Escola Can Rigol

Escola EE can Rigol

Can Rigol acull alumnes amb necessitats educatives especials des dels tres fins als divuit/vint anys.

Els valors que la defineixen com a institució són: 

 • El respecte per la diferència com a principi bàsic de la convivència.
 • El reconeixement de les capacitats i les limitacions pròpies.
 • El valor de l’esforç i del treball, no només dels resultats.
 • Una educació integral que cobreix els diferents aspectes que conformen la personalitat de l’alumnat.

Les etapes educatives que imparteixen són:

 • Educació Infantil, primària i secundària adaptades
 • Programa de Transició a la Vida Adulta (PTVA)
 • Programa de Diversificació Curricular (PDC), l’àmbit pràctic del qual permet a l'alumnat fer pràctiques en empreses ordinàries del nostre municipi. 

L'objectiu de l'escola és desenvolupar al màxim les capacitats dels i les alumnes per tal que puguin integrar-se en la societat, en un procés d’implementació constant de noves estratègies educatives i d’avaluació sistemàtica dels seus avenços. 

Per aconseguir-ho, treballa sota els eixos següents: 

 • Porten a terme un treball intensiu en autonomia, hàbits socials, personals i de treball
 • Treballen programes d’adaptació a la vida adulta
 • Participen activament en la inclusió de l’alumnat en les escoles del municipi (escolarització compartida i altres mesures)
 • Ofereixen una atenció individualitzada i seguiment tutorial
 • Apliquen la metodologia TEACCH en le aules amb alumnes amb TEA
 • Treballen les àrees curriculars mitjançant ambients on es potencia l'autoaprenentatge 
 • Potencien la comunicació de les emocions a través de l'art
 • Apliquen Sistemes Augmentatius i/o Alternatius per a la Comunicació (SAAC i PECS)
 • Treball molt directament amb les famílies: entrevistes, informes i grups de pares i mares. 
 • Treballen amb especialistes en el tractament fisioterapèutic, logopèdic i psicomotriu
 • Compten amb la col·laboració dels Serveis Educatius, el CSMIJ i l'ONCE

Tenen web propi: www.canrigol.cat

 

 • Aules àmplies i assolellades
 • Gimnàs i sala multisensorial
 • Biblioteca
 • Taller d’expressió i casa taller
 • Aula d’informàtica
 • Aula d’audiovisuals
 • Aula d'estimulació multisensorial
 • Aules específiques per a tractament fisioterapèutic, logopèdic i psicomotriu
 • Pati amb jardí, hort i pista esportiva 
 • Tallers per a activitats prelaborals
 • Ajuts informàtics i tècnics en totes les aules
 • Serveis de transport escolar
 • Servei de menjador amb cuina pròpia