Subvencions destinades al foment d'actuacions de promoció i dinamització comercial

Beneficiaris: totes les associacions de veïns i comerciants del municipi,  sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial i al Registre Municipal d’Entitats del Prat de Llobregat.

Amb la finalitat de donar suport  a les actuacions de dinamització de promoció i dinamització del comerç urbà del municipi i el foment de l’associacionisme comercial.

El segon  període de presentació de sol·licitud d'aquesta convocatòria serà del 16 de setembre fins el 31 d'octubre de 2021.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions, en qualsevol de les seves finalitats, totes les associacions de comerciants del municipi,  sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial i al Registre Municipal d’Entitats del Prat de Llobregat.  

 

També podran sol·licitar subvencions les associacions de veïns i comerciants del municipi i altres associacions que realitzin les actuacions que son l’objecte d’aquestes bases de subvenció. En aquest cas, en la sol·licitud s'haurà de designar un representant amb poders per complir les obligacions i compromisos corresponents.

 

Queden excloses d'aquestes bases de subvencions les cadenes o franquícies comercials i els centres comercials.

 

Podeu consultar el detall dels requisits a les bases específiques de la subvenció.

Despeses vinculades a les actuacions de promoció i dinamització del comerç urbà del municipi i foment de l’associacionisme comercial:

· Contractació d'equips de so

· Materials necessaris per al desenvolupament de l'activitat principal de l'entitat

· Lloguer de material especialitzat

· Material informàtic

· Elements de difusió i/o qualsevol altre despesa similar.

 

Podeu consultar el detall a les bases específiques de la subvenció

https://seu.elprat.cat/siac/DetalleTablon.aspx?t=S&id=9854 (Bases de les subvencions)

Primer termini: el termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a comptar des de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOP, i fins el 31 de maig de 2021, mitjançant model normalitzat que estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica de l’Ajuntament.  

En cas que no s’exhaureixi la totalitat del crèdit pressupostari, es podrà obrir un segon termini que serà convenientment anunciat i publicat per a la presentació de sol·licituds.  

Segon termini: el període de presentació de sol·licituds començarà el 16 de setembre i acabarà el 31 d'octubre de 2021.

Les sol·licitud s'han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'ajuntament: seu.elprat.cat

 

Documents relacionats:

Convocatòria de la subvenció (pdf - 250531 bytes)

Bases Subvencions a empreses (pdf - 281816 bytes)

Solicitud subvención (pdf - 723337 bytes)

Guió redacció memòria de la justificació (pdf - 24732 bytes)

Solicitud cobro subvención y relación de facturas (pdf - 779501 bytes)

Solicitud transferencia bancaria del pago (pdf - 578842 bytes)

Obertura 2ª convocatoria subvenció (pdf - 222476 bytes)