dimecres, 8 novembre, 2017 - 10:30

Aprovada la Guia per a una contractació pública social i èticament responsable al Prat de Llobregat

L’Ajuntament es compromet a incloure clàusules socials en els processos de contractació pública

El Prat aprova la Guia per a una contractació pública social i èticament responsable

Es tindran en compte clàusules socials referents a la normativa sociolaboral, la igualtat entre dones i homes, l’ús del llenguatge no sexista, els drets de les persones amb discapacitat i l’accessibilitat universal, la transparència i bon govern, la transparència fiscal i la prohibició d’activitats il·lícites.

Fins ara, l’Ajuntament del Prat ja aplicava clàusules socials en diversos processos de contractació pública, però es reforçaran amb l’aprovació de la Guia. Seran incorporades en els plecs de clàusules administratives particulars de totes les licitacions que es facin.

 

El ple municipal del Prat de Llobregat ha aprovat aquest dimecres, 8 de novembre, la Guia per a una contractació pública social i èticament responsable de la ciutat. Les denominades clàusules socials, que incorpora la guia, són aquelles que estableixen la inclusió d'aspectes de política social als procediments  de contractació pública.

La nova guia s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals d’ICV-EUiA, PSC, PP, ERC, C’s, Se Puede El Prat, Guanyem El Prat, PDeCat i del regidor no adscrit, José López Castro, i amb l’abstenció del regidor no adscrit  Norman Muñoz.  

A partir de l’aprovació d’aquesta guia, les clàusules socials seran incorporades per part del Departament de Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament del Prat als plecs de clàusules administratives particulars de totes les licitacions que es facin d’ara en endavant. Aquesta guia complementarà totes les normatives i plecs administratius que són d’obligat compliment en els processos de contractació pública.

Tipologia de clàusules socials

Quant a les normativa sociolaboral, les clàusules socials tenen en compte aspectes com la contractació de persones a l’atur o en risc d’exclusió, el compliment de les normes de seguretat i salut laborals o la qualitat dels contractes (salaris, règim de contractació...). Quan els costos laborals siguin el component econòmic més important de la prestació o quan s’incorporin clàusules de subrogació, sempre s’haurà de respectar el salari establert al Conveni Col·lectiu Sectorial corresponent a l’àmbit d’aplicació del contracte. En cas que l’empresa adjudicatària, plantegi realitzar subcontractacions, es valorarà positivament que ho faci amb Centres Especials de treball o Empreses d’Inserció. Així mateix, es considerarà si l’empresa promou el comerç just, per exemple amb els seus proveïdors, o si duu a terme pràctiques sostenibles amb el medi ambient.

Pel que fa a la igualtat entre dones i homes, es plantegen clàusules socials per promoure la conciliació de la vida laboral i personal, per evitar l’assetjament sexual o per promoure la perspectiva de gènere de forma transversal a les empreses. També s’avalua l’ús del llenguatge no sexista per part de les empreses candidates a la licitació.

En relació a les normatives sobre accessibilitat universal, plantegen aspectes relacionats amb la construcció d’obres públiques i edificis -per minimitzar-ne les barreres arquitectòniques- o el disseny de materials informatius, de manera que puguin ser consultats per persones amb diversitat funcional.

Pel que fa a la transparència i bon govern, les clàusules socials estableixen que les empreses informin de les retribucions percebudes pels càrrecs directius, sempre que el volum de negoci de l'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques superi el 25% del volum general de l'empresa; de la relació de llocs de treball adscrits al contracte (amb el règim retributiu i de dedicació); o de possibles conflictes d’interessos. També es vetlla per impedir activitats il·lícites de les empreses, com operar en paradisos fiscals, i se’ls exigeix transparència fiscal i compliment de les seves obligacions tributàries.

Aplicació de les clàusules socials a l’Ajuntament del Prat

D’entre les clàusules socials exposades, moltes d’elles són transversals i poden ser aplicades en qualsevol moment del procés de contractació pública mentre que algunes es refereixen específicament a alguna de les seves fases (preparació del contracte, selecció del contractista, adjudicació, execució, etc).

La voluntat és incorporar en cada procediment de contractació pública aquelles clàusules socials que tinguin a veure amb l'objecte específic de cada contracte. Tots els departament de l'Ajuntament –i també les empreses municipals- hauran d'incloure, almenys, una clàusula de les que apareixen en aquesta guia. Si per raons excepcionals es considerés que no és possible complir aquest requisit mínim, els departaments i empreses municipals hauran d’exposar a l’informe de la sol·licitud del procés de contractació pública els motius tècnics o de gestió que ho justifiquin degudament.

Descarregar

(2)
(1)
(1)

Compartir

A les xarxes