dimarts, 2 febrer, 2021 - 12:45

Ple municipal del Prat del mes de febrer

 

El ple municipal ordinari del mes de febrer tindrà lloc demà, dimecres dia 3, a partir de les 18 h. Es farà amb el suport de mitjans telemàtics. Presencialment, assistiran al Saló de Plens de l’Ajuntament del Prat l’alcalde i portaveus dels diferents grups municipals.

En el ple de demà, prendrà possessió com a regidor Gabriel Soriano (PSC). Per aquest motiu, també assistirà presencialment al ple de demà de forma excepcional.

La resta de regidors i regidores hi participaran telemàticament.

El ple telemàtic es podrà seguir per streaming a través de ElPrat.tv.

 

L’ordre del dia complet de la sessió és el següent:

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Presa de possessió del càrrec de regidor de Gabriel Soriano Porcella (exp.

14079/19).

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

Alcaldia

3.- Modificació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual (exp.18071/19).

 

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

4.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 885/21).

5.- Delegació de facultats de recaptació de tributs i altres ingressos a la Diputació de Barcelona (168/21).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

 

Alcaldia

6.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, adoptats des de l'últim Ple.

7.- Donar compte del Pla de control financer corresponent al l'exercici 2019 (exp. 32716/19).

 

DECLARACIONS I MOCIONS

 

8.- Moció en relació als increments del preu de la llum i contra la pobresa energètica.

9.- Moció per elaborar una llei de millora urbana, social i ambiental de barris i viles (nova llei de barris).

10.- Moció de la plataforma Marea de pensionistes i jubilats del Prat.

11.- Moció instant al Ministeri d'Hisenda espanyol per redactar i signar un conveni de col·laboració amb les Diputacions a Catalunya per facilitar els tràmits a la ciutadania.

 

12.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes