Càlcul del valor social integrat (VSI) de les entitats i empreses de l’economia social del Prat de Llobregat.

 • Títol de la pràctica

Càlcul del valor social integrat (VSI) de les entitats i empreses de l’economia social del Prat de Llobregat.

 

 • Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

 

 • Resum de la pràctica

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic del’Ajuntament del Prat de Llobregat i 11 empreses i entitats socials de la ciutat impulsen un projecte per a quantificar el Valor Social Integrat (VSI) del mapa de l’economia social del Prat. El VSI representa el valor econòmic i social generat per una organització durant un període de temps. El seu càlcul aporta nombrosos beneficis a les entitats i empreses ja que dona resposta a les tendències socials que exigeixen més transparència i ajuda a la presa de decisions de les organitzacions.

 

A partir de l’elaboració d’un mapa de l’economia social i cooperativa del Prat de Llobregat es van identificar 11 entitats que, per les seves característiques, podien donar una imatge fidel de la diversitat que representa l’ecosistema de l’economia social i cooperativa local per mostrar quin és el valor social que aporten al municipi i, alhora, avaluar el suport que l’Ajuntament els hi dóna. Es tracta d’entitats que presenten realitats diferents quant a activitat, mida i estructura de finançament, i que representen una mostra de l’economia social i cooperativa del Prat.

 

La metodologia utilitzada comporta la realització d’accions formatives i acompanyament individualitzat al llarg de tot el procés per part d’una consultora especialitzada en VSI, de manera que les entitats pugin calcular el seu VSI i, a la vegada, disposat d’una base per reproduir el procés anualment.

 

L’objectiu principal d’aquesta pràctica és mesurar el valor social de les organitzacions a través d’una metodologia innovadora que identifica, quantifica i monetitza el valor social generat per part d’aquestes empreses a la societat.

 

Gràcies a la informació obtinguda, l’Ajuntament del Prat i totes les empreses i entitats podran conèixer el valor que aporten al municipi i podran continuar treballant per enfortir el seu compromís amb l’economia social i solidària.

 

Tot i que hi ha experiències similars, tant a l’àmbit privat como públic, es tracta d’un projecte innovador, ja que el Prat és el primer municipi català que treballa amb el càlcul global del VSI de l’economia social local. El projecte compta amb el suport de Geaccounting, una Agrupació d’Interès Econòmic sense ànim de lucre, d’entitats, universitats i escoles de negoci que recolzen aquesta metodologia.

 

 • Durada de la pràctica

         Data inici: 2018

         Data finalització: Indefinida (x) X

 

 • Persona o persones de contacte

Xavier Giménez Casas

93 478 68 78 (ext. 5625)

 

 

 • Context i motivacions 

El projecte s’inicia davant la necessitat de respondrea les actuals tendències socials que exigeixen un major grau de transparència, així com a la importància creixent en la societat per conèixer l’impacte social generat per les organitzacions.

 

La situació prèvia a l’iniciï del projecte no permetia quantificar quin era l’impacte social que les empreses i entitats de l’economia social i cooperativa generaven, la qual cosa podia infravalorar la seva aportació econòmica i social. Conseqüentment, sense aquest mesurament, tampoc es podia conèixer el retorn de valor social que genera la inversió pública en aquestes entitats.

 

Per poder quantificar-ho, s’utilitza una de les metodologies més consistents i transparents per al càlcul de l’impacte social d’una organització. Es tracta d’un nou model de comptabilitat que té per objectiu valorar a les entitats no només pel seu valor econòmic, sinó també pels beneficis socials que ha generat per al conjunt dels seus grups d'interès. Aquest valor no ve definit de forma universal, sinó que fa referència a la valoració que les persones amb interessos en una empresa o organització fan dels outputs generats per la mateixa.

 

La metodologia del VSI compta amb el reconeixement d'institucions acadèmiques de renom, entre les quals el Global Center for Sustainable Business de Deusto, la Ethics in Finances and Governance de la Universitat del País Basc, ESCI International Business de la Universitat Pompeu Fabra, etc.

 

 • Quins són els Objectius de la pràctica?

Principals:

Identificar i monetitzar el valor social que generen les empreses  i entitats d’economia social del Prat de Llobregat, obtenint una anàlisi qualitativa de la percepció del valor generat pel conjunt de grups d’interès de les organitzacions que conformen el mapa d’economia social del Prat.

Secundaris:

Instaurar un nou model de comptabilitat social, amb una metodologia més transparent i utilitzar-lo com una eina útil a la hora de prendre decisions internes i avaluar la efectivitat de les actuacions dutes a terme.

 

 • Va tenir Diagnosi prèvia?

         No___

         Si  X

        Si la resposta és si:

 

 • Quin tipus de diagnosi es va realitzar i nom i tipus d'entitat que ha realitzat el diagnòstic

 L’ens que ha realitzat la diagnosi és l’Ajuntament del Prat de Llobregat. És una diagnosi de tipus intern. A la Taula de l’Economia Social i Cooperativa del Prat es va valorar conjuntament que aquesta era una eina necessària i tothom es va   comprometre  a participar-hi. Va requerir 180 hores de dedicació per cada entitat el primer any i entorn a les 80 hores el segon any.

 

 • Indiqueu la població objectiu

Empreses i entitats de l’economia social cooperativa del Prat de Llobregat.

Grups d’interès de les empreses i entitats de l’economia social i cooperativa.

 

 • La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions? 

La pràctica està vinculada al Pla d’Actuació de l’Economia Social i Cooperativa del Prat de Llobregat, el qual dedica el seu primer punt d’actuació a l’estructuració del sector. També s’inscriu dins de les activitats de la Taula de l’Economia Social i Solidària, creada l’any 2014

 • Fases i principals línies d'actuació 

La metodologia del càlcul del Valor Social Integrat ha estat desenvolupada per GEAccounting, una comunitat d'especialistes formada per universitats, entitats socials, empreses privades i consultors, entre elles Lavola, Minka-Dev i Xarxa Ambiental SCCL (les consultories amb les que ha col·laborat el Prat de Llobregat), que treballen en xarxa per a la divulgació i aplicació d'aquest recurs.

 

 Data

        Acctuació

 1.  
 • Conceptualització del projecte
 • Definició de la metodologia del procés
 • Contactes previs amb les entitats susceptibles de participar
 • Realització d’una jornada informativa per a les principals entitats locals que participen al projecte (novembre 2018)
 1.  

Entre febrer i setembre de 2019:

 • Formació grupal amb les onze entitats participants en el projecte.
 • Acompanyament individualitzat
 • Assistència per a la identificació i quantificació dels indicadors clau per calcular el Valor Social dels projectes de les empreses i en el càlcul final del VSI

Desembre 2019:

 • Lliurament dels informes (dades 2018) individualitzats a les entitats i l'informe agrupat a l'Ajuntament.
 1.  

Actualització del càlcul del Valor Social Integrat corresponent a l’any 2019 (entre el juny i l’octubre de 2020):

 • Assessorament  grupal puntual a les onze entitats participants en el càlcul del VSI 2019
 • Acompanyament individualitzat
 • Anàlisi dels resultats
 1.  
 • Maig de 2021: finalització de l’audiovisual que recull el procés i la realitat de les entitats que han participat al projecte i estrena al Cinema Capri del Prat el dia 11 de maig de 2021. Penjat a Internet, canal de youtube de l’Ajuntament del Prat els següents dies.
 • Licitació de la contractació de la consultoria per continuar amb l’acompanyament.

 

 • Llistat d'actors que han intervingut 

-Qui o quins han intervingut? 

-En quina fase del procés han intervingut? 

-Quin tipus d'intervenció han tingut?

 

Nom

Tipus (Administració Estatal, Autonómica o Local, Empres o Associació)

Fase de la intervenció (Diagnosi, Disseny, Implementació, Avaluació...)

Tipus d’intervenció

(Gestor, Impulsor, Financer...)

Àrea de Desenvolupament Econòmic Ajuntament del Prat de Llobregat

Administració local

Totes

Totes

Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL

Empresa o associació

Implementació

Participant

Fundació Cívica Esperanzah

Empresa o associació

Implementació

Participant

Associació Gats

Empresa o associació

Implementació

Participant

Som Connexió, SCCL

Empresa o associació

Implementació

Participant

Associació i empresa d’inserció Saó Prat

Empresa o associació

Implementació

Participant

Centre de Promoció Social Francesc Palau

Empresa o associació

Implementació

Participant

Fundació Espigoladors

Empresa o associació

Implementació

Participant

Fundació Rubricatus

Empresa o associació

Implementació

Participant

Fundació Cassià Just-Cuina Justa

Empresa o associació

Implementació

Participant

Fundació Catalana de l’Esplai

Empresa o associació

Implementació

Participant

Uikú Cooworking del Prat, SCCL

Empresa o associació

Implementació

Participant

 

 • Quins recursos econòmics s'han emprat?

-Total euros de tot el projecte: 122.866,00 euros

-Total euros darrer any: 23.827,00 euros (any 2020). Previsió any 2021, 18.186,00 euros

 

L'Ajuntament del Prat va establert subvencions per a les entitats participants per tal que poguessin finançar la seva participació. A més, ha contractat les consultores per la conceptualització del projecte, acompanyament a les entitats per calcular el seu valor, elaboració de dossier agrupat i comunicació del projecte.


La Diputació de Barcelona ha subvencionat l'ajuntament del Prat amb un total de 7.500 € (any 2019)i de 5.400 € (any 2020) per al desenvolupament del projecte.

 

 • Quines han estat les fonts dels recursos econòmics:

Nom de la entitat que dona finançament

Total anual (Euros)

Ajuntament del Prat de Llobregat

122.866,00 euros

Diputació de Barcelona

12.900,00 euros

 

 • Quins han estats els recursos humans utilitzats 

Un tècnic d’economia social i cooperativa com a coordinador de les tasques de les consultories

 

 • Altres recursos utilitzats 

Les formacions s'han realitzat al Centre de Promoció Econòmica i les sessions d'assessorament a les instal·lacions de les entitats

 

 

 • Quins són els principals productes de l'experiència?  

                     Els productes són els assoliments concrets que s'han aconseguit amb la implementació de la pràctica: disposar d’eines de càlcul del valor social integral generat per les entitats i empreses d’economia social per tal d’obtenir  dades mesurables i continuades sobre l’aportació que aquesta economia fa al conjunt de la ciutat i alhora avaluar el suport que l’Ajuntament del Prat els hi dona.

 

 • Quina informació ha produït la pràctica?

                     1. Diagnosi: Mapa de l'economia social i cooperativa del Prat de Llobregat

                     2. Informes dels resultats individualitzats de cadascuna de les 11 entitats i empreses participants

                     3. Informe de resultats globals per a la possible explotació de dades per part de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

 

 • Ha rebut algun reconeixement 

L’octubre de 2021, l’Associació Catalana de Municipis va concedir al projecte VSI el premi ACM, que reconeix projectes i accions municipalistes innovadores i transformadores, en l’àmbit de desenvolupament econòmic.

 

 • Quins impactes ha tingut la experiència?

Els impactes són els beneficis o efectes que ha tingut la implementació de la pràctica sobre un col·lectiu, una activitat o un territori determinat. Per exemple, l'aplicació d'una normativa sobre aigües ha fet disminuir un 10% el consum d'aigua d'ús domiciliari.: La posada en marxa del projecte ha generat un major coneixement mutu de les empreses i entitats, l'aparició de nous projectes conjunts, etc. També, individualment, les entitats s'han “autorevisat” quant a proveïdors, usuaris, stakeholders...

D’altra banda, gràcies a aquesta bona pràctica ha augmentat el grau de  i coneixement sobre l’impacte social de les organitzacions.

 

 • S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?:

​                       

 

 • Quin Tipus d'avaluació s'ha realitzat? i qui ha realitzat l'avaluació?

S’ha avaluat internament en l’àmbit de la Taula de l’Economia Social i Cooperativa del Prat

 

 • Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials

S’ha instaurat un mou model de comptabilitat social, generant uns indicadors mesurables que les entitats poden gestionar per si mateixes, amb una metodologia més transparent i que es pot utilitzar com a una eina útil a l’hora de prendre decisions internes i avaluar les la efectivitat de les actuacions dutes a terme i que permet identificar i monetitzar el valor social que generen les empreses i entitats de l’economia social de la ciutat.

 

Els resultats d’aquest projecte permet:

 

                      - Conèixer i comprendre el valor econòmic i social generat per les empreses i entitats de l’economia social i cooperativa del Prat de Llobregat, a través de dades mesurables i continuades.

                      - Retre comptes als grups d’interès de aquestes organitzacions

                      - Incrementar la transparència i la ètica amb el retorn sobre l’aportació que aquest model econòmic fa al conjunt de la població i alhora avaluar el suport econòmic que l’Ajuntament del Prat els hi dona.

                      - Disposar d’eines de càlcul del valor social integral generat per les entitats i empreses d’economia social per tal de disposar de dades mesurables.

 

La bona acollida de la iniciativa i la col·laboració entre les entitats participants, l'Ajuntament (a través del Centre de Promoció Econòmica) i el grup Geaccounting (al qual pertany Lavola, l'empresa consultora) ha donat molt bons resultats respecte als objectius inicials (conèixer el valor social que genera l’economia social). En aquest sentit, l’estudi ha revelat que per cada euro que aquestes entitats destinen a les seves activitats n’aporten més de 2 a la societat. A més, el seu VSI representa set vegades el finançament públic rebut. Tanmateix l’estudi mostra els àmbits on aquestes entitats aporten més valor social que són, per odre d’importància, la inserció social i l’atenció a les necessitats socials de les persones de col·lectius vulnerables; la formació ocupacional; la inserció laboral; la dinamització de barris i millora de la convivència social, i el foment de l’emprenedoria social.

 

 • Quins són els punts forts de la pràctica? 

Un dels punts innovadors de la pràctica és que el càlcul del VSI es fa sobre el conjunt de les empreses del territori (11 en el cas delPrat de Llobregat) i no pas a nivell individual, com és habitual. Aquest fet permet la creació de sinèrgies entre les entitats socials i cooperatives del municipi, precisament fent justícia als valors que promou aquest tipus d'economia. Tot i que hi ha experiències similars, és el primer municipi català que implementa aquesta metodologia de forma conjunta.


Un altre dels punts forts és que totes les entitats van participar des del principi fins el final en la iniciativa, malgrat ser un procés llarg.

 

 • Quins són els punts febles de la pràctica?

Com es comenta, el projecte ha requerit la disposició i el compromís de les entitats durant mínim un any per tal que el càlcul del VSI sigui real. A més, les empreses participants són de naturalesa molt diferent (cooperatives, fundacions...) i això suposa un repte a l'hora d'organitzar les formacions conjuntes i de gestionar i agrupar les dades obtingudes.

 

 • Quines són propostes de millora de la pràctica?

Es treballa amb la perspectiva d'incorporar-hi altres entitats que avui són més petites o que puguin iniciar una nova activitat a la ciutat. Per altra banda, també es valora que l'empresa consultora pugui dedicar una borsa d'hores a l'assessorament particular de cada entitat en funció dels resultats, sense que això afecti la característica principal del projecte: el treball conjunt.

 

 • Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits 

La pràctica és fàcilment transferible a altres municipis o inclús comarques que busquin enfortir el teixit de l'economia social i cooperativa.