Batxillerat


Tags: Jove, Educació
Preinscripció batxillerat 2021-2022

El Batxillerat és l'etapa d’escolarització optativa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de manera presencial o a distància.

Prepara l'alumnat per a la incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral. Permet escollir entre tres modalitats: arts, ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials.

Preinscripció Batxillerat 2022-2023

Requisits

Requisits per accedir-hi

Per accedir al Batxillerat cal complir algun dels requisits següents:

  • Tenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO).
  • Ésser tècnic/a d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic/a superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).
  • Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L'homologació s'acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el "Volant per a la inscripció condicional en centres educatius".

En quins casos és necessari presentar la sol·licitud de preinscripció?

  • Si es vol accedir al Batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’educació secundària obligatòria.
  • Si es vol accedir al Batxillerat de qualsevol modalitat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat.
  • Si es vol accedir al Batxillerat de la modalitat d’arts.

L'alumnat de continuïtat de centre només caldrà que faci la confirmació de reserva de plaça seguint les instruccions del seu institut i formalitzi la matrícula (DATA PENDENT)

Quan i com es pot fer la preinscripció?

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a, però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència. 
Si la sol·licitud s’ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d’Ensenyament, un cop enviades les dades a través d’aquesta eina informàtica, cal imprimir i signar la sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la dins del termini establert al centre de primera opció.

Dades necessàries per formalitzar la preinscripció

- Número IDALU (identificador de l'alumne/a)

- Nota mitjana de 1r a 3r d'ESO

- Codi dels centres sol·licitats

Ubicació centres

1

Institut Salvador Dalí

Avinguda del Pare Andreu de Palma 0001-0003
2

Institut Ribera Baixa

Carrer d'Aneto 0002, BX
3

Institut Estany de la Ricarda

Passatge de Salvador Espriu 0001-0003
4

Institut Baldiri Guilera

Carrer del Mestre Vigo i Garreta 0001, BX

Documents relacionats

Institut Salvador Dalí

Fundat el 1985, s’adapta a les noves realitats i a les necessitats de l’alumnat.

Institut Estany de la Ricarda

Centre innovador, vinculat a projectes europeus d’innovació, de noves tecnologies i...

Institut Baldiri Guilera

Ofereix una educació integral i de qualitat, adequada a les necessitats de l’alumnat.