Connecta't al wifi del Prat

Per connectar-se al wifi als espais municipals, només cal posar el següent usuari  i contrasenya.

USUARI: Wifiprat

CONTRASENYA: Wifiprat

A les xarxes