La salut i els infants

La salut i els infants
La Salut no és només l’absència de malaltia, sinó un estat complet de benestar físic, mental, emocional i social (segons la definició de l’OMS). Però hi ha moments sobre tot en els primers anys de vida que apareixen símptomes que fan que no podem fer la mateixes coses de sempre i que ens fan dir que estem “malalts”. Considerem que un infant està malalt quan no pot participar còmodament a les activitats educatives, necessita més atenció que les persones responsables puguin donar-li, o be te una malaltia contagiosa que contribueix a la seva propagació.

Conjuntament amb el servei de pediatria de les ABS de salut s’han establer unes mesures sanitàries a les escoles en cas d’infants malats:

Si durant l’estada a l’escola es detecta febre de 38º o més, letargia o irritabilitat, que plori constantment, o  símptomes de malaltia que impedeixi que el nen o nena dugui a terme les seves activitats amb normalitat o que requereixi més atencions de les que les persones responsables puguin donar-li, que respiri amb dificultat o que tingui altres signes que evidenciïn una malaltia greu s’avisarà a la família respectiva per tal que el passin a recollir al més aviat possible.

El personal dels serveis no pot donar medicaments (tampoc analgèsic ni antitèrmics) a cap infant. Només s'administraran medicaments quan des de pediatria es consideri imprescindible de fer-ho en horari en el que el infant estigui al centre escolar. En aquest cas  el pare, mare o tutor/a ha de portar una recepta o informe mèdic on consti el nom de l'infant, el medicament, la pauta d'administració i la data i els dies previstos. Alhora la família ha de portar una autorització perquè el personal docent doni la medicació prescrita.

Des de pediatria es facilitara a la família la recepta o informe mèdic per tal que el lluïrin al centre  on consti si la malaltia es contagiosa i durant quants dies, per tal que l’infant no vagi a l’escola durant aquest temps

Quan un infant es posa malat i treballem a vegades se’ns planteja un greu problema, però quan els infants son petits les malalties infantils son una realitat que hem de tenir present.

Estaria be que les famílies tinguem previst que fer en aquests casos, sobre tot si apareix de forma inesperada. Si nosaltres no ens podem fer càrrec del nostre infant cal comptar amb algú que es pugui fer càrrec: familiars, amistats...

A més a més, tenir els infants malalts a casa protegeix a la resta i frena la propagació de la malaltia.

Actuar de forma responsable, és en benefici de tothom

El departament de salut Pública  fa el seguiment de tots els casos de malalties transmissibles que ens comuniquen, la coordinació entre el CAPs i la unitat de vigilància Epidemiològica de Salut de la Generalitat i el lliurament a l’inici del curs escolar de la circular informativa per les famílies sobre què fer en el cas de les malalties infeccioses freqüents a la infància que impedeixen l’assistència dels infnats a l’escola.

 

Malalties més freqüents transmissibles a la infància

Malalties respiratòries

Malaltia

Període de no assistència

Mesures addicionals

Infecció respiratòries
aguda de les vies  altes

Fins que l'infant no hagi deixat
de tenir febre i comenci a tolerar l'activitat general

 

Faringitis estreptocòccia

Fins a 24 hores després que l'infant hagi iniciat el tractament i hagi
deixat de tenir febre

 

Amigdalitis vírica

No és necessari excloure de l'escola si no presenta febre.

La més habitual és la originada per virus, no és necessari tractament antibiòtic

Tos ferina (pertussis)

Fins a 5 dies després d'haver iniciat el tractament antibiòtic apropiat o 21 dies des de l'inici de la malaltia

Malaltia prevenible amb la vacunació

Tuberculosi

Fins que el personal mèdic de l'infant o l'autoritat sanitària corresponent no determini que
no hi ha perill d'infecció (com a mínim 2-3 setmanes després que el ne hagi iniciat el tractament

Sempre avisar al Servei de Vigilància
Epidemiològica corresponent

Grip

Fins almenys 24 hores sense febre i que toleri l'activitat general

 

Malalties dels ulls

Malaltia

Període de no assistència

Mesures addicionals

Conjuntivitis purulenta
(conjuntivitis vermella o rosada amb secrecions blanques o grogues, parpelles enganxades al matí i dolor o vermellor a la zona que envolta l'ull)

Fins a 24 h després que l'infant hagi iniciat el tractament

 

Malalties gastrointestinals

Malaltia

Període de no assistència

Mesures addicionals

Diarrees per Salmonella

Fins a 48 hores des de la darrera
deposició diarreica

Supervisió del rentat de mans dels infants
Els infants de preescolar, el Servei de Vigilància Epidemiològica valorarà la necessitat o no d'obtenir, abans de la readmissió, dues mostres de femta negativa

Diarrees per Shigella

Fins a 48 hores des de la darrera
deposició diarreica

En cas de S.boydii, S. dysenteriae o S. Flexneri en infants de preescolar, fins a l'obtenció de dues mostres de femta negatives (amb un interval de 24 hores)

Diarrees per E.coli 0157:H7

Fins a 48 hores des de la darrera
deposició diarreica


Els infants de preescolar fins a obtenir dues
mostres de femta negatives (amb un interval de 48 hores)

Diarrees per qualsevol altre
microorganisme

Fins a 48 hores des de la darrera
deposició diarreica

 

Malalties que cursen amb erupció cutània

Malaltia

Període de no assistència

Mesures addicionals

Escarlatina

Fins a 24 hores després que l'infant hagi iniciat el tractament

 

Eritema infecciós
(cinquena malaltia, malaltia de la bufetada)

No cal excloure l'infant de l'escola

Valorar risc en embarassades i infants

Rubèola

Fins a 7 dies després que hagi aparegut l'exantema

Valorar risc en embarassades i infants

Xarampió

Fins a 4 dies després que hagi aparegut
l'exantema

Quan es confirma un cas de xarampió, cal excloure tots els infants susceptibles de tenir la malaltia no vacunats, fins que puguin presentar una prova d'immunitat (vacunació) o fins que el risc de contagi
hagi passat (fins a 21 dies després de l'inici de l'exantema del darrer cas de la malaltia)

Herpes simple (labial)

No és necessari la exclusió

Evitar petons i contacte amb les lesions herpètiques

Herpes Zòster

Excloure només si les vesícules supuren i no es poden cobrir

Podem causar varicel·la en aquells infants que no l'han passada. Es contagia amb contacte directe i proper

Varicel.la

Fins a 6 dies després de l'aparició de l'exantema, o abans si les lesions s'han
assecat i han fet crosta

 

Impetigen contagiós

Fins a 48 h després de l'inici del tractament antibiòtic

 

Altres infeccions i parasitosi

Malaltia

Període de no assistència

Mesures addicionals

Meningitis bacteriana(pneumocò
ccica, meningocòccica o per
Haemophilus influenzae)

Fins que toleri l'activitat general

Malalties prevenibles amb vacunació.
Avisar al Servei de Vigilància Epidemiològica per identificar contactes que requereixin antibiòtic

Mononucleosi infecciosa

Fins que toleri l'activitat general

 

Parotiditis (galteres)

Fins a 5 dies després de la inflamació de les glàndules

Es pot prevenir amb vacunació

Hepatitis A

Fins a 7 dies després de l'inici dels símptomes i fins que toleri l'activitat general

Una bona higiene personal i ambiental minimitzen la propagació de la malaltia

Pediculosi (polls)

Fins a 24 h després que s'hagi iniciat tractament. No cal excloure si l'afectat fa tractament adequat

El tractament només està recomanat en
casos on s'han vist polls vius. Comprovar regularment l’existència de polls amb una pinta

Tinya

Exclusió fins que comenci el tractament. No cal excloure si l'afectat fa tractament adequat

El tractament farmacològic és important tractar animals domèstics amb simptomatologia

Sarna /Escabiosi

Pot tornar 1 dia desprès d'iniciar tractament(és a dir un cop acabada la primera tanda)

Tractament en 2 tandes amb una setmana de diferència

Berrugues

No cal

Les berrugues haurien d'estar cobertes a piscines, gimnàs i vestuaris

Mol·lusc contagiós

No cal excloure l'infant de l'escola

Excloure l'infant de pràctiques esportives que impliquin un contacte cutani estret (lluita lliure o similars)

A l’escola, la salut no fa “campana”
L’Ajuntament del Prat,des de la secció de Salut Pública a través d’intervencions i de programes saludables, facilita que l’alumnat de tots els centres docents de la ciutat disposi d’atenció, informació i educació sanitària adequada.

Al Prat, la salut és molt present a les escoles i instituts. Els serveis  municipals de Salut Pública i Consum ho garanteix a través de dos mecanismes: les intervencions  als centres escolars amb col·laboració dels Centres d’Atenció Primària per temes concrets (prevenció de la càries, vacunació, malalties de transmissió, primers auxilis...) i les propostes educatives del programa d’activitats escolars que es posa a disposició dels centres educatius.

Link àmbit salut guia El Prat Educa 2017-2018

Intervencions en els centres

Pel que fa a les intervencions en els centres, destaca el programa de prevenció de la càries, amb professionals d’Odontologia dels centres d’atenció primària   a totes les aules 1r i 6è de primària de la ciutat (més de 1.000 infants cada any). Es revisen les càries, les maloclusions, i els hàbits d’higiene dental.

També es fan vacunacions a les escoles (hepatitis A, VPH, MCC, Varicel·la i tètanus...) amb la col·laboració de les infermeres  de les àrees bàsiques de salut. Les vacunacions escolars permeten arribar a la pràctica totalitat de la població infantil de la ciutat i així aconseguir unes molt bones cobertures vacunals.

Pel que fa a les malalties o afeccions transmissibles ( meningitis, intoxicacions alimentàries, TBC...) l’Ajuntament fa el seguiment, coordinació i col·laboració amb la Unitat de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut de la Generalitat, que és qui té les competències d’actuació en aquest àmbit.

Finalment, pel que fa als accidents escolars i primers auxilis, l’Ajuntament facilita assessorament i material per a les farmacioles escolars.

Propostes educatives de promoció de la salut

Dins del programa d’activitats escolars que l’Ajuntament posa a l’abast dels centres docents de la ciutat, hi ha un apartat de salut que proposa temes a treballar dins el currículum escolar del centre: Desenvolupament personal, gestió emocional, hàbits d’higiene, alimentació saludable, prevenció d’accidents i primers auxilis,  sexualitat i relacions, conductes addictives, hàbits posturals, educació per al consum i tinença responsable dels animals de companyia...

També poden participar en les activitats fora i dintre  de l’escola que s’ofereixen per complementar les propostes educatives: Espectacles de titelles, exposicions , tallers i obres de teatre.

Aquest programa té una alta acceptació i hi participen gairebé tots els centres docents de la ciutat, tant públics com concertats.