Subvencions destinades al foment d’actuacions de promoció i dinamització comercial

2022

Beneficiaris: totes les associacions de veïns i comerciants del municipi,  sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial i al Registre Municipal d’Entitats del Prat de Llobregat.

Amb la finalitat de donar suport  a les actuacions de dinamització de promoció i dinamització del comerç urbà del municipi i el foment de l’associacionisme comercial.

El període de presentació de sol·licitud d'aquesta convocatòria és del 4 de juliol fins el 30 de setembre del 2022

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions, en qualsevol de les seves finalitats, totes les associacions de comerciants del municipi,  sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial i al Registre Municipal d’Entitats del Prat de Llobregat.  

També podran sol·licitar subvencions les associacions de veïns i comerciants del municipi i altres associacions que realitzin les actuacions que son l’objecte d’aquestes bases de subvenció. En aquest cas, en la sol·licitud s'haurà de designar un representant amb poders per complir les obligacions i compromisos corresponents.

Queden excloses d'aquestes bases de subvencions les cadenes o franquícies comercials i els centres comercials.

Podeu consultar el detall dels requisits a les bases específiques de la subvenció.

Despeses vinculades a les actuacions de promoció i dinamització del comerç urbà del municipi i foment de l’associacionisme comercial:

· Contractació d'equips de so

· Materials necessaris per al desenvolupament de l'activitat principal de l'entitat

· Lloguer de material especialitzat

· Material informàtic

· Elements de difusió i/o qualsevol altre despesa similar.

 

Podeu consultar el detall a les bases específiques de la subvenció

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a comptar des de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOP, i fins el 30 de setembre del 2022, mitjançant model normalitzat que estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica de l’Ajuntament.  

Les sol·licitud s'han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'ajuntament.

 

Documents relacionats:

Bases reguladores de la convocatòria (pdf - 279269 bytes)

Sol·licitud de subvenció (pdf - 743172 bytes)

Anunci de la convocatòria (pdf - 252548 bytes)

Sol·licitud de transferència bancària (pdf - 588710 bytes)

Memòria econòmica d'activitats (pdf - 429913 bytes)

Guió per a la redacció de la memòria (pdf - 25506 bytes)