

 •  Quins són els Objectius de la pràctica?

Principals:

              - Transformar el model d’ajudes públiques universals dirigides les activitats d’estiu i extraescolars per a promoure un lleure més inclusiu.

              - Promoure les capacitats parentals de les famílies mitjançant un servei universal de atenció a famílies.

              - Reduir els factors de risc i promoure factors de protecció de les famílies mitjançant un servei especialitzat, de proximitat i intensiu dirigit a famílies amb situació de risc.   

Secundaris:

              - Implicar les entitats socials i de lleure en el procés de transformació del Centre Obert i tancar aquest servei per iniciar el nou model.

              - Implicar els departaments de cultura, educació, esports i joventut en el procés de transformació del model.

              - Oferir models compensatoris per a garantir la inclusió efectiva de la proposta mitjançant els “vetlladors socials”.

              - Centralitat en la família per promoure aquesta com a principal agent socialitzador.

              - Atenció socioeducativa als domicilis, des de la proximitat i de forma intensiva per generar factors de protecció.

              - Treballar des de les capacitats parentals i la parentalitat positiva.

              - Oferir a totes les famílies capacitat d’elecció.

 

 • Va tenir Diagnosi prèvia?

Si x

Es va fer un treball intern amb les educadores socials dels Serveis Socials Bàsics i una diagnosi externa amb la Diputació de Barcelona que va implicar els diferents departaments, entitats i serveis.  Es va fer un treball de tancament i validació de la proposta al Consell Municipal de Serveis Socials. Finalment es va redactar el projecte marc del Servei de atenció a famílies amb el suport de la consultora “XarxadeConsultors”. 

 

 • Indiqueu la població objectiu:

             El conjunt de la població infantil, juvenil i les seves famílies i específicament aquelles amb majors dificultats socials, culturals i econòmiques.

 

 • La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions?

             Està vinculada al treball conjunt entre els departaments de Educació, Joventut i Esports per a promoure ajuts per activitats de estiu i extraescolars.

             Al PAM 2020-2023 “Els drets de infants i adolescents: lluita contra les desigualtats”. Al nou model de atenció social del servei d’acció social del Prat. “Atenció centrada en la persona que promou les capacitats i habilitats de les persones i la inclusió social                   efectiva“.

 • Fases i principals línies d'actuació

2018-2019 Diagnosi participada dels serveis socioeducatius per infància en situació de risc social

 

2019-2020 Redacció del projecte Servei d’Atenció a Famílies i universalització de les ajudes socials per estiu i extraescolar i validació al Consell Municipal.

 

Setembre 2020: Implementació del nou model d’atenció a famílies. Servei de orientació, Àncora, Ruta, Passarel·la i Suetí.

 

 • Llistat d'actors que han intervingut

Nom

Tipus (Administració Estatal, Autonómica o Local, Empres o Associació)

Fase de la intervenció (Diagnosi, Disseny, Implementació, Avaluació...)

Tipus d’intervenció

(Gestor, Impulsor, Financer...)

Ajuntament del Prat (Acció Social)

Administració local

Totes les fases

Impulsor

Generalitat de Catalunya (DGAIA)

Administració autonòmica

Disseny i implementació

Financer

Entitats Socials (Saó Prat, Eduvic, Suara)

Associació

Diagnosi, disseny i implementació

Gestor

Entitats de lleure

Associació

Diagnosi i disseny

Consultor

Ajuntament (educació, esports, joventut)

Administració local

Diagnosi, disseny i implementació

Consultors i co líders

Diputació de Barcelona

Administració local

Diagnosi i avaluació

Financer, recursos tècnics

 

 • Quins recursos econòmics s'han emprat?

-Total euros de tot el projecte: El cost en contractació de serveis del procés de transformació del model ha estat de 5.000 € (exercici 2018) relatius al cost de consultoria per la redacció del projecte. Internament s’han dedicat moltes hores amb els recursos humans dels equips tècnics de Acció Social, Educació, Esports i Joventut per la gestió dels processos de diagnosi, disseny dels serveis i implementació. La Diputació va finançar la diagnosi del projecte.

 

El cost del servei és de 497.000 € pels Serveis d’Atenció a Famílies (cofinançats per la Generalitat de Catalunya), de 347.000 € en Ajuts de Estiu i Extraescolars, de 37.000 € pels serveis de vetlladors socials i 97.000 € del Servei d’Orientació a famílies (cofinançat amb la Generalitat de Catalunya i la Caixa pro infància).

 

-Total euros darrer any: 993.000 €

 

-Pot explicar les característiques generals del finançament: El projecte s’emmarca en diversos serveis de la cartera de serveis socials de Catalunya i, per tant, estan cofinançats per la Generalitat de Catalunya en un teòric 60% del cost total dels serveis. El procés de transformació del model ha estat finançat entre l’Ajuntament del Prat i la Diputació de Barcelona. Els Ajuts d’estiu i extraescolars surten íntegrament de pressupost municipal, concretament de les àrees de esports, educació i acció social.   

 

 • Quines han estat les fonts dels recursos econòmics:

Nom de la entitat que dona finançament

Total anual (Euros)

 1.  

Generalitat de Catalunya

220.000 € SIS

12.000 € SOAF

Diputació de Barcelona

15.000 Consultoria

Ajuntament del Prat

198.567 € Ajuts

37.000 € Vetalladors

277.000 € SIS

35.000 SOAF

AMB

148.433 € Ajuts

La Caixa Proinfància

50.000 € SOAF

                                                                                                                                                                                                                            Total

993.000 €

 

 • Quins han estats els recursos humans utilitzats

Equip Tècnic:

2 Consultores externes

3 Tècnics de l’Àrea d’Acció Social

2 Tècnics de Educació

1 Tècnic Esports

1 Tècnic Joventut

 

2 Jornades de treball al Consell Municipal de Serveis socials amb més de 40 participants.

 

Entitats implicades en el model de Centre Obert: Saó Prat, Eduvic i Suara. 

Entitats de lleure socioeducatiu: GISC, Globus, Imaginarium.

 

 

 

 • Quins són els principals productes de l'experiència?  

                        - Una modificació del model de atenció a infància en risc del municipi, des de les evidències científiques i l’avaluació. Equips multidisciplinaris nou amb un encàrrec diferent.

                        - Un nou model de prestació de serveis socials: la gestió delegada

                        - Nous espais d’atenció a famílies: espai familiar La Blaveta, Servei de Intervenció Socioeducativa a la plaça Pirineus, i els equips bàsics d’atenció social per les tardes.  

 

 • Quina informació ha produït la pràctica?

- Una diagnosi de la situació del model socioeducatiu per infància en risc al Prat de Llobregat

- Un projecte del nou model de atenció a famílies

- Unes bases administratives per a la convocatòria dels ajuts de estiu i extraescolars.

 

 • Ha rebut algun reconeixement

                       - El projecte està generant molt interès a diferents nivells. Hem presentat el projecte a diferents espais de treball de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i a diversos Ajuntaments que ens ho han sol·licitat.

- Es va presentar el projecte al Congrés de Serveis Socials Bàsics que es va fer a Girona el setembre del 2021.

- Hem estat seleccionats en el marc dels projectes transformadors de infància i família de la diputació de Barcelona per a realitzar una avaluació de impacte del projecte.

 

 • Quins impactes ha tingut la experiència?

                      - El 90 % dels infants del Prat participen en activitats de lleure inclusius.

                      - El 100% dels infants que han sol·licitat ajuts per activitats d’estiu i Extraescolar i s’han resolt favorablement han rebut aquest ajut l’any 2021.

                      - El 100% de les places dels serveis de atenció a famílies estan ocupades.

 

Encara és aviat per a avaluar l’impacte en la reducció de factors de risc que ha tingut la implementació del projecte.

 • S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?

                       No. Durant el 2021 es farà el disseny de l’avaluació d’impacte que s’implementarà durant els anys 2022 i 2023.

No obstant el propi disseny del servei d’atenció a famílies preveu l’avaluació continuada mitjançant instruments amb evidència científica per avaluar la millora en les capacitats parentals i la reducció dels factors de risc en el transcurs de dos anys d’intervenció.

 

 • Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials 

El projecte ha aconseguit la transformació integral del model de atenció a la infància en risc. La percepció de les entitats, professionals socials i famílies és molt bona. S’ha aconseguit un impacte alt amb els ajuts des estiu i extraescolars. S’ha aconseguit una percepció positiva del servei, una relació d’ajuda.

 

Cal destacar i posar en valor el treball conjunt entre departaments de l’Ajuntament, amb esports, joventut i especialment amb educació per assolir els reptes plantejats i transformar el model. 

 

També cal destacar el treball amb les entitats per transformar un model tant arrelat amb molta generositat i valentia per la seva part.

 

 • Quins són els punts forts de la pràctica? 

                       - Transformació d’un model molt arrelat arreu de Catalunya. Pràctica totalment innovadora. Projecte pioner a Catalunya.

                       - Treball entre departaments, posant l’infant i la família al centre.

                       - Treballar la infància en risc des de la família, les capacitats i les potencialitats.          

                       - El model de gestió delegada. El treball conjunt entre entitats socials (tercer sector) i administració pública.

 

 •  Quins són els punts febles de la pràctica?

                       - S’ha posat en marxa durant la pandèmia COV19 amb moltes dificultats pel treball amb famílies i als domicilis.

                       - S’hauria d’haver iniciat l’avaluació d’impacte des del minut 0.

                       - La Generalitat no ha consolidat el 60% de finançament previst i acordat.

 

 • Quines són propostes de millora de la pràctica?

​                       - Assegurar una avaluació d’impacte.

                       - Millorar els espais d’atenció dels serveis d’atenció a famílies.

                       - Fer una guia de bones pràctiques per la replicabilitat del model.

 

 • Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits 

        Sovint no transformem serveis o projectes per la dificultat intrínseca de transformar projecte molt arrelats al territori. Aquest un exemple d’èxit en aquest sentit per tota la corporació. L’esquema de participació i implicació de tots els actors en la transformació del model ha estat un clau de l’èxit del mateix.

 

        D’altra banda és un model replicable a totes les Àrees Bàsiques de Serveis Socials. De fet està sent un model inspirador i pioner per la transformació del model arreu de Catalunya.