Subvencions destinades al foment d'actuacions de promoció i dinamització comercial i dels projectes d'enllumenat de Nadal

Beneficiaris: totes les associacions de veïns i comerciants del municipi,  sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial i al Registre Municipal d’Entitats del Prat de Llobregat.

Amb la finalitat de donar suport  a les actuacions de dinamització de promoció i dinamització del comerç urbà del municipi i el foment de l’associacionisme comercial.

Consulta tota la documentació necessària a la seu electrònica: seu.elprat.cat

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions, en qualsevol de les seves finalitats, totes les associacions de comerciants del municipi,  sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial i al Registre Municipal d’Entitats del Prat de Llobregat.  

 

També podran sol·licitar subvencions les associacions de veïns i comerciants del municipi i altres associacions que realitzin les actuacions que son l’objecte d’aquestes bases de subvenció. En aquest cas, en la sol·licitud s'haurà de designar un representant amb poders per complir les obligacions i compromisos corresponents.

 

Queden excloses d'aquestes bases de subvencions les cadenes o franquícies comercials i els centres comercials.

 

Podeu consultar el detall dels requisits a les bases específiques de la subvenció.

Són subvencionables les actuacions que tenen com a finalitat:

 • Les actuacions de promoció i dinamització del comerç urbà del municipi i foment de  l’associacionisme comercial:
  • Contractació d’equips de so
  • Materials necessaris per al desenvolupament de l’activitat principal de l’entitat
  • Lloguer de material especialitzat
  • Material informàtic
  • Elements de difusió i/o qualsevol altre despesa similar.
 • Els projectes d’enllumenat nadalenc dels eixos comercials del Prat que promouen les associacions de veïns i comerciants del municipi:
  • Lloguer de material especialitzat
  • Materials necessaris per a instal·lar l’enllumenat de Nadal
  • Despesa d’energia elèctrica per a la campanya específica de Nadal. .

La quantia de les subvencions és la següent:

 1. En el cas de les subvencions a les actuacions de promoció i dinamització individuals de les associacions se subvencionarà com a màxim fins a un 50 % del cost total del programa d’activitats. Aquestes subvencions podran arribar fins al màxim del 60 % en el cas dels projectes presentats en el que col·laborin diverses associacions de comerciants.
 2. En el cas de les subvencions als projectes d’enllumenat nadalenc dels eixos comercials es subvencionarà fins a un màxim del 80 % del cost de la instal·lació del projecte d’enllumenat a subvencionar.

Podeu consultar el detall a les bases específiques de la subvenció.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el dia 30 de setembre de 2020. Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit.

Les sol·lictud s'han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'ajuntament: seu.elprat.cat

Documents relacionats:

Bases Subvencions a empreses (pdf - 361743 bytes)

Convocatòria de la subvenció (pdf - 234435 bytes)