La Casa de l'Energia: vector de canvi a la ciutat

La Casa de l’Energia és l’espai d’assessorament energètic i de trobada per fer de l’energia un vector de canvi a la ciutat.

 • Títol de la pràctica

La Casa de L’Energia

 

 • Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

Àrea d’Acció Ambiental i Energia

 

 • Resum de la pràctica

La Casa de l’Energia és l’espai d’assessorament energètic i de trobada per fer de l’energia un vector de canvi a la ciutat. Compleix la funció d’oficina d’energia, amb assessorament a la ciutadania, empreses i comerç en matèria d’energia, però també és un espai de divulgació i intercanvi entre diferents actors que puguin aportar experiències i coneixement en matèria d’energia.

 

                        Les principals línies d’actuació són:

                        1)el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica en el sector residencial i comerços,

                        2)l’impuls de l’ús de les energies renovables en el sector residencial i sector terciari i

                        3)garantir el subministrament bàsic d’energia a tota la ciutadania. 

 

                        Entre els primers serveis que han entrat en funcionament a La Casa de l’Energia, destaquen:

 

La creació d’un model públic- privat que permeti la rehabilitació energètica a partir dels estalvis d’energia, s’estan explorant models de col·laboració i línies de suport econòmic i fiscal entre l’administració local i les comunitats de veïns en matèria de rehabilitació d’edificis. L’Ajuntament actua com a facilitador, entre les comunitats de veïns i les empreses i, que permeti la rehabilitació energètica dels edificis, a partir dels estalvis d’energia i dels ajuts vigents. Aquesta és una mesura que va acompanyada de bonificacions en l’IBI, una línea de crèdit per la rehabilitació i una línea d’ajudes per pagar les quotes. La rehabilitació no ha de suposar més recursos, sinó que l’estalvi d’energia serveix per pagar les quotes per la rehabilitació.

 

El mapa d’energia serà una de les eines de la Casa de l’Energia, on aparegui la intensitat energètica de cada edifici plurifamiliar de la ciutat, en base al seu consum elèctric i tèrmic.

 

El servei d’assessorament a les comunitats de veïns en matèria de rehabilitació energètica, a través d’una eina de càlcul que permet, a partir de les dades bàsiques de l’habitatge i les dades de consum particular d’energia, calcular el cost total que ha d’assumir la comunitat en conjunt i, cadascú dels veïns per separat per l’estalvi aconseguit. L’estalvi aconseguit amb el canvi d’hàbits de consum i de la contractació energètica i els ajuts PREE, permeten que els cost de la inversió sigui inferior o igual a l’estalvi. En el servei s’inclou l’assessorament de la documentació que cal presentar.

 

El servei d’optimització de la factura elèctrica, accés, a través del web municipal, a la plataforma digital d’anàlisi de la contractació del subministrament elèctric. La persona interessada omple un formulari per disposar de les dades de consum i en 48 hores rep un informe amb l’anàlisi de corbes horàries i una proposta de potència i tarifa òptimes. Inclou  una relació d’accions per estalviar el consum..

 

El servei de formació on-line dirigit a sectors econòmics vinculats a la rehabilitació energètica, com instal·ladors, rehabilitadors, constructors, administradors de finques, immobiliàries i gestories actualitzades.

 

Servei d’assessorament per a instal·lacions solars, dimensiona de forma aproximada la instal·lació fotovoltaica adequada a cada cas particular, en base al consum i les corbes horàries. En 48 hores es disposa d’un informe solar que ajuda a la persona interessada a fer una identificació prèvia de les seves necessitats abans de dirigir-se a una instal·lador autoritzat. Pensat per a ciutadans particulars i per a comunitats veïnals. Inclou l’assessorament de les bonificacions fiscals vigents i com tramitar-les.

 

Servei de tramitació per optimitzar la factura d’electricitat de famílies vulnerables, que inclou l’anàlisi de consum i la contractació d’energia. Prèvia autorització, l’equip de tramitació de la Casa de l’Energia optimitza la potència i la tarifa i sol·licita el bo social, amb la comercialitzadora.

 

Estudi per determinar la situació de Risc d’Exclusió Residencial i protegir a les famílies vulnerables davant d’un tall de subministrament. Inclou la comunicació amb les comercialitzadores i l’assessorament de les famílies davant del deute generat al subministrament.

 

L’Aula d’Energia es configura com l’espai didàctic dins de la Casa d’Energia on poder acostar a la ciutadania, les entitats i el públic escolar, les principals accions d’estalvi i eficiència energètica que poden dur a terme. Conforma l’espai, una cuina i diferents electrodomèstics i equips d’ il·luminació eficient i convencionals  per tal de demostrar el millor funcionament energètic d’una llar. Aquest espai disposa d’un programa educatiu propi, adaptat a tots els nivells educatius de primària i de secundària. També es preveu un cicle de tallers i altres activitats dirigides a les entitats ciutadanes i a la ciutadania, en general.

 

Energia del Prat, la Comunitat Ciutadana d’Energia serà l’eina amb la qual l’Ajuntament, conjuntament amb la ciutadania i empreses locals, prestarà serveis energètics. La Casa de l’Energia serà la seu d’Energia del Prat.

 

Tot aquest projecte volem que sigui cofinançat amb les línies d’ajudes que s’acaben de publicar per afavorir la creació d’Oficines de Transformació Comunitària per a la promoció de comunitats energètiques, convocada per MITECORD.

 

 •  Durada de la pràctica

          Data inici (desembre del 2020)

          Data finalització: L’objectiu és que sigui un servei permanent

 

 • Persona o persones de contacte:

Joan Herrera Torres, herreratj@elprat.cat, 93 379 00 50 (5217)

Susana Laredo Porras, laredo@elprat.cat, 93 379 00 50 (5248)

 

 • Context i motivacions

L’energia no ha format part dels eixos de transformació de la ciutat i del municipalisme. L’energia autoconsumida era cara i el marc normatiu no acompanyava.

 

La situació prèvia era una política per part de l’Ajuntament en l’acompanyament a les persones amb vulnerabilitat energètica. El repte és aconseguir traslladar l’energia al conjunt de la ciutadania, fent aquest un vector de transformació.

 

 • Quins són els Objectius de la pràctica?

                      Primari:

                      Estendre la consciència energètica, l’autoconsum i la rehabilitació energètica.

       Secundaris:

       Construir un espai de reflexió i intercanvi en matèria d’energia.

 

 •  Va tenir Diagnosi prèvia?

       No__X_

       Si____

 

 • Indiqueu la població objectiu

Tota la població del Prat de Llobregat

 

 • La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions?

La pràctica està vinculada a la nova estratègia energètica de l’Ajuntament. Així, actualment s’estan instal·lant en 22 teulades municipals més de 1 MWp amb l’objectiu de subministrar al propi Ajuntament, però on també es començarà a subministrar a la ciutadania. L’altra element és que s’estan construint acords amb titulars o llogaters de teulades àmplies on és possible la generació d’energia.

A aquest factor se li suma la voluntat, per part de l’Ajuntament, de constituir una Comunitat Ciutadana d’Energia, en la línea del que es planteja a la Directiva Europea del Mercat Interior d’Electricitat (2019/944).

 

 • Fases i principals línies d'actuació

Desembre 2020. Posada en marxa de l’oficina

Desembre 2020- setembre 2021. Definició i desenvolupament del projecte. Posada en marxa dels primers serveis.

Desembre 2021: obertura de la seu

Desembre de 2021. Inici de les activitats a la Casa de l’Energia ja remodelada.

Inici de l’activitat formativa a l’Aula d’Energia.

 

 • Llistat d'actors que han intervingut

-Qui o quins han intervingut? 

-En quina fase del procés han intervingut? 

-Quin tipus d'intervenció han tingut?

 

Nom

Tipus (Administració Estatal, Autonómica o Local, Empres o Associació)

Fase de la intervenció (Diagnosi, Disseny, Implementació, Avaluació...)

Tipus d’intervenció

(Gestor, Impulsor, Financer...)

Àrea d’acció ambiental i energia

Administració local

Diagnosi, disseny, implementació,avaluació i seguiment

Impulsor, financer i gestor

Prat Espais

Empresa municipal

Implementació servei específic

Executor servei

Àrea de Promoció Econòmica

Administració local

Implementació servei específic

Executor servei

Intiam Ruai

Empresa concessionària

Implementació servei

Gestor i executor

Cefiner

Empresa assistència tècnica externa

Implementació servei específic

Executor servei

Pylon Market

Empresa plataforma tecnològica

Implementació servei específic

 

Àrea d’Educació

Administració local

Disseny i implementació servei específic

Executor servei

Àrea de comunicació

Administració local

Implementació

Executor servei

 

 • Quins recursos econòmics s'han emprat?

-Total euros de tot el projecte:

-Total euros darrer any:

1r any de funcionament: obres d’adeqüació del local 259.466€, cost empresa concessionària 66.187€, assistències tècniques serveis específics 28.798, estratègia comunicació 8.747€

-Pot explicar les característiques generals del finançament:

 Pressupost municipal

 

 • Quines han estat les fonts dels recursos econòmics:

Nom de la entitat que dona finançament

Total anual (Euros)

Ajuntament del Prat de Llobregat

363.198€

(obra 259.466€, serveis 103.732€) (*)

(*) no inclou els costos de personal municipal

 

 • Quins han estats els recursos humans utilitzats 

2 tècnics d’energia a temps parcial (contractació externa), 1 arquitecte tècnic a temps parcial (contracte empresa municipal Prat Espais), 1 enginyer (assistència tècnica externa), 2 auxiliars administratives a temps complet (personal municipal), 1 administrativa a temps parcial (personal municipal), 1 enginyera municipal a temps parcial (personal municipal), 1 coordinació (personal municipal).

 

 • Altres recursos utilitzats 

Local de la Casa de l’Energia

 • Quins són els principals productes de l'experiència?  

S’ha obert una línia d’ajuts en l’àmbit de la vulnerabilitat energètica que incorpora criteris d’optimització de la contractació de l’energia i de consum.

S’ha aprovat una ordenança d’impuls a la fotovoltaica que incorpora bonificacions fiscals i la simplificació de la tramitació administrativa per a les instal·lacions fotovoltaiques.

S’ha aprovat una modificació de les ordenances fiscals que permet la desgravació del IBI en cas de rehabilitació energètica de l’edifici.

S’ha desenvolupat una proposta d’ajuts per a l’àmbit de la rehabilitació energètica dirigida a famílies vulnerables per tal que puguin fer front a la rehabilitació energètica del seu edifici.

 

 • Quina informació ha produït la pràctica?             

                      La informació s’ha traduït en un material propi, espai a la web, i altres materials.

 

 • Quins impactes ha tingut la experiència?

      El nombre de persones que han rebut assessorament i acompanyament en la tramitació de la contractació d’energia és de 462 persones, amb una mitjana d’estalvi d’entre 250 a 350 euros per persona i any.

      S’han establert sinèrgies entre instal·ladors, rehabilitadors i administradors de finques, en el marc de les formacions específiques sobre rehabilitació energètica. 

 • S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?

No s’ha realitzat cap avaluació donat que està en funcionament des de fa pocs mesos.

 

 • Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials 

Donat que està dins del primer any de funcionament no s’ha valorat l’assoliment d’objectius.

 

 • Quins són els punts forts de la pràctica? 

                       La pràctica és totalment novedosa, ja que situa un nou equipament vinculat a la transició energètica, molt relacionat amb la transformació de la ciutat, la generació d’ocupació i l’empoderament ciutadà vinculat a l’energia.

 

 • Quins són els punts febles de la pràctica?       

                       La major feblesa de la proposta és probablement el caràcter innovador, entrant en un terreny fins ara inexplorat per la majoria d’administracions locals.

 

 • Quines són propostes de millora de la pràctica?

                      ​Serà molt determinant la interacció de l’equipament amb la Comunitat Ciutadana d’Energia, de propera creació.

 

 • Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits 

                     Té un alt nivell de replicabilitat en l’àmbit local.