dimarts, 10 desembre, 2019 - 15:45

Ple municipal del mes de desembre

 

Dimecres 11 de desembre, se celebra el Ple Municipal ordinari del mes de desembre. Començarà a les 18.15 h al Saló de Plens de l’Ajuntament del Prat.

Els punts a tractar de l’ordre del dia són els següents:

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Declaració institucional de condemna a l'assassinat masclista al Prat de Llobregat.

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

Alcaldia

 

3.- Aprovació del Programa d'Actuació Municipal 2020-2023 (exp. 32160/19)

4.- Modificació de les retribucions de lloc de treball de personal eventual (exp.

18071/19).

5.- Designació de les representants en el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i en el Consorci de Normalització Lingüística (exp. 18064/19).

 

Gestió Tributària

 

6.- Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals i dels preus públics per a l'exercici econòmic de 2020 (exp. 21982/19).

 

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

 

7.- Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici econòmic de 2020 (exp. 32478/19).

8.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 29064/19).

 

Recursos Humans

 

9.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i del catàleg retributiu de llocs de treball, any 2020 (exp. 32369/19).

 

Patrimoni

 

10.- Cessió gratuïta del dret superfície sobre finca situada a l'Eixample Sud per a la seva destinació a la promoció, construcció i gestió d'habitatges en règim d'arrendament social.

11.- Aportació de deu habitatges en propietat a Prat Espais, SLU (exp. 21235/19).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

 

Alcaldia

 

12.- Donar compte del resultat de Pla de control financer corresponent a l'exercici 2018 (exp. 32791/19).

13.- Donar compte del Pla de control financer corresponent a l'exercici 2019 (exp. 32716/19).

14.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia dictats en matèria de cartipàs.

15.- Donar compte d'altres acords, resolucions i/o assumptes de competència plenària

 

MOCIONS

 

16.- Moció per a la pràctica esportiva al Prat de Llobregat amb envasos de plàstic zero d'un sol ús.

17.- Moció per l'eliminació de la taxa rosa i per la bonificació de productes d'higiene femenina.

18.- Moció per impulsar un estudi per avaluar l'impacte ambiental i sobre la salut de les persones de l'Aeroport i el Port

19.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes