Subvencions destinades al foment d’actuacions de promoció i dinamització comercial

2023

Beneficiaris: totes les associacions de veïns i comerciants del municipi,  sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial i al Registre Municipal d’Entitats del Prat de Llobregat.

Amb la finalitat de donar suport  a les actuacions de dinamització de promoció i dinamització del comerç urbà del municipi i el foment de l’associacionisme comercial.

El període de presentació de sol·licitud d'aquesta convocatòria és del 13 de juny fins el 3 de juliol del 2023.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions, en qualsevol de les seves finalitats, totes les associacions de comerciants del municipi,  sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial i al Registre Municipal d’Entitats del Prat de Llobregat.  

També podran sol·licitar subvencions les associacions de veïns i comerciants del municipi i altres associacions que realitzin les actuacions que son l’objecte d’aquestes bases de subvenció. En aquest cas, en la sol·licitud s'haurà de designar un representant amb poders per complir les obligacions i compromisos corresponents.

Queden excloses d'aquestes bases de subvencions les cadenes o franquícies comercials i els centres comercials.

Podeu consultar el detall dels requisits a les bases específiques de la subvenció.

Despeses vinculades a les actuacions de promoció i dinamització del comerç urbà del municipi i foment de l’associacionisme comercial:

· Contractació d'equips de so i megafonia en el marc de les ordenances municipals vigents

· Despeses relacionades amb l'adquisició d'objectes o material necessaris per al desenvolupament de l'acció de dinamització: obsequis per als clients, sortejos per promoure les compres o objectes de decoració.

· Lloguer de material especialitzat: disfresses, actuacions musicals, activitats infantils, carpes, taules, etc.

· Material informàtic

· Elements de difusió i/o qualsevol altre despesa similar.

· Taxes municipals necessàries per a la realització de les actuacions de dinamització.

Podeu consultar el detall a les bases específiques de la subvenció

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a comptar des de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOP, i fins el 3 de juliol del 2023, mitjançant model normalitzat que estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica de l’Ajuntament.  

Les sol·licitud s'han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'ajuntament.

 

Documents relacionats:

Bases reguladores de la convocatòria (pdf - 280134 bytes)

Anunci de la convocatòria (pdf - 260064 bytes)

Sol·licitud de transferència bancària (pdf - 588710 bytes)

Formulari sol·licitud 40% restant de la subvenció (pdf - 341462 bytes)

Guió per a la redacció de la memòria (pdf - 95848 bytes)

Guia associacions (pdf - 118252 bytes)

Declaració responsable (pdf - 330368 bytes)

Retribucions Junta Directiva (pdf - 289667 bytes)

Certificat composició junta directiva (pdf - 319043 bytes)