Subvencions als comerços destinades a l’execució d’obres de millora d’accessibilitat

2024

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una activitat comercial, de restauració o serveis. L’establiment ha de trobar-se actiu amb una superfície del local no superior als 125m2.

El període de presentació de sol·licituds serà del 15 de juny al 21 de juliol

Beneficiaris: Persona física o jurídica, titular d'una activitat comercial, de restauració o de serveis ubicada en el municipi del Prat de Llobregat, o bé que siguin propietàries de l'establiment on es realitza l'activitat. 

L’establiment objecte de millora haurà de trobar-se actiu, és a dir, desenvolupant una activitat comercial i/o de restauració o serveis, i amb una superfície no superior als 125m2, i que estigui inclòs en els usos comercials, de restauració o serveis. També haurà d'estar al corrent de les seves obligacions i no tenir incoat expedient sancionador o d’esmena de deficiències.

Queden excloses les cadenes i els establiments ubicats en els polígons industrials i Centres Comercials, així com els locals de nova apertura. No s’entén per nova apertura un canvi d’ubicació d’un establiment ja existent al municipi del Prat de Llobregat.

Despeses vinculades a les obres de millora de l’accés a l’entrada de l’establiment i de millora de l’accessibilitat interior del local. Despeses vinculades a les obres de millora de l’accés a l’establiment i d’eliminació de barreres físiques a l’interior del local, com ara desnivells o graons, rampes amb molta pendent, banys o emprovadors accessibles, mostrador amb espai adaptat, etc . Despeses vinculades a l’accessibilitat intel·lectual, cognitiva o sensorial: ordenació dels productes, senyalització o cartelleria adaptades, bucles magnètics o qualsevol altra tecnologia que ajudi a eliminar barreres a l’accessibilitat
S’admetran les despeses realitzades des de l’1 de juny de 2023 al 31 de desembre de 2024

La quantia exacta que es proposarà com a subvenció es determinarà a través del sumatori dels pressupostos degudament presentats en el moment de la sol·licitud (exclòs l’IVA).
L’import final de la subvenció serà del 50% de les despeses justificades amb un màxim de 5.000 euros, per establiment sol·licitant.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a comptar des de la publicació d’aquesta convocatòria en la BDNS, i fins el 21 de juliol del 2024, mitjançant model normalitzat que estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica de l’Ajuntament. 

Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament: https://seu.elprat.cat/siac/PublicacionTabs.aspx?tab=20&id=12204&t=CS&x=H0ovfmZVx7aQpq+t1yIjLg

Documents relacionats:

Bases reguladores de la convocatòria (pdf - 293244 bytes)

Sol·licitud de subvenció (pdf - 319302 bytes)

Sol·licitud de pagament (pdf - 588710 bytes)

Anunci de la convocatòria (pdf - 293244 bytes)

Justificació de cobrament (pdf - 382674 bytes)