dimarts, 1 febrer, 2022 - 10:00

Ple municipal del Prat del mes de febrer

 

El ple municipal es podrà seguir a través del canal Youtube de l'Ajuntament i també a través de elprat.tv.

 

El ple municipal ordinari del mes de febrer tindrà lloc demà, dimecres dia 2 de febrer, a partir de les 18 h.

El ple es podrà seguir telemàticament i en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament . En aquest mateix canal, es podrà recuperar el vídeo complet de la sessió del ple, tot just després de la seva finalització. A més, es podrà seguir a través de elprat.tv.

Al ple de demà, tots els regidors i regidores hi assistiran presencialment, però es distribuiran també en l’espai habitualment reservat per al públic, per garantir les distàncies de seguretat en l’actual context de la pandèmia.

L’ordre del dia complet de la sessió és el següent:

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

2.- Modificació en la designació de representants en òrgans externs (exp. 18064/19).

Contractació i Compres

3.- Rectificació d'errades a l'acord de pròrroga del contracte del servei de neteja de dependències i edificis municipals (exp. 2250/18).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Urbanisme

4.- Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità per a la delimitació del Prat de Llobregat com a àrea subjecta a tanteig i retracte (exp. 33999/21).

Acció Ambiental i Energia

5.- Modificació de la composició de la Comissió d'estudi per a l'elaboració de la memòria justificativa de l'activitat econòmica en règim de lliure concurrència per a la comercialització pública d'energia (exp. 13226/21).

6.- Modificació de la composició de la Comissió d'estudi per a l'elaboració de la memòria justificativa de l'activitat econòmica en règim de lliure concurrència consistent en l'explotació de diversos serveis energètics (exp. 30029/21).

7.- Modificació de la composició de la Comissió avaluadora per a l'atorgament d'ajuts econòmics destinats a subministraments energètics per a ús domèstic (exp. 30086/20).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

8.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

 

9.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes