Pressupostos participatius, 2020 -2023

Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre una part dels recursos municipals destinats a la millora de l'espai públic. Per a que els pratencs i les pratenques decideixin quines són les seves prioritats, tant en l'entorn més proper al veïnatge, com a tota la ciutat.

 • Títol de la pràctica  

Pressupostos participatius, 2020 -2023

 

 • Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

Àrea de Serveis i Ciutadania

 

 • Resum de la pràctica 

Objectiu: Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre una part dels recursos municipals destinats a la millora de l'espai públic. Per a que els pratencs i les pratenques decideixin quines són les seves prioritats, tant en l'entorn més proper al veïnatge, com a tota la ciutat.

El procés té una doble vessant, la ciutadana i la interna de coordinació i treball transversal en l’àmbit político-tècnic.

En aquesta edició, s’ha treballat a través d’una eina innovadora, el Decidim El Prat.

 

 • Durada de la pràctica

         Data inici (26/10/2020)

         Data finalització: (31/12/2023)

 

 • Persona o persones de contacte

Élida Roca Leal, rocal@elprat.cat - 5604

 • Context i motivacions 

                 Implicar la ciutadania en la presa de decisions. En el mandat anterior es va posar en marxa els primers pressupostos participatius.

                 L’Ajuntament pot conèixer de forma directa les necessitats dels veïns i veïnes, així com decidir de forma col·lectiva quines són aquelles inversions prioritàries per millorar la ciutat i el benestar dels seus habitants.

 

 •  Quins són els Objectius de la pràctica? 

Principals:

· Implicar la ciutadania en la presa de decisions municipals

· Incorporar la metodologia participativa en la presa de decisions municipals

 

Secundaris:

· Impulsar la cultura participativa a la ciutat

· Aconseguir un impacte positiu en la projecció de l’Ajuntament com a organisme que escolta la ciutadania

 

 • Va tenir Diagnosi prèvia?

No

Si _X_

Si la resposta és si:

 

Quin tipus de diagnosi es va realitzar i nom i tipus d'entitat que ha realitzat el diagnòstic

La diagnosi, del procés, està vinculada a l’avaluació dels anteriors pressupostos participatius (2017 – 2019), va ser una diagnosi mixta, realitzada per la cooperativa Raons Públiques (encarregada de la dinamització del procés) i interna per part dels tècnics i tècniques referents dels pressupostos participatius.

 

 • Indiqueu la població objectiu
  1. Per la vessant participativa: La ciutadania del Prat, de 16 anys o més i les entitats registrades al Registre d’Entitats municipal.
  2. Per la part organitzativa: Tècniques, tècnics i caps de departament.

 

 • La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions? 

Està vinculada al Pla Director de Participació Ciutadana i és un mandat del PAM.

 

 

 

 • Fases i principals línies d'actuació 

· Recollida de propostes

· Valoració tècnica

· Tallers deliberatius

· Valoració tècnica

· Fase de suports ciutadana

· Implementació i seguiment dels projectes

 

 • Llistat d'actors que han intervingut 

-Qui o quins han intervingut?

-En quina fase del procés han intervingut? 

-Quin tipus d'intervenció han tingut? 

 

Nom

Tipus (Administració Estatal, Autonómica o Local, Empres o Associació)

Fase de la intervenció (Diagnosi, Disseny, Implementació, Avaluació...)

Tipus d’intervenció

(Gestor, Impulsor, Financer...)

Equip participació ciutadana

Administració local

Diagnosi, Disseny, Implementació i Avaluació procés

Impulsor

Raons Públiques

Empresa

Diagnosi, Disseny, Implementació i Avaluació procés

Gestor

Ciutadania

 

Implementació

 

Grup motor tècnic

Administració local

Implementació i Avaluació del procés

Gestor

Grup motor ciutadà

Associacions, ciutadania a títol individual

Implementació, seguiment i avaluació del procés

 

 

 • Quins recursos econòmics s'han emprat?

-Total euros de tot el projecte:

Diagnosi grup motor tècnic: 4.598€ (IVA inclòs)

Disseny, dinamització i gestió del procés: 18.016,90€ (21% IVA inclòs)

Comunicació: 12.719,83€

 

-Total euros darrer any: 8.143,30€

 

-Pot explicar les característiques generals del finançament: Finançament 100% municipal

 

 •  Quins han estats els recursos humans utilitzats 

        Equip de participació ciutadana: 3 persones

        Equip consultora Raons Públiques: 2 persones

        Altres equips municipals: Grup Motor Tècnic 6 persones

 

 • Altres recursos utilitzats 

       Plataforma de participació Decidim El Prat

 

 • Quins són els principals productes de l'experiència?  
  1. 323 propostes recollides i valorades, 63 passen a tallers i 31 passen a votació
  2. Fase votacions: participen 470 persones que han donat 2.326 suports
  3. 25 propostes finalistes: 2 de gran inversió i 23 de petita inversió

 

 • Quina informació ha produït la pràctica? 

                    Memòria del procés, espai de seguiment de l’actuació municipal a través de la plataforma Decidim El Prat

 

 • Quins impactes ha tingut la experiència? 

      Les propostes sorgides dels pressupostos donen resposta a necessitats d’alguns col·lectius específics els mobilitza i implica en la presa de decisions col.lectiva.

      Per exemple, és el cas dels joves amb les propostes d’esports a l’aire lliure (Parkour Park i Cal.listènia), les dues propostes han reunit un total de 415 votacions i s’ha aconseguit que els joves s’impliquessin a totes les fases del procés fins i tot formant part del Grup Motor. L’experiència en aquest exemple també ha beneficiat a dos departaments de l’Ajuntament: Esports i Joventut.

 

 • S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?

​             

 

 •  Quin Tipus d'avaluació s'ha realitzat? i qui ha realitzat l'avaluació?

             Avaluació mixta, per el grup motor tècnic, l’equip de participació i la consultora (Raons Públiques). L’avaluació incorpora aspectes qualitatius i quantitatius.

 

            Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials 

            Malgrat el context de pandèmia la participació de la ciutadania, es valora de forma positiva. En aquesta edició s’ha arribat a nous col·lectius diversificant el tipus de proposta i la participació més jove.

 

 • Quins són els punts forts de la pràctica? 

            · La relaciói implicació de la ciutadania

            · La incorporació de l’eina Decidim El Prat

            · El treball transversal a tot l’Ajuntament a partir del grup impulsor configurat per diferents perfils tècnics i amb la incorporació, segons les necessitats del propi procés i les propostes de la ciutadania, de nous agents que ajuden en la construcció col·lectiva de les propostes i la seva implementació posterior.

 

 • Quins són els punts febles de la pràctica?

            · La cultura participativa i la metodologia concreta del procés no és comuna a tota la organització

            · Els timings ajustats necessaris per la posada en marxa de les diferents fases

            · Cal reforçar la incorporació dels Pressupostos participatius com un procés propi de tot l’Ajuntament

 

 • Quines són propostes de millora de la pràctica?

            · Cal millorar els calendaris d’implementació de les diferents fases.

            · Cal establir de forma clara i compartida quin és el rol concret de cada participant en el procés

            · Cal reforçar la concepció dels pressupostos participatius com a línia transversal a tot l’Ajuntament, el que comporta establir-se dins les tasques dels departaments i tècnics/es implicats/ades.

 

 • Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits 

Els Pressupostos Participatius com a procés són reproduïbles en altres àmbits. Únicament implicaria: voluntat política, un pressupost, un grup tècnic impulsor, establir les condicions i termes de participació i obrir-ho a la ciutadania.

La dificultat bàsica és el temps del que es disposa per a poder fer aquest tipus de processos i la necessitat d’una cultura de treball, que a nivell organitzatiu, trenqui amb l’estructura per departaments i abordi les necessitats des de tots aquells agents implicats en les mateixes, també ciutadania.