Subvencions als comerços destinades a l’execució d’obres de millora d’accessibilitat

2022

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una activitat comercial, de restauració o serveis. L’establiment ha de trobar-se actiu amb una superfície del local no superior als 125m2.

El període de presentació de sol·licituds serà del 4 de juliol al 30 de setembre del 2022

Beneficiaris: establiments comercials del Prat de Llobregat amb execució d’obres de millora de l’accessibilitat realitzades al 2022 en establiments amb una activitat comercial, de restauració o serveis.

L’establiment ha de trobar-se actiu amb una superfície del local no superior als 125m2 , que estiguin inclosos en els usos comercials, de restauració o serveis i que estiguin al corrent de les seves obligacions i no tinguin incoat expedient sancionador o d’esmena de deficiències.

Beneficiaris: establiments comercials del Prat de Llobregat amb execució d’obres de millora de l’accessibilitat realitzades al 2022 en establiments amb una activitat comercial, de restauració o serveis.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a comptar des de la publicació d’aquesta convocatòria en la BDNS, i fins el 30 de setembre del 2022, mitjançant model normalitzat que estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica de l’Ajuntament. 

Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament: seu.elprat.cat 

Documents relacionats:

Bases reguladores de la convocatòria (pdf - 279269 bytes)

Sol·licitud de subvenció (pdf - 234866 bytes)

Sol·licitud de pagament (pdf - 588710 bytes)

Anunci de la convocatòria (pdf - 253140 bytes)

Justificació de cobrament (pdf - 382674 bytes)