Subvencions destinades al foment d’actuacions de promoció i dinamització comercial

2024

Beneficiaris: totes les associacions de veïns i comerciants del municipi,  sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial i al Registre Municipal d’Entitats del Prat de Llobregat.

Amb la finalitat de donar suport  a les actuacions de dinamització de promoció i dinamització del comerç urbà del municipi i el foment de l’associacionisme comercial.

El període de presentació de sol·licitud d'aquesta convocatòria és del 15 de juny fins el 30 de juny del 2024.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions, en qualsevol de les seves finalitats, totes les associacions de comerciants del municipi,  sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial i al Registre Municipal d’Entitats del Prat de Llobregat.  

També podran sol·licitar subvencions les associacions de veïns i comerciants del municipi i altres associacions que realitzin les actuacions que son l’objecte d’aquestes bases de subvenció. En aquest cas, en la sol·licitud s'haurà de designar un representant amb poders per complir les obligacions i compromisos corresponents.

Queden excloses d'aquestes bases de subvencions les cadenes o franquícies comercials i els centres comercials.

Podeu consultar el detall dels requisits a les bases reguladores

Despeses vinculades a les actuacions de promoció i dinamització del comerç urbà del municipi i foment de l’associacionisme comercial:

· Contractació d'equips de so i megafonia en el marc de les ordenances municipals vigents

· Despeses relacionades amb l'adquisició d'objectes o material necessaris per al desenvolupament de l'acció de dinamització: obsequis per als clients, sortejos per promoure les compres o objectes de decoració.

· Lloguer de material especialitzat: disfresses, actuacions musicals, activitats infantils, carpes, taules, etc.

· Material informàtic

· Elements de difusió i/o qualsevol altre despesa similar.

· Taxes municipals necessàries per a la realització de les actuacions de dinamització.

Podeu consultar el detall a https://seu.elprat.cat/siac/PublicacionTabs.aspx?tab=20&id=12205&t=CS&x=SA0NzbgB/xOK01F0Ii7Bdw

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a comptar des de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOP, i fins el 30 de juny del 2024, mitjançant model normalitzat que estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica de l’Ajuntament.  

Les sol·licitud s'han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la

https://seu.elprat.cat/siac/PublicacionTabs.aspx?tab=20&id=12205&t=CS&x=SA0NzbgB/xOK01F0Ii7Bd

 

Documents relacionats:

Bases reguladores de la convocatòria (pdf - 293244 bytes)

Anunci de la convocatòria (pdf - 293244 bytes)

Sol·licitud de transferència bancària (pdf - 588710 bytes)

Formulari sol·licitud 40% restant de la subvenció (pdf - 341462 bytes)

Guió per a la redacció de la memòria (pdf - 95848 bytes)

Guia associacions (pdf - 118252 bytes)

Declaració responsable (pdf - 330368 bytes)

Retribucions Junta Directiva (pdf - 289667 bytes)

Certificat composició junta directiva (pdf - 319043 bytes)