Subvencions als comerços destinades a l’execució d’obres de millora d’accessibilitat

2023

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una activitat comercial, de restauració o serveis. L’establiment ha de trobar-se actiu amb una superfície del local no superior als 125m2.

El període de presentació de sol·licituds serà del 14 de juny al 14 de juliol del 2023

Beneficiaris: Persona física o jurídica, titular d'una activitat comercial, de restauració o de serveis ubicada en el municipi del Prat de Llobregat, o bé que siguin propietàries de l'establiment on es realitza l'activitat. 

L’establiment objecte de millora haurà de trobar-se actiu, és a dir, desenvolupant una activitat comercial i/o de restauració o serveis, i amb una superfície no superior als 125m2, i que estigui inclòs en els usos comercials, de restauració o serveis. També haurà d'estar al corrent de les seves obligacions i no tenir incoat expedient sancionador o d’esmena de deficiències.

Queden excloses les cadenes i els establiments ubicats en els polígons industrials i Centres Comercials, així com els locals de nova apertura. No s’entén per nova apertura un canvi d’ubicació d’un establiment ja existent al municipi del Prat de Llobregat.

Despeses vinculades a les obres de millora de l’accés a l’entrada de l’establiment i de millora de l’accessibilitat interior del local.
S’admetran les despeses realitzades des de l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023.

La quantia exacta que es proposarà com a subvenció es determinarà a través del sumatori dels pressupostos degudament presentats en el moment de la sol·licitud (exclòs l’IVA).
L’import final de la subvenció serà del 50% de les despeses justificades amb un màxim de 5.000 euros, per establiment sol·licitant.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a comptar des de la publicació d’aquesta convocatòria en la BDNS, i fins el 14 de juliol del 2023, mitjançant model normalitzat que estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica de l’Ajuntament. 

Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament: seu.elprat.cat 

Documents relacionats:

Bases reguladores de la convocatòria (pdf - 280134 bytes)

Sol·licitud de subvenció (pdf - 319302 bytes)

Sol·licitud de pagament (pdf - 588710 bytes)

Anunci de la convocatòria (pdf - 260644 bytes)

Justificació de cobrament (pdf - 382674 bytes)