Subvencions als comerços destinades a l'execució d'obres de millora d'accessibilitat

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una activitat comercial, de restauració o serveis. L’establiment ha de trobar-se actiu amb una superfície del local no superior als 125m2.

Beneficiaris: establiments comercials del Prat de Llobregat amb execució d’obres de millora de l’accessibilitat realitzades al 2021 en establiments amb una activitat comercial, de restauració o serveis.

L’establiment ha de trobar-se actiu amb una superfície del local no superior als 125m2 , que estiguin inclosos en els usos comercials, de restauració o serveis i que estiguin al corrent de les seves obligacions i no tinguin incoat expedient sancionador o d’esmena de deficiències.

Beneficiaris: establiments comercials del Prat de Llobregat amb execució d’obres de millora de l’accessibilitat realitzades al 2021 en establiments amb una activitat comercial, de restauració o serveis.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a comptar des de la publicació d’aquesta convocatòria en la BDNS, i fins el 10 de setembre de 2021, mitjançant model normalitzat que estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica de l’Ajuntament i que podrà presentar-se en l’Oficina d’informació i atenció al ciutadà, plaça de la Vila, 1, sens perjudici que pugui presentar-se també a través de qualssevol dels mitjans establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.