Club Esport Jove

El Club Esport Jove ofereix als joves del Prat accés a diferents espais i activitats de caràcter esportiu durant l’any a un preu assequible.

 • Títol de la pràctica

Club Esport Jove

 

 • Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

Àrea de Benestar i Salut, Secció d’Activitat Física i Esports.

 

 • Resum de la pràctica 

El Club Esport Jove ofereix als joves del Prat accés a diferents espais i activitats de caràcter esportiu durant l’any a un preu assequible.

                       La participació en el programa comporta un abonament al Complex Esportiu Municipal Estruch per a tots els joves entre 12 i 16 anys i al Complex Esportiu Municipal Sagnier per al per a tots els joves entre 17 i 18 anys, que els dóna accés a la instal·lació de les 15 a 18:00h.

                       Aquest abonament permet:

                       - Ús dels diferents espais esportius.

                       - Activitats i tallers exclusius per a membres del Club.

                       - Activitats puntuals fora del centre (dissabtes, 1 cop al mes).

 

                     L’objectiu del programa és el foment de la pràctica d’activitat física i esportiva entre els joves de la ciutat, creant un espai d’interrelació social que derivi en el benestar personal dels participants.

 

 • Durada de la pràctica

      Data inici: mes d’octubre

      Data finalització: mes de juny (es repeteix anualment coincidint amb el curs escolar).

 

 • Persona o persones de contacte

​                     Olga Asensio, Cap de la Secció d’Esports, asensio@elprat.cat, 93.379.00.50 extensió 5337

                     Rosa Cañadas, tècnica referent del CEJ, canadas@elprat.cat, 93.379.00.50 extensió 5402

 • Context i motivacions 

                        El pas de l’alumnat de l’Educació Primària a l’Educació Secundària representa, en un gran percentatge, un abandonament en la pràctica esportiva, especialment accentuat entre les noies.

                        Molts adolescents deixen de practicar esport per que ja no tenen cabuda, nivell tècnic o motivació per seguir amb les disciplines esportives competitives, tant a nivell escolar com federat.

                        També, als instituts, desapareix pràcticament tota l’oferta d’activitats extraescolars al propi centre, amb menor implicació de les famílies.

                        Igualment, la manca d’oferta alternativa als esports tradicionals i institucionalitzats (tant al centre educatiu com fora), dificulta que molts joves donin continuïtat a la seva activitat física de manera regular.

 

 •  Quins són els Objectius de la pràctica?

                        Principals:

                        - Promoció de l’activitat físico-esportiva entre els joves de la ciutat

                        - Foment d’espais relacionals dins d’un entorn saludable

                        - Consolidació d’hàbits higiènics i saludables

                        Secundaris:

                        - Reducció dels nivells de sedentarisme entre els joves

                        - Millora dels nivells generals de salut física i mental

 

 • Va tenir Diagnosi prèvia?

         No___

         Si_X___

         Si la resposta és si:

 

Quin tipus de diagnosi es va realitzar  i nom i tipus d'entitat que ha realitzat el diagnòstic 

                      Abans de la posada en marxa del programa, l’any 2012 es van fer dos estudis al municipi:

                      - Enquesta d’hàbits esportius de la població major de 16 anys, amb la Diputació de Barcelona.

                      - Estudi de l’Esport Escolar (menors de 16 anys), amb la consultora Atlas Sport Consulting.

 

                      Posteriorment, l’any 2018, dins de l’elaboració del Pla Local de l’Esport al Prat de Llobregat (2019-23), es va realitzar una enquesta sobre els hàbits esportius dels escolars del municipi, en aplicació d’una versió reduïda de l’enquesta realitzada a nivell autonòmic per la Generalitat de Catalunya  l’any 2016.

 

 • Indiqueu la població objectiu

                      Joves de 12 a 18 anys que viuen o estudien al Prat de Llobregat.

 

 • La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions? 

                     El programa està vinculat a:

 

                     -  Departament d’Educació de l’Ajuntament: punt de comunicació entre els equips directius dels instituts i referents d’Educació Física per a que tinguin coneixement del programa, en facin difusió entre els seus alumnes i aportin propostes que millorin i adaptin l’oferta a les necessitats dels alumnes.

                     - Departament de Joventut a l’Ajuntament: les activitats del Club Esport Jove s’incorporen a les propostes d’oci de les que fan difusió.

                     - Promocionen i informen als joves sobre la realització del programa i, en alguns casos, fan l’acompanyament per facilitar la inscripció i assistència.

                     - Entitats municipals: en funció de l’oferta de les activitats que es presenten al CEJ, es vincula a les entitats esportives locals a la gestió i execució de les mateixes.

                     - Empreses i/o serveis privats: en funció de l’oferta de les activitats que es presenten al CEJ, es vincula a les empreses o serveis privats necessaris per a la seva execució.

 

 • Fases i principals línies d'actuació

                       Lloc de realització del CEJ:

                       Centres Esportius Municipals Estruch i Sagnier principalment, encara que es poden fer servir puntualment altres instal·lacions esportives municipals, en funció de les necessitats d'activitats programades.

 

                       Activitats

                              · Abonaments als CEMS: accés a diferents espais esportius:

                       Espais esportius Estruch:

Zona de piscina: es disposarà de rutines de natació de diferents nivells per als usuaris (fins les 17h).

Sala d'activitats: amb sessions dirigides per monitors especialitzats. Les activitats aniran variant en funció de la dinàmica d'assistència, demanda o funcionament. L'accés a aquest espai serà únicament els dies i horaris en què s'organitzi una activitat dirigida (fins les 18h)

 

 Futbol-7, pavelló i pistes poliesportives exteriors: ús lliure i sempre que no s'organitzin competicions de lleure en aquests espais.

 

 Frontó: ús lliure prèvia reserva de l'espai (aquesta reserva es realitza a la recepció del centre).

 

 Rocòdrom: únicament els dies en què s'organitzi l'activitat dirigida en aquest espai (horari fins a les 18h).

 

                       Espais esportius Sagnier:

 Sala de fitnes: accés exclusiu a partir de 16 anys, igualment, també es disposarà de diferents rutines (per objectius i nivells) per als usuaris (fins les 18h).

 Pista d’atletisme: ús lliure, també es disposarà de diferents rutines i/o entrenaments per als joves.

 

                                · Tallers: Hi ha una oferta de tallers per als joves que vulguin participar. Aquests son trimestrals i d’una sessió a la setmana de 1h de durada.

 

                             Les tallers varien trimestralment i, a mode d’exemple, s’han realitzat: d’activitats nàutiques,  hípica, boxa educativa, pàdel, hip hop, beach tennis. ..

 

                                  · Sortides mensuals: organitzades fora del centre esportiu i relacionades amb el medi natural. Aquestes són mensuals i, en alguns casos, requereixen pagament previ.

                             Cada curs escolar varien les sortides i, a mode d’exemple, s’han realitzat: sortida a parc d’aventura, esquiada, bateig de mar, sortida a la bolera, patinatge sobre gel...


                             Horaris

                             L'abonament al Club Esport Jove coincideix amb la temporada esportiva, des de l’inci del mes d’octubre fins a mitjans de juny.

                              - Abonament al CEM Estruch i Sagnier: de dilluns a divendres de 15:00 a 18:00h.

                              - Tallers en horari de 16’30 a 17’30

                              - Sortides mensuals: l'horari va en funció del tipus d'activitat.

 

                             Preu

                             El preu d’inscripció al Club Esport Jove és de 22 € per tot el curs escolar.

 

                             Els tallers, únicament per socis del Club Esport Jove, tenen un cost de 17 € el trimestre.

 

                             Les sortides mensuals, en funció de les característiques poden tenir o no associat un pagament extraordinari.

 

                             Assegurança

                             Tots/es els usuaris/àries del Club Esport Jove,  tenen una assegurança contra accidents durant l'horari en el que es realitzin les diferents activitats i serveis.

 

                             Participació

                             L’històric de participació en el Club Esport Jove és:

 

 

 • Llistat d'actors que han intervingut 

-Qui o quins han intervingut? 

-En quina fase del procés han intervingut? 

-Quin tipus d'intervenció han tingut?

 

Nom

Tipus (Administració Estatal, Autonómica o Local, Empres o Associació)

Fase de la intervenció (Diagnosi, Disseny, Implementació, Avaluació...)

Tipus d’intervenció

(Gestor, Impulsor, Financer...)

Equip tècnic Secció d’Esports

Administració local

En totes les fases

Gestor, impulsor,i financer i executor

Consultoria Atlas Sport Consulting (Oscar García)

Empresa consultora

En la fase de diagnosi

Prestació d’un servei

 

 • Quins recursos econòmics s'han emprat?

-Total euros de tot el projecte:

                      El pressupost de funcionament del CEJ durant un curs escolar normalitzat (sense pandèmia) és:


 

-Total euros darrer any:

                      Durant el curs escolar 20/21 s’ha reduït el número de participants en el programa i, conseqüència a la situació sanitària, també el número de tallers i sortides.

 

-Pot explicar les característiques generals del finançament:

                      El finançament del programa és principalment municipal, depenent del pressupost de la Secció d’Esports.

 

                      Les quotes d’inscripció ajuden a minvar la despesa general del programa, i les quotes abonades per a tallers i sortides s’utilitzen per cobrir els costos organitzatius dels mateixos.

 

                      Actualment, a les taxes municipals s’estableix el preu d’inscripció al Club Esport Jove en 22€ per temporada esportiva, i 17€ trimestrals per inscripció als tallers.

 

                      Les sortides que es realitzen mensualment, en funció de les característiques, o bé són gratuïtes o bé requereixen l’abonament previ d’un import (a determinar en funció de la tipologia).

 

 • Quines han estat les fonts dels recursos econòmics:  

 • Quins han estats els recursos humans utilitzats

                       Direcció  del programa: 1 tècnica municipal

                       Dinamització del programa: 1 tècnic esportiu (15 hores setmanals)

                       Execució de les activitats: 8 tècnics esportius (hores puntuals, per a l’execució de les activitats i variables en funció de l’oferta trimestral).

 

 • Altres recursos utilitzats 

                       Instal·lacions esportives municipals: CEM Estruch i CEM Sagnier (amb materials i equipaments propis del centre).

                       Instal·lacions externes: centres privats on s’han executat les activitats (per exemple, Open Horse Club o Pàdel Barcelona-El Prat).

 

 

 • Quins són els principals productes de l'experiència?  

                      L’increment en l’oferta esportiva municipal amb el Club Esport Jove no el tenim quantificat. Tot i això, en les enquestes realitzades per l’estudi de l’activitat física en edat escolar, el percentatge de joves practicants al Prat és superior a la mitja catalana.

 

 • Quina informació ha produït la pràctica?

                      Memòries de funcionament anual.

 

 • Ha rebut algun reconeixement 

                      No

 

 • Quins impactes ha tingut la experiència?

                     Sense impacte directe en aquest sentit.

 

 

 

 • S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?

                        Avaluació contínua amb els agents implicats.

 

 • Quin Tipus d'avaluació s'ha realitzat? i qui ha realitzat l'avaluació?

                        Avaluació interna i qualitativa.

                        Com s’ha comentat anteriorment, a nivell quantitatiu es va analitzar el nivell d’activitat esportiva en edat escolar. Aquesta avaluació va ser general, no específica com a mitjà de valoració de funcionament del Club Esport Jove.

 

 • Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials

                        Els joves que s’inscriuen al programa consoliden els hàbits de pràctica d’activitat física saludable.

 

 • Quins són els punts forts de la pràctica?

                        Èxit entre els joves actius, ja que l’oferta és variada i diferent a l’estrictament federativa.

 

 • Quins són els punts febles de la pràctica?

                         Problemes de motivació per a determinat col·lectiu e joves.

                         Manca de disponibilitat d’espais esportius a horaris atractius per als joves, ja que tenen un gran volum d’ocupació i hem de centrar l’oferta a les primeres hores de la tarda.

 

 • Quines són propostes de millora de la pràctica?

                          - Per al curs 21/22 s’està treballant per reforçar el funcionament del CEJ amb les direccions dels centres educatius i equip de Joventut.

                          - En el proper trimestre (octubre-desembre’21) es promocionarà la participació en les activitats del CEJ directament a les sessions d’Educació Física dels instituts.

                          - Paral·lelament, s’establiran a cada institut grups motors d’alumnes que ajudin a redissenyar l’oferta del propi Club i a fomentar la participació entre els seus companys.

                          - L’objectiu és ampliar l’oferta d’activitats del CEJ fent ús de les instal·lacions dels propis centres educatius, i en base a les propostes dels mateixos alumnes.

 

 • Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits

                           La pràctica i/o oferta es pot ampliar o replicar amb tot tipus d’activitats (culturals, socials...). Tot això, requerint majors recursos d’espais, materials i humans.